Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 12. decembris

         

Jaunumi

2018-02-27
Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam
Aicinām iepazīties ar paskaidrojuma rakstu un Olaines novada domes priekšsēdētāja ziņojumu par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam.

Olaines novada iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1. janvāri ir 20 325 cilvēki. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir nedaudz palielinājies (2017. gadā – 20 227 cilvēki). Demogrāfiskā situācija novadā ir mazliet uzlabojusies: 2017. gadā dzimuši 190 cilvēki, 2016. gadā – 194; 2017. gadā mirušo skaits bija 205, bet 2016. gadā – 222. Kopumā iedzīvotāju skaits novadā ir samērā liels un stabils, kas ir skaidrojams ar to, ka esošie un potenciālie iedzīvotāji atzīst novada ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, novērtē infrastruktūru, satiksmi, izglītības iespējas, sociālo un citu pakalpojumu kvalitāti.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidota pašvaldības administrācija – iestāde “Olaines novada pašvaldība” – ar Olaines pagasta pārvaldi, kā arī:

1. pašvaldības iestādes:

1.1. Olaines 1. vidusskola ar struktūrvienību Olaines sākumskola;

1.2. Olaines 2. vidusskola;

1.3. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Dzērvenīte”;

1.4. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”;

1.5. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Magonīte”;

1.6. Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”;

1.7. Olaines Mūzikas un mākslas skola;

1.8. Olaines Kultūras centrs ar struktūrvienībām: Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Olaines bibliotēka, Gaismu bibliotēka, Jaunolaines bibliotēka;

1.9. Olaines Sporta centrs ar struktūrvienībām: Olaines peldbaseins, Jaunolaines stadions un skeitparks, Olaines stadions, Olaines slidotava un skeitparks, Olaines 2. vidusskolas stadions, Olaines Sporta nams;

1.10. Olaines Vēstures un mākslas muzejs;

1.11. pašvaldības aģentūra “Olaines Sociālais dienests”;

2. kapitālsabiedrības:

2.1. akciju sabiedrība “Olaines ūdens un siltums” – pašvaldībai pieder 100% akciju;

2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeiferti” – pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu;

2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemgales 29” – pašvaldībai pieder 54% kapitāla daļu;

2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Apriņķa Avīze” – pašvaldībai pieder 2,32% kapitāla daļu;

2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NKC” (Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centrs) ar mērķi piedalīties arodizglītības programmu izstrādē un realizēšanā jauniešiem un bezdarbniekiem – pašvaldībai pieder 5,71% kapitāla daļu.

Jebkuras pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Tāpēc Olaines novada dome, sagatavojot 2018. gada pašvaldības budžetu, plāno nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un projektu realizācijai.

Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. No tā, kā attīstīsies valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgi arī pašvaldības finanšu resursi.

Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, “Par valsts budžetu 2018. gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Plānojot 2018. gada pašvaldības budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Pašvaldība ņem vērā visu nozaru un jomu intereses un esošos līdzekļus cenšas maksimāli sabalansēt tā, lai pietiek gan saimnieciskajiem darbiem, gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam.

2018. gadā un turpmāk Olaines novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti novadā, ielu, ceļu u.c. objektu infrastruktūru. Lai veicinātu Olainesnovada attīstību, investīcijām infrastruktūrā plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības fondus.

Komentējot 2018. gada budžetu, domes priekšsēdētājs A. Bergs pauž pārliecību, ka novada attīstība ir stabila, kas pozicionējas arī prognozējamajos ieņēmumos. Šogad tie plānoti par 13% lielāki nekā pagājušā gadā, līdz ar to mēs skatāmies nākotnē pozitīvi un darām visu, lai paveiktu vairāk un naudu izlietotu lietderīgi dažādām vajadzībām atbilstoši Olaines novada attīstības programmai 2014.–2020. gadam. Budžeta prioritātes šajā gadā ir novada attīstība, teritorijas labiekārtošana, izglītība un sociālā aizsardzība.”

Olaines novada pašvaldības 2018. gada budžeta projekts tika izskatīts un apstiprināts Olaines novada domes komiteju sēdēs.

Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas un finansēšanas daļas.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Olaines novada domes saistošajos noteikumos “Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” un pielikumā.

Ieņēmumi

Pamatbudžets ir Olaines novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, kuru veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, kurus veido ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transferti jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai un pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem.

Olaines novada pašvaldības budžeta plānotie kopējie ieņēmumi 2018. gadā ir EUR 21 137 018, tajā skaitā EUR 20 809 309 pamatbudžeta ieņēmumi un EUR 327 709 speciālā budžeta ieņēmumi, kas ir par 13,72% vairāk, salīdzinot ar 2017. gadam plānotajiem ieņēmumiem un valsts mērķdotācijām.

Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir norādīta saistošo noteikumu “Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 1. un 3. pielikumā.

Pamatbudžeta ieņēmumi, %

Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 69,48%.

Saskaņā ar MK noteikumiem “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā” Olaines novada pašvaldības vērtēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir EUR 14 458 888, kas ir par 6,48% vairāk nekā 2017. gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze ir EUR 1 588 014, azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 56 880 apmērā.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 1 852 007 apmērā. 2018. gadā valsts mērķdotācija vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes skolu pedagogu un speciālās izglītības pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir piešķirta 8 mēnešiem, šobrīd nav informācijas par mērķdotāciju apjomu septembrim–decembrim. Valsts mērķdotācija speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem 2018. gadā netika piešķirta.

Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas šādas valsts nodevas:

 • par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās;
 • par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, grozīšanu un papildināšanu;
 • par uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņu personu apliecinošos dokumentos;
 • par dzīvesvietas deklarēšanu.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir noteiktas un pašvaldības budžetā tiek iemaksātas šādas pašvaldību nodevas:

 • par reklāmu;
 • par tirdzniecību publiskā vietā;
 • par būvatļauju saņemšanu u.c.

Budžeta iestāžu ieņēmumus EUR 714 426 apmērā jeb 3,43% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido vecāku maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, ieņēmumi par telpu, zemes nomu, mūzikas instrumentu nomu, interešu izglītības un sagatavošanas maksām, ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, no peldbaseina un slidotavas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi ieņēmumi.

Speciālā budžeta ieņēmumiplānoti EUR 327 709 apmērā, ko veido mērķdotācija no valsts budžeta pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai EUR 225 709 un dabas resursu nodoklis EUR 102 000.

Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu un struktūrvienību, pašvaldības administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Olaines novada domes saistošajos noteikumos “Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam”.

Izdevumi

Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2018. gadam plānots EUR 24 471 879 apmērā, ko veido EUR 24 134 868 pamatbudžeta izdevumi un EUR 337 011 speciālā budžeta izdevumi, kuri tiek segti no pamatbudžeta ieņēmumiem – 20 809 309 EUR, speciālā budžeta ieņēmumiem – EUR 327 709 un konsolidētā budžeta 2017. gada naudas atlikuma – EUR 4 135 385.

Olaines novada domes saistošo noteikumu “Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 2. un 4. pielikumā ir budžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Pamatbudžeta izdevumi, %

Sadaļā Vispārējie valdības dienesti” izdevumi plānoti EUR 3 012 442 apmērā jeb 12,48% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Tajos ietilpst izdevumi novada pašvaldības administrācijai – EUR 2 178 951 jeb 9,03% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, aizdevumu procentu un kredīta apkalpošanas pakalpojuma nomaksai Valsts kasei – EUR 15 500, maksājumi citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, ja Olaines novada skolēni apmeklē izglītības iestādi ārpus Olaines novada teritorijas (piem., Ķekavā, Rīgā, Jelgavā u.c. pašvaldībās), saskaņā ar principu “nauda seko skolēnam” – EUR 539 000, iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā – EUR 243 991, kas ir par EUR 10 802 vairāk, nekā faktiski ieskaitīts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2017. gadā, izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) – EUR 35 000 un citi izdevumi.

