Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

         

Jaunumi

2018-12-18
Noslēgts būvdarbu līgums Kohēzijas fonda (KF) projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta" (Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai
Plānots, ka 2019.gada janvārī tiks sākti maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi. Par plānoto darbu norisi un ar to saistītājām izmaiņām satiksmes organizācijā Jaunolaines ciema iedzīvotāji tiks informēti ar Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapas www.olaine.lv starpniecību un, izvietojot atbilstošās norādes būvdarbu izpildes vietās.

Būvdarbu  līguma ietvaros Jaunolaines ciema individuālās apbūves teritorijās no Imantu ielas līdz Austrumu ielai  notiks šādi būvdarbi: 

  • pašteces kanalizācijas izbūve L 8 746 m;
  • vakuuma kanalizācijas izbūve L 9 406 m;
  • vakuuma kanalizācijas sūknētavu izbūve 2 gab.;
  • spiediena kanalizācijas sistēmas izbūve L 2 855 m;
  • kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 2 gab.;
  • maģistrālo un sadalošo ūdensapgādes tīklu izbūve L 13 276 m.

2018.gada 18.oktobrī noslēgts būvdarbu līgums par būvdarbu veikšanu Kohēzijas fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009)” realizāciju starp būvdarbu pasūtītāju SIA „Zeiferti” un būvdarbu veicēju SIA “ĢL Konsultants”.

Būvdarbu kopējās izmaksas ir 2 640 770,00 EUR bez PVN (divi miljoni seši simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi). Būvdarbu izpildes termiņš ir 30 mēneši.

Olaines novada pašvaldības SIA „Zeiferti” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” 2018.gada 15.martā noslēdza civiltiesisko līgumu par Eiropas Savienības (ES) KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizāciju, lai nodrošinātu Jaunolaines lielciema Lubauši aglomerācijas iedzīvotājiem pieejamību sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Projekta realizācijai  piešķirtais  ES  Kohēzijas fonda  līdzfinansējums 935 022 eiro.

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpņu eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Projekta realizācijas teritorijā  - Jaunolaines lielciema Lubaušos -  pašlaik nav ierīkota centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas sistēma. Projekta teritorijā atrodas vairāk kā 300 individuālās apbūves objekti, kuros ierīkotas dažāda veida lokālās notekūdeņu savākšanas un uzkrāšanas sistēmas.

Novērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku, sagaidāms, ka turpmāko 5 gadu laikā iedzīvotāju skaits Lubaušu aglomerācijā palielināsies, galvenokārt palielinoties iedzīvotāju skaitam aglomerācijas individuālās apbūves teritorijās, līdz ar to, ja netiks veikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai, vides un veselības riski palielināsies.

Plānots, ka projekta realizācijas rezultātā centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai tiks pieslēgtas 300 individuālās mājas un viens ražošanas objekts, nodrošinot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 293 iedzīvotājiem (deklarētajiem). 

Informāciju sagatavoja:

 SIA "Zeiferti"

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā