Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 19. februāris

Kontakti

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

 

 

REKVIZĪTI
Olaines novada pašvaldība
PVN reģ. Nr.LV90000024332
Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā, LV-2114

AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV34HABA0551036014438

Konts nekustamā īpašuma nodokļa samaksai
AS Meridian Trade Bank 
Konts: LV55MULT1010755920010
AS Swedbank
LV82HABA0551020841125
Olaines novada pašvaldības
(Zemgales iela 33, Olaine)
un Olaines pagasta pārvaldes
(Meža iela 2, Jaunolaine)
darba laiks
Pirmdienās 09.00-19.00
Otrdienās 8.00-17.00
Trešdienās 8.00-17.00
Ceturtdienās 8.00-18.00
Piektdienās 8.00-15.00
Pārtraukums: 12.00-13.00

Darbinieki apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās 10.00-12.00 un 13.00-19.00
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.00
 
 
Olaines novada pašvaldības kase
Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, 2. stāvā, p/a "Olaines sociālais dienests" telpās (ieeja no Olaines Vēstures un mākslas muzeja puses). Kase atvērta apmeklētājiem trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 
Olaines pagasta pārvaldē, Jaunolainē, Meža ielā 2pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00 (gan pirmdienās, gan ceturtdienās ir pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00).
 
Kasē var nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli un pašvaldības nodevas, kā arī saņemt piešķirtos pabalstus.
Iespējams norēķināties skaidrā naudā un ar kredītkartēm.

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieki
 
 
Andris Bergs
3.stāvs, Tālrunis: 67146022; 29111079; 67146023
 
 
 Iedzīvotāju pieņemšana:
 Pirmdienās no 14.30-18.30
Inta Purviņa
3.stāvs, Tālrunis: 67146027; 26410258
 
Aleksandrs Čmiļs
3.stāvs, Tālrunis: 67146044; 29237671
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
 Pirmdienās no 14.30-18.30
 
Pašvaldības izpilddirektors
Pašvaldības izpilddirektora vietniece
 
Ģirts Batrags
208.kabinets, 2.stāvs, Tālrunis: 67146024; 29204909
 Iedzīvotāju pieņemšana:
 Pirmdienās no 13.00-18.30
 Ceturtdienās no 10.00-11.30
Kristīne Matuzone
209.kabinets, 2.stāvs, Tālrunis: 67146021; 26173897
 
Iepriekšēja pierakstīšanās pie domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietniekiem un izpilddirektora – pa tālruni 67964333 vai Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, 1.stāvā.
 
Iepirkumu vadītāja Anita Rituma
225.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146050, 28332818; e-pasts: iepirkumi@olaine.lv
 
Iepirkumu vadītāja Anita Ivašina
210.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 29218044; e-pasts: anita.ivasina@olaine.lv
 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Mārīte Rūja
Zemgales iela 33, 3.stāvs, Olaine
Tālrunis: 67146026, 27838129, e-pasts: marite.ruja@olaine.lv  
 
Domes priekšsēdētāja palīdze Ieva Kaimiņa
Zemgales iela 33, 3.st., Olaine
Tālrunis: 67146022, 25155008, e-pasts: olainesdome@olaine.lv
 
Domes sekretāre Inga Priedīte
Zemgales iela 33, 3.st., Olaine
Tālrunis: 67146025, 25510113, e-pasts: inga.priedite@olaine.lv
 
Datorsistēmu un datortīklu administratore Inguna Vainute
Zemgales iela 33, 4.st., 412.kab., Olaine
Tālrunis: 29293454, e-pasts: inguna.vainute@olaine.lv

Olaines novada pašvaldības
Olaines pagasta pārvalde

Pārvaldes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra (APIC) vadītāja Aija Rituma 

Meža iela 2, Jaunolaine
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
Fakss: 67811292
E-pasts: aija.rituma@olaine.lv

Olaines pagasta pārvaldes funkcijas:

 • pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un citus ar domes lēmumu noteiktus maksājumus;
 • sniedz informāciju par domes un pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskām personām un organizē izpildi un atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 • reģistrē ziņas par personas dzīvesvietu;
 • izmaksā sociālos pabalstus;
 • izsniedz izziņas;
 • pieņem iedzīvotājus, sniedz skaidrojumus un metodisku palīdzību;
 • reģistrē iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības amatpersonām un deputātiem.

p/a „Olaines sociālais dienests” darbiniece: Antoņina Rozentāle
Tālrunis: 67811295

 Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs

APIC vadītāja Vivita Stepanova
Zemgales iela 33, 1.st., Olaine
Tālrunis: 20178620; 67964333, e-pasts: vivita.stepanova@olaine.lv

Lietvede Māra Rušiņa
Zemgales iela 33, 1.st., Olaine
Tālrunis: 67964333; 20178620, e-pasts: mara.rusina@olaine.lv  

 • Veic apmeklētāju pieņemšanu un sniedz pašvaldības funkcijām atbilstošu un citu rīcībā esošo informāciju;
 • Pieņem iedzīvotāju iesniegumus (tai skaitā atļauju saņemšanai individuālā darba, uzņēmējdarbības veikšanai), sūdzības, priekšlikumus un izsniedz izsūta atbildes;
 • Saņem un sniedz informāciju pa telefonu;
 • Veic iedzīvotāju pierakstīšanu uz pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora un domes deputātiem.
   

Administratīvās komisijas sekretāre Sindija Štālberga
Zemgales iela 33, 4.st., 411.kab., Olaine
Tālrunis: 20141714, e-pasts: sindija.stalberga@olaine.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: Olaines novada pašvaldības darba laikā.

 Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa

E-pasts: dzimtsaraksti@olaine.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra Brence
106.kab., 1.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146018; 26174613, e-pasts: inara.brence@olaine.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Jeļena Titova
105.kab., 1.st., Zemgales iela 33, Olaine                                                                                              Tālrunis: 67146019; e-pasts: jelena.titova@olaine.lv

 • Veic dzimšanas, laulības un miršanas reģistrāciju Olaines novadā;
 • Veic vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu;
 • Kārto civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas un anulēšanas lietas;
 • Izdara labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros;
 • Izsniedz atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības;
 • dzīvesvietas deklarāciju pieņemšana;
 • izziņas par deklarēto dzīvesvietu;
 • deklarētās dzīvesvietas anulēšana.
Dzimtsarakstu nodaļa organizē pasākumu „Jaundzimušo svinīga reģistrācija” un svinīgu ceremoniju novada iedzīvotājiem, kas svin savu Zelta kāzu jubileju.
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku iedzīvotāju pieņemšanas laiki
 Pirmdienās 13.00-19.00
 Otrdienās 8.00-12.00
 Trešdienās 8.00-12.00
 Ceturtdienās 13.00-16.30
 Piektdienās 8.00-12.00

Olaines novada pašvaldības būvvalde

Būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekte Santa Rasa-Daukše
204.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146031; 28631105, e-pasts: santa.rasa.daukse@olaine.lv

Būvinspektors Eduards Gamajūnovs
203.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146020; 29359318, e-pasts: eduards.gamajunovs@olaine.lv

Būvinspektora palīdze Maruta Butlere
201.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146040, 25400880, e-pasts: maruta.butlere@olaine.lv

Būvvaldes vadītājas palīdze un lietvede Inese Priedīte
205.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 25155025, e-pasts: inese.priedite@olaine.lv

Būvvaldes speciāliste teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos Aija Zandere
202.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146060, mob.tālr.: 25155010, e-pasts: aija.zandere@olaine.lv

Būvinspektora palīgs - digitālo karšu uzturētājs Jānis Salenieks
201.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146040, e-pasts: janis.salenieks@olaine.lv