Sadaļā “Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas” paredzētais finansējums ietver ne tikai atlīdzību, bet arī finansējumu administrācijas darba nodrošināšanai (t.sk. komunālie maksājumi, tehniskais nodrošinājums, pasta un kancelejas izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar svinīgā pasākuma “Olaines novada jaundzimušo reģistrācija” norisi, iedzīvotāju informēšanu ar pašvaldības informatīvo izdevumu “Olaines Domes Vēstis”, videosižetiem, jaunas pašvaldības interneta mājaslapas izstrādi, informatīvā galda kalendāra izdošanu gada nogalē, grāmatas “Ar Olaini sirdī” izdošanu u.tml.).

2018. gadā aptuveni līdz 8% paaugstinājies darba algas fonds. Šogad plānots izremontēt un aprīkot četrus pašvaldības kabinetus un izveidot deputātu zāli 3. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē.

Izdevumu sadaļā Sabiedriskā kārtība un drošība” plānoti izdevumi pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai EUR 482 773 apmērā jeb 2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 2018. gadā ieplānoti līdzekļi EUR 20 055 apmērā formas tērpu un speciālā apģērba iegādei. Novada teritorijā nodrošinātas divas pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas diennaktī un tiek veikta nepārtraukta videonovērošana.

Izdevumu sadaļā “Ekonomiskā darbība” 2018. gadā kopējie izdevumi paredzēti EUR 2 483 718 apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi EUR 2 257 977 un speciālā budžeta izdevumi – EUR 225 741 jeb 9,36% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

2018. gadā plānots turpināt Olaines novada ielu un ceļu rekonstrukciju, paredzot tam EUR 1 843 777. Ceļu uzturēšanai no valsts plānotais finansējums ir EUR 225 741 (finansējums speciālajā budžetā). Tā kā ar šo finansējumu nepietiek, pašvaldība papildus pamatbudžetā paredzējusi EUR 100 250 ceļu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai un EUR 20 000 inventāra uzturēšanai un atjaunošanai (barjeras, ceļa zīmes u.c.).

2018. gadā plānotie darbi ielu, ceļu, ietvju un veloceliņu projektēšanai, atjaunošanai, izbūvei:

 • Rūpnīcu ielas, Olainē, rekonstrukcija;
 • asfaltbetona seguma izbūve Akācijas ielā, Pārolainē;
 • gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve Jelgavas ielā, Olainē (posmā Celtnieku iela–Rīgas iela);
 • gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve Jaunolainē (posmā Jaunolaine–Lubauši un Lubauši–A8 (tunelis));
 • Zemgales ielas, Olainē, rekonstrukcija posmā Rīgas iela–Zeiferta iela;
 • asfaltbetona seguma izbūve Misas ielā, Olainē (posms līdz iekšpagalmam pie Dalbes ielas 8 nama);
 • segumu atjaunošana Zemgales ielā 24/26 (Valsts policijas iekšpagalms);
 • asfaltbetona seguma izbūve Grāvju ielā, Pārolainē;
 • gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve Medemciemā;
 • Zemgales ielas 43 iekšpagalma seguma atjaunošana;
 • grants ceļa Pēternieki–Ķesteri rekonstrukcija;
 • grants ceļa Namiķi–Birzuļi, t.sk. tilta, rekonstrukcija.

Pašvaldība arī 2018. gadā turpinās atbalstīt biedrības un dārzkopības sabiedrības, kuras labiekārto koplietošanas teritoriju, tam budžetā paredzēts finansējums – EUR 316 600.

2018. gada budžetā paredzēti līdzekļi uzņēmējdarbības veicināšanai EUR 58 950 apmērā, no kuriem daļa līdzekļu tiks ieguldīta Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra nodrošināšanā un granta programmas “(Ie)dvesma” turpināšanai sadarbībā ar “SEB banku”, Mārupes novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētu.

Vides aizsardzībai novirzītiEUR 841 380, tajā skaitā EUR 730 110 pamatbudžetā un EUR 111 270 speciālajā budžetā jeb 3,03% no pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem.

Novada teritorijas uzturēšanai ieplānoti EUR 580 710, kas paredzēti pilsētas un pagasta koplietošanas teritoriju un kapsētu uzturēšanai. Klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai ieplānoti EUR 11 300. Jaunolainē un Stūnīšos paredzēts izbūvēt 7 jaunus sadzīves atkritumu laukumus, šim mērķim ieplānoti EUR 50 000. Tāpat ir paredzēts finansējums Olaines novada meliorācijas sistēmas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un ikdienas uzturēšanai EUR 296 870 apmērā, t.sk.:

 • lietus notekūdeņu sistēmas un meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanai;
 • lietus notekūdeņu kanalizācijas rekonstrukcijai Zemgales ielā, Olainē (posms Rīgas iela–Zeiferta iela);
 • Vācu liekņas kanāla, Apšukalnu kanāla, Smedrukļu grāvja tīrīšanai;
 • Stūnīšu maģistrālā meliorācijas grāvja tīrīšanai (posms Stūnīši–Olainīte);
 • Stīpnieku grāvja tīrīšanai (posms Tiltiņi–Ežupe);
 • grāvju tīrīšanai Zemgales ielā un Rīgas ielā 23, Olainē.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu attīstībai un apsaimniekošanai paredzēti EUR 2 638 262 jeb 10,93% no plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

2018. gadā iecerēts turpināt iesākto teritorijas attīstības dokumentu izstrādi (“Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta novada teritorijas plānojumu” un Olaines novada teritorijas plānojums 2018.–2030. gadam) un veikt Olaines novada pašvaldības energopārvaldības plāna izstrādi.

2018. gadā pašvaldība turpinās uzsākto atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas (renovācijas) projektu realizēšanai, paredzot EUR 246 284 energoaudita veikšanai, tehniskā projekta un būvprojektu izstrādei un EUR 67 716 procentu maksājumu segšanai.

Šajā sadaļā paredzēts finansējums:

 • multifunkcionālā kompleksa (bibliotēka, Olaines Mūzikas un mākslas skola u.c.) projektēšanas darbu uzsākšanai Jelgavas ielā 23, Olainē;
 • Sociālā dienesta pakalpojumu centra ēkas būvprojekta izstrādei Zeiferta ielā 8, Olainē;
 • Veselības ielas 7, Olainē, ēkas renovācijai;
 • Zeiferta ielas 8, Olainē, Sociālā aprūpes centra ēkas renovācijai;
 • Zemgales ielas 33, Olainē, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas atjaunošanai;
 • telpu Jelgavas ielā 9, Olainē, rekonstrukcijai un pielāgošanai Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām;
 • ēku renovācijas projekta izstrādei vairākiem objektiem, t.i., Meža ielā 2, Jaunolainē, Zemgales ielā 29, Olainē, Zemgales ielā 31, Olainē, Zemgales ielā 33, Olainē;
 • Jāņupes saieta nama izbūvei;
 • Jaunolaines Kultūras nama ieejas mezgla rekonstrukcijai;
 • telpu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei bērnudārza atjaunošanai Veselības ielā 7, Olainē;
 • vides objektu izveidei;
 • pašvaldības ēku apsaimniekošanai;
 • svētku noformējumam;
 • apzaļumošanas pasākumiem;
 • u.c. pasākumiem.

