Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 12. decembris

         

Jaunumi

2017-02-28
Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss
Izsludināts bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss, kurā var piedalīties Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu nometņu organizēšanai.

Mērķis

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes.

Nometņu projektu noteikumi

1. Nometnes projekta mērķgrupa: Olaines novada izglītības iestāžu skolēni vai bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā.

2. Nometnes projekta norises laiks: jūnijs, jūlijs, augusts.

3. Nometnes projekta ilgums: minimālais dienu skaits 5 dienas, maksimālais dienu skaits 7 dienas. Minimālais aktivitāšu laiks dienas nometnei  4 astronomiskās stundas dienā.

4. Nometnes dalībnieku skaits – vienas nometnes minimālais dalībnieku skaits 15, maksimālais dalībnieku skaits 24.

5. Nometnes organizētājam jāatbilst 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.

6. Ar Konkursa uzvarētāju tiek slēgts līgums, kurā tiek noteikta finansēšanas un nometnes īstenošanas kārtība.

Pieteikumu iesniegšana

1. Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz personiski Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā 33, 1.stāvā, Olainē vai pa pastu ierakstītā vēstulē līdz kārtējā gada aprīļa mēneša 2.piektdienai (2017.gadā iesniegšanas termiņš – 18.aprīlis).

2. Pieteikums sastāv no:

  • projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
  • nometnes kopējā budžeta (2.pielikums);
  • nometnes programmas aktivitāšu apraksta;
  • nometnes vadītāja apliecības kopijas;
  • reģistrācijas apliecības kopijas;
  • saskaņojuma ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par nometnes norises vietu;
  • nometnes projekta vadītāja un projektā iesaistīto speciālistu CV;
  • Ministru kabineta 01.09.2009.noteikumos Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktajiem dokumentiem;
  • citiem dokumentiem, kurus Pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai.

3. Nometnes projekta pieteikuma un atskaišu veidlapas jāaizpilda valsts valodā datorrakstā.

4. Konkursa nolikums, pieteikuma un atskaišu veidlapas ir pieejams Pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv un Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā 33, 1.stāvā, Olainē.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

1. Nometņu projektu kopējais finansējums tiek noteikts, apstiprinot Pašvaldības kārtējā gada budžetu.

2. Nometnes projekta līdzfinansējuma apjoms tiek piešķirts pēc šādas formulas:

F = B x D x N

F – kopējais piešķirtais līdzfinansējums

B – bērnu skaits nometnē

D – nometnes norises dienu skaits līdz 7 dienām

N – konstantais finansējums vienam bērnam dienā 14,00 EUR diennakts nometnei un 5,70 EUR dienas nometnei.

3. Nometnes organizētājs garantē savu līdzfinansējumu (t.sk. var būt vecāku maksājums) ne mazāk kā 30% no kopējā finansējuma programmas aktivitāšu īstenošanai.

4. Darba samaksa nometnes organizētāja personālam diennakts nometnei nedrīkst pārsniegt 30% no kopējām izmaksām, dienas nometnei 25% no kopējām izmaksām.

5. Projekta attiecināmās izmaksas:

   5.1. atalgojums nometnes personālam;

   5.2. telpu un aprīkojuma noma;

   5.3. transporta pakalpojumi;

   5.4. dalībnieku ēdināšana;

   5.5. aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli un kancelejas preces;

   5.6. saimniecības preces;

   5.7. mazvērtīgais inventārs;

   5.8. citas nometnes programmas īstenošanai nepieciešamās izmaksas.

6. Projekta neattiecināmās izmaksas:

   6.1. projekta sagatavošanas izmaksas;

   6.2. pamatlīdzekļu iegāde;

   6.3. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;

   6.4. bankas pārskaitījumu komisijas maksa.

7. Līdzfinansējumu nepiešķir Nometņu projektiem, kurus Pašvaldība finansiāli atbalsta līdzīgu aktivitāšu programmās.

 

Pilnīgs konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Nometnes budžeta veidlapa

Atskaites veidlapa

Komisijas vērtēšanas kritēriji

 

Sīkāka informācija:

Ieva Rokule

Olaines novada pašvaldības

izglītības speciāliste

ieva.rokule@olaine.lv

 

67146038

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Otīlija, Iveta
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31