Īpašuma un juridiskā nodaļa

Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja Inese Čepule
227.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146029; 29406641
E-pasts: inese.cepule@olaine.lv

 • Veic pašvaldības īpašumu apzināšanu un uzskaiti,
 • Kārto īpašuma nomas darījumus ar fiziskām un juridiskām personām.
 • Pašvaldības interesēs kārto pašvaldības īpašuma, apsaimniekošanas un nomas darījumus ar fiziskām un juridiskām personām.
 • Organizē Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanu un vada izsoles.
 • Nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Zemesgrāmatā par pašvaldības nekustamā īpašuma tiesību reģistrēšanu.
 • Izstrādā tipveida līgumus.
 • Uzskaita pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo fondu, sociālos dzīvokļus un dienesta dzīvokļus.
 • Pārstāv pašvaldības intereses uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros tiesā kā prasītāju, atbildētāju vai trešo personu.
 • Sagatavo paskaidrojumus tiesai.
 • Kontrolē tiesas spriedumu izpildi.
 • Organizē bezmantinieka mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 • Uztur un ved dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru.
 • Veic iedzīvotāju pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar Olaines novada pašvaldības īpašumu.
 • Sniedz konsultācijas privatizējamo māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par viņu tiesībām, pienākumiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas iespējām.
 • Izsniedz īpašuma apliecinošus dokumentus tiesai.
 • Reģistrē azartspēļu izvietojuma vietas pašvaldības teritorijā.
 • Saņem nekustamā īpašuma deklarācijas un nodokļu pārskatus par ēkām un būvēm.

Ekonomistes un nodokļu inspektores Sandra Straume, Ināra Pinkse
228.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146058,
E-pasti: sandra.straume@olaine.lv; inara.pinkse@olaine.lv

 • Veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu.

Īpašuma un juridiskās nodaļas juriste Janīna Krūmiņa
230.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146059, 25155030; e-pasts: janina.krumina@olaine.lv

Īpašuma un juridiskās nodaļas juriste Marita Avotiņa
226.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 25155040; e-pasts: marita.avotina@olaine.lv

Īpašuma un juridiskās nodaļas juriste Aiva Leja,
ekonomiste un nodokļu inspektore Inna Semeņuka

229.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146051; e-pasts:aiva.leja@olaine.lv, inna.semenuka@olaine.lv

Īpašuma un juridiskās nodaļas speciāliste Agnese Lagutinska
230.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine                                                                                                    
Tālrunis: 67146059;  e-pasts: agnese.lagutinska@olaine.lv

Speciāliste nekustamo īpašumu pārvaldīšanā Inese Celma
226.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine                                                                                                
Tālrunis: 25155040; e-pasts: inese.celma@olaine.lv
 

Attīstības nodaļa 

Attīstības nodaļas vadītājs Kristaps Kauliņš
415.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146017; 27093332, e-pasts: kristaps.kaulins@olaine.lv

Ceļu inženieris Andis Šarkovskis
416.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 20141670, e-pasts: andis.sarkovskis@olaine.lv

Būvinženiere Marija Jurša
410.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 28675504, e-pasts: marija.jursa@olaine.lv

Būvinženiere Aija Anda Roze
417.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146028; 29228602, e-pasts: aija.anda.roze@olaine.lv

Projektu vadītāja un ekonomiste Elīna Grūba–Kazanska
414.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146030; 29530377, e-pasts: elina.gruba.kazanska@olaine.lv

Projektu vadītāja Dace Zaldāte - Rozentāle
413.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 29207373, e-pasts: dace.zaldate.rozentale@olaine.lv
 

Olaines novada bāriņtiesa

E-pasts: barintiesa@olaine.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Irēna Vilnere
329.kab., 3.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146048; 26351377, e-pasts: irena.vilnere@olaine.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Niāra Zālīte
328.kab., 3.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146048, e-pasts: niara.zalite@olaine.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze Skaidrīte Rituma
318.kab., 3.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146049, skaidrite.rituma@olaine.lv