2018. gadā apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai piešķirti EUR 497 289, tai skaitā:

 • izdevumi par elektroenerģiju;
 • pašvaldības ēku un teritoriju elektroapgādes un apgaismojumu sistēmu uzturēšanai;
 • elektrības pieslēguma projektēšanai un izbūvei Rīgas ielā 23, Olainē;
 • elektrības pieslēgumu izbūvei videonovērošanas sistēmas vajadzībām;
 • apgaismojuma sistēmas rekonstrukcijai:
 1. Zemgales ielā (posmā Rīgas iela–Zeiferta iela);
 2. Ziemeļaustrumu apvedceļam (ceļš uz “Maxima” noliktavām;,
 3. gājēju celiņam uz rūpnīcām;
 • apgaismojuma izbūvei:
 1. Līdumu karjerā (pludmalē);
 2. Medemciema bērnu rotaļu laukumā;
 3. Stacijas ielā (posmā Stacijas iela 38–Stacijas iela 42);
 4. Ošu ielā, Jaunolainē, pie bērnu laukuma;
 5. Torņu ielā, Medemciemā;
 6. gājēju celiņam Jaunolainē (Lubauši–A8 tunelis);
 7. Rīgas ielā 8, Olainē, iekšpagalmā;
 8. Skuju ielā, Stūnīšos;
 9. Bērzpilī gājēju celiņam Bērzpils–dzelzceļš–A8.

Izdevumi sadaļā Veselība” plānoti EUR 100 000 apmērā jeb 0,41% no plānotajiem izdevumiem, tai skaitā finansējums projekta SAM 9.2.4.2ietvaros “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Olaines novada iedzīvotājiem.

Izdevumi sadaļāAtpūta, kultūra un reliģija” ieplānoti EUR 2 549 113 apmērā jeb 10,56% no kopējiem budžeta izdevumiem. Šajā sadaļā ir paredzēts finansējums rotaļu laukumu, atpūtas vietu izveidei un labiekārtošanai Olaines novadā, tai skaitā Līdumu karjera labiekārtošanai (līdzfinansējums). Tāpat tiek plānots finansējums Olaines Sporta centra darbības nodrošināšanai EUR 1 021 488 apmērā un Olaines Vēstures un mākslas muzejam – EUR 151 356 apmērā, iekļaujot “LEADER” projekta “Olaines 1. pasaules kara izziņas maršruts” izstrādi un jauno muzeja telpu aprīkošanu.

Olaines Kultūras centra ar struktūrvienībām (Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, Jaunolaines bibliotēka, Gaismu bibliotēka, Olaines bibliotēka) darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 1 080 063. Šajā sadaļā arī iecerēts finansējums māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam.

2018. gadā plānots saglabāt tradicionālos pasākumus Olaines novadā, kā arī piedāvāt pasākumus ne tikai Olainē un Jaunolainē, bet arī citās apdzīvotās novada vietās.

Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas brīvas pieejas internetu pašvaldības bibliotēkās (Olaines bibliotēkā (15 datori), Jaunolaines bibliotēkā (3 datori), Gaismu bibliotēkā (3 datori)), kā arī Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Olaines pagasta pārvaldē un citos wi-fi punktos.

Faktiskie Olaines Sporta centra būvju (sporta nama, peldbaseina, stadionu, slidotavas, Jaunolaines Sporta nama, skeitparku u.c.) uzturēšanas izdevumi ir paredzēti sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija”. Jāatzīmē, ka pašvaldības sporta būvju uzturēšanas izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem šajos objektos, bet pašvaldība turpinās tās uzturēt, jo tās palīdz novada iedzīvotājiem ievērot veselīgu dzīvesveidu, pilnveido sporta stundu piedāvājumu pašvaldības skolās, palīdz uzlabot veselību, dažādot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Sadaļā “Olaines Sporta centrs” ir iekļauts finansējums dažādu sporta pasākumu organizēšanai, sporta centra pulciņu/sekciju uzturēšanai un finansiālais atbalsts sportistiem (gan individuālajiem, gan komandām) saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. 2018. gadā paredzēts finansējums slidotavas ģērbtuvju ēkas 2. stāva un Olaines stadiona ģērbtuvju projekta izstrādei, peldbaseina pamatu remontam un bruģa seguma atjaunošanai, slidotavas angāra jumta uzlabošanai, Olaines stadiona lodes grūšanas sektora pārbūvei, Olaines stadiona skrejceļa daļējai atjaunošanai u.c. darbiem.

