Esam vienoti svētkos un ikdienā!          Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2017. gada 27. aprīlis

NVO APVIENĪBA

Olaines nevalstiskās organizācijas

Organizācijas nosaukums Adrese Atbildīgā persona Biedru skaits Tālrunis

"MĀK-ONIS"

(reģistrēta LR UR 11.11.2013.)

Zemgales iela 31,3.stāvs, Olaine, Olaines novads

 

 

Brigita Medne

 

 

12

28835009

brigita.medne@gmail.com

 

Biedrības mērķi: Popularizēt neformālo izglītību Olaines novadā. Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Popularizēt brīvprātīgo darbu. Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot savu brīvo laiku. Sadarboties un veikt pieredzes apmaiņu ar citām Latvijas un ārvalstu organizācijām.
                            

 Oriental Flowers

(reģistrēta LR UR 26.02.2013.)

Kūdras iela 15-14, Olaine, Olaines novads Viktorija Maleniece  

29889627
vim21@inbox.lv

Biedrības mērķi: Piedalīties Olaines novada kultūras dzīvē, popularizēt eksotiskās dejas Olaines novadā, veicināt sadarbību, sadraudzību ar citiem kolektīviem un Olaines eksotisko deju studijas atpazīstamību citos novados.
Iesaistīt Olaines novada iedzīvotājus aktīva un veselīga dzīves veida organizēšanā, lietderīgā brīvā laika pavadīšanā un veicināt iedzīvotāju socializāciju.
 
Olaines novada NVO apvienības valde Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads Andris Krūmiņš 3 67966741
25941141
nvoolaine@inbox.lv
andris.kruminsh@gmail.com
Koordinē NVO, interešu klubu un radošo pulciņu darbību, pārrauga finanšu izlietojumu, izstrādā sadarbības programmu, pasākumu plānu, veic informatīvi izglītojošo darbu iedzīvotāju vidū, piedaloties lekcijās, konferencēs, semināros. Sadarbojas ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās, kā arī ar Olaines novada pašvaldību.
 

 Olaines novada senioru biedrība "Liepas"

(dibināta 2010.gada 6.janvārī)

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine  Ārija Spuņģe  245  26415535
olainesseniori@inbox.lv
Pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana;
materiālās un garīgās labklājības veicināšana;
pensionāru iesaistīšana demokrātiski aktīvas sabiedrības procesos.
Plašāks biedrības darbības pārskats
 
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Olaines nodaļa  Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine Leontīna Bērziņa 16 25902406
Izglītojošu semināru organizēšana, kultūras pasākumu organizēšana, invalīdus interesējošas informācijas apkopošana un izplatīšana, sadarbība ar citām NVO.
 

"Vecāku kultūras laboratorija"

(Reģistrēta LR UR 03.10.2013)

Parka iela 10 - 50, Olaine