Bāriņtiesas locekle Diāna Spunde
318.kab., 3.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146049, e-pasts: diana.spunde@olaine.lv 

Bāriņtiesas locekļa palīgs Kristīne Šļapina
318.kab., 3.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146049, e-pasts: kristine.slapina@olaine.lv 

Bāriņtiesas sekretāre Lilita Āze
317.kab., 3.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146049, e-pasts: lilita.aze@olaine.lv

Olaines novada bāriņtiesa pieņem iedzīvotājus arī Jaunolainē (Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2) katru otrdienu no 13.00 līdz 17.00. Iepriekš jāpierakstās, zvanot uz tālr. 67146048, 29510971 vai 67962442.
              

Izglītības un kultūras nodaļa

Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Mārīte Zaube
223.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146038; 29437683, e-pasts: marite.zaube@olaine.lv

Jaunatnes lietu speciāliste Agnese Kalniņa
223.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146038; 27099031, e-pasts: agnese.kalnina@olaine.lv

Izglītības speciāliste Ieva Rokule
223.kab., 2.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146038; 25444843, e-pasts: ieva.rokule@olaine.lv

Pieaugušo izglītības centra vadītāja Rudīte Babra
3.st., Zemgales iela 31, Olaine
Tālrunis: 67966741; 29192247, e-pasts: pic@olaine.lv

Lietvede un nevalstisko organizāciju koordinatore Dace Kārkliņa
3.st., Zemgales iela 31, Olaine
Tālrunis: 67966741; 25877788, e-pasts: pic@olaine.lv

Jaunatnes darbiniece Karīna Segruma
Tālrunis: 24337287, e-pasts: popkorns@olaine.lv
Olaines Jauniešu centrs "Popkorns", Veselības iela 7, Olaine
Darba laiks:
Otrdien 15.00-20.00
Trešdien 15.00-20.00
Ceturtdien 15.00-20.00
Piektdien 15.00-20.00
Sestdien 14.00-18.00 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja  Inga Balode
404.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146033; 26578875; e-pasts: inga.balode@olaine.lv

Galvenā grāmatvede Alla Masterova 
403.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146032; 28380596, e-pasts: alla.masterova@olaine.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Strausa
415.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146037; 26356281, e-pasts: ilze.strausa@olaine.lv

Vecākā algu grāmatvede Neļa Masteiko
408.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146045, e-pasts: nela.masteiko@olaine.lv

Algu grāmatvede Vera Ivanova
406.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146035, e-pasts: vera.ivanova@olaine.lv

Vecākā grāmatvede Alla Maļceva
402.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146054, e-pasts: alla.malceva@olaine.lv

Grāmatvede Ilona Liepniece
Grāmatvede Agnese Šteingolde

401.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146054, 26322601, e-pasts: agnese.steingolde@olaine.lv; ilona.liepniece@olaine.lv

Vecākā grāmatvede Aina Kļava
Grāmatvede Vita Ozola

405.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146034, e-pasts: aina.klava@olaine.lv; vita.ozola@olaine.lv

Grāmatvede Valentīna Govorina
Grāmatvede un finansiste Skaidrīte Skudra
414.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146036, 26165387; e-pasts: valentina.govorina@olaine.lv; skaidrite.skudra@olaine.lv

Grāmatvede un kasiere Vilija Grīnberga
Tālrunis: 67811307; e-pasts: vilija.grinberga@olaine.lv
 

Kanceleja

Kancelejas vadītāja Biruta Vigupe
102.kab., 1.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146015; 26412427, e-pasts: biruta.vigupe@olaine.lv

Vecākā lietvede un arhivāre Agnese Melniece
103.kab., 1.st., Zemgales iela 33, Olaine
Tālrunis: 67146016, e-pasts: agnese.melniece@olaine.lv

 

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Vārda dienas svin:
Zane, Zuzanna
Jaunumi e-pastā
Februāris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728