Izglītība veido vislielāko izdevumu sadaļu Olaines novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā, kas ir EUR 9 672 995 jeb 40,08% no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.:

 • PII “Dzērvenīte” – EUR 1 009 774;
 • PII “Zīle” – EUR 1 254 776;
 • PII “Magonīte” – EUR 1 081 459;
 • SPII “Ābelīte” – EUR 1 300 601;
 • Olaines 1. vidusskolai (tai skaitā sākumskola Jaunolainē) – EUR 2 037 276;
 • Olaines 2. vidusskolai – EUR 1 770 591;
 • Olaines Mūzikas un mākslas skolai – EUR 371 497;
 • Olaines Pieaugušo izglītības centram – EUR 52 863;

un šādiem mērķiem:

 • bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs – EUR 338 400;
 • dažādu izglītības pasākumu atbalsta fondam – EUR 15 000;
 • jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fondam – EUR 86 577;
 • izglītības funkciju nodrošināšanai – EUR 146 580;
 • brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klasēm – EUR 207 601.

Olaines Mūzikas un mākslas skolas budžetā paredzēts finansējums jaunu instrumentu un mācību līdzekļu iegādei; Olaines 2. vidusskolā plānoti naudas līdzekļi metodiskā informācijas centra un trenažieru zāles atjaunošanai (projekta 2. kārta) EUR 378 605 apmērā. Olaines 1. vidusskola un Olaines 2. vidusskola turpinās darboties dažādos starptautiskajos projektos. Olaines 1. vidusskolā papildus uzstādīs projektorus, sistēmblokus. Skolās veiks kārtējos klašu un gaiteņu remontdarbus.

2018. gadā turpināsies pašvaldības stipendiju izmaksa sekmīgākajiem Olaines 1. un 2. vidusskolas 10. līdz 12. klašu skolēniem – EUR 30 mēnesī katram, kopā EUR 21 000.

Lai vecākiem būtu mazāk jāiegulda līdzekļi bērna sagatavošanā skolai, ievērojot Izglītības likuma prasības, pašvaldība nodrošinās visu nepieciešamo valsts izglītības standartiem atbilstošo mācību līdzekļu iegādi visās izglītības iestādēs – gan skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīle” plānots veikt 2., 3. grupas telpu un garderobes remontdarbus un izgatavot divas interaktīvās nojumes. Pirmsskolas izglītības iestādē “Dzērvenīte” plānots veikt grupu remontdarbus un izveidot multifunkcionālu sporta un rotaļu laukumu. Pirmsskolas izglītības iestādē “Magonīte” veiks kāpņu telpas remontdarbus. Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” veiks baseina hidroizolācijas atjaunošanas darbus un 12. grupas telpas remontu. Visas pirmsskolas izglītības iestādes iegādāsies mēbeles un mīksto inventāru grupām.

Pirmsskolas izglītības iestādēs un Olaines 1. vidusskolas sagatavošanas grupā notiks piecu un sešus gadus veco bērnu sagatavošana skolai.

EUR 338 400 dome paredzējusi, lai Olaines novada bērni no 1,5 gada vecuma, kam nevar nodrošināt vietu izvēlētajās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, varētu uzturēties privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

Pašvaldība apmaksā pusdienas trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu bērniem. Lai veicinātu bērniem un jauniešiem veselīga uztura paradumus un veselīga uztura normām atbilstošu pusdienu pieejamību pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam skolās, pašvaldība apmaksās vairāk nekā pusi no ēdināšanas maksas skolēniem, līdz ar to skolēnu vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumu skolā būs tikai EUR 0,55 dienā.

Pašvaldība jau vairāku gadu garumā paredz finansējumu katrai klasei novada skolās mācību ekskursiju izdevumu segšanai, dāvanām Ziemassvētkos skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, kā arī absolventiem izlaidumos.

Pašvaldība arī 2018. gadā turpinās kompensēt Olaines novada skolēniem pilnībā vai daļēji (katru gadījumu izvērtējot individuāli) braukšanas izdevumus, kas ir saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu. Transporta izdevumu kompensācijai skolēniem un skolēnu autobusu nodrošināšanai konkrētajos maršrutos atvēlēti EUR 165 178. Pašvaldība saglabā visus iepriekš izveidotos un no pašvaldības puses apmaksātos skolēnu autobusu reisus un ar 2018. gada 8. janvāri nodrošina vēl vienu – “Stūnīši–Olaine”.

Paredzēts pašvaldības finansējums EUR 11 480 apmērā dienas ekonometņu organizēšanai 110 bērniem 2018. gada vasarā Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā “Olaines sākumskola” un Olaines 2. vidusskolā. Papildus plānots līdzfinansēt (EUR 5205) 7 dienu izbraukuma diennakts nometni “Pēddzinis” 50 bērniem no abu skolu 5.–8. klasēm, ko organizēs Olaines 2. vidusskolas nometņu vadītāji.

Lai nodrošinātu plašākas iespējas bērniem vasarā lietderīgi pavadīt laiku, plānots izsludināt “Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu”, kurā uz finansējumu varēs pretendēt sabiedriskās organizācijas, pašvaldības iestādes un juridiskas personas, kas apņemas organizēt nometnes. Plānotais finansējums šai aktivitātei ir EUR 5 000.

Veicinot Olaines novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos, Olaines novadā EUR 6 000 tiek novirzīti “Olaines novada jauniešu projektu konkursa” projektu atbalstīšanai. Projektu iesniedzēji var būt jebkuri Olaines novada administratīvajā teritorijā deklarēti jaunieši vai Olaines novadā esošas izglītības iestādes audzēkņi vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri realizēs projektu Olaines novadā.

2018. gadā īpaša vērība tiek pievērsta arī jaunatnes politikai Olaines novadā. Atbilstoši izstrādātajai Olaines novada jaunatnes politikas stratēģijai 2012.–2018. gadam un Olaines novada jaunatnes politikas rīcības plānam 2015.–2018. gadam ir paredzēts finansējums aktivitātēm un pasākumiem par kopējo summu EUR 44 431. Šis finansējums plānots dažādu neformālās izglītības veicināšanas pasākumu organizēšanai jauniešiem, tai skaitā Jauniešu dienas aktivitātēm, Olaines novada konkursam “Jauniešu gada balva”, sarunu vakariem, patriotiskiem pasākumiem vidusskolēniem, brīvprātīgā darba popularizēšanai, skolu jauniešu saliedēšanās ciklam, reģionāliem un starptautiskiem pieredzes apmaiņas braucieniem.

2018. gadā paredzēti līdzekļi Olaines novada jauniešu centra Veselības ielā 7, Olainē, darbības nodrošināšanai.

2018. gadā EUR 9110 tiks novirzīti Olaines novada skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšanai vasaras brīvlaikā pašvaldības iestādēs, radot iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt darba iemaņas.

Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldībā 2018. gadā paredzēti līdzekļi EUR 146 580 apmērā, tai skaitā Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanai, mācību priekšmetu novada olimpiāžu organizēšanai, skašu un valsts nozīmes pasākumu organizēšanai, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates organizēšanai, starpnovadu skolēnu sporta sacensībām, tehniskās jaunrades dienas organizēšanai, pilsoniskās izglītības pasākumiem, izglītības iestāžu pedagogu konferencei, skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu (konkursu, skašu, sacensību) laureātu un viņu skolotāju godināšanai un citām aktivitātēm. 2018. gadā plānots uzsākt bērnu reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs vienotajā elektroniskajā datu bāzē. Saistībā ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu darbu uzsāks 12 mācību jomu koordinatori.

2018. gadā turpināsies Pieaugušo izglītības centra funkciju paplašināšana, organizējot pedagogu tālākizglītības kursus, pieaugušo mūžizglītības un citus pasākumus atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam.

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju labklājību, dome izvirza sociālo politiku par vienu no savas darbības prioritātēm.

Sadaļā “Sociālā aizsardzība” sociālām vajadzībām no Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti EUR 2 691 196 jeb 11,15% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Sociālo pabalstu izmaksām paredzēti EUR 960 750, kas ir par 31,25% vairāk nekā 2017. gadā. Pabalstu izmaksām paredzēto līdzekļu daudzums ir pieaudzis, jo pašvaldība palielinājusi atbalstu jaunajām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm un ievērojamu vecumu sasniegušām personām. Ir pieņemti un ar 2018. gadu stājas spēkā jauni Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā”. Sociālā palīdzība tiek piešķirta pēc personas/ģimenes izvērtēšanas un trūcīgā vai maznodrošinātā statusa piešķiršanas. Jaunie noteikumi paredz, ka maznodrošinātās personas ienākumu slieksnis tiek paaugstināts līdz EUR 240.

Paredzēts vairāk līdzekļu piešķirt dzīvokļa pabalstam, palielinot pabalsta apmēru un personu loku. Ir palielināts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai līdz EUR 120, kas uzlabos finansiālo situāciju personām ar ļoti zemiem ienākumiem. Trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni saņem bezmaksas ēdināšanu skolās un pirmskolas izglītības iestādēs. Maznodrošinātās ģimenes ar 2018. gadu varēs saņemt pabalstu veselības aprūpei līdz EUR 100 vienai personai kalendārā gada laikā. Olaines novada iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā ir tiesības saņemt pabalstu EUR 100 apmērā pamatvajadzību nodrošināšanai.

 Liels uzsvars tiks likts uz preventīvo darbu, organizējot atbalsta grupas sociālā dienesta klientiem un attīstot jaunus pakalpojumus.

Olaines sociālais dienests aktīvi piedalās projektā „Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”, kura ietvaros izsniedz pārtikas pakas, saimniecības preces un skolēniem skolas piederumu komplektus trūcīgajām un krīzes situācijās nonākušām personām vai ģimenēm.

Olaines novada nevalstisko organizāciju darbības atbalstam piešķirti EUR 19 796.

Mēs lepojamies ar tādām tradīcijām Olaines novadā kā Jaundzimušo svinīga reģistrācija un Zelta kāzu jubilāru sveikšana, turpināsim tās arī 2018. gadā. Paredzēts finansējums – EUR 300 katra jaundzimušā vecākiem un EUR 200 vienam Zelta kāzu jubilāru pārim, kā arī novada iedzīvotāji tiks sveikti 80 un 85 gadu jubilejā ar EUR 50 lielu pabalstu, no 90 līdz 99 gadu jubilejā ar EUR 100 lielu pabalstu. Personām 100 un vairāk gadu jubilejās – EUR 200.

Lai saglabātu autobusa reisus Olaine–Sila kapi, Olaine–Pēternieki un Olaine–Jāņupe, paredzēts finansējums transporta izdevumu kompensācijai.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2018. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 491 970 EUR apmērā.

Olaines novada pašvaldība 2018. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu EUR 2 704 554 apmērā ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai:

1.“Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei” Veselības ielā 7, Olainē, – EUR 953 793 apmērā (summa tiks precizēta pēc iepirkumu procedūras veikšanas un projekta apstiprināšanas);

2. “Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” Zeiferta ielā 8, Olainē, – EUR 352 140 apmērā (summa tiks precizēta pēc iepirkumu procedūras veikšanas un projekta apstiprināšanas);

3. “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā” – EUR 812 993 apmērā (summa tiks precizēta pēc iepirkumu procedūras veikšanas un projekta apstiprināšanas);

4. SIA “Zeiferti” pamatkapitāla palielināšana KF projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/009 “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, III kārta” īstenošanai – EUR 585 628 apmērā (summa tiks precizēta pēc iepirkumu procedūras veikšanas un projekta apstiprināšanas).

Pašvaldības saistību apmērs un galvojumi

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Otīlija, Iveta
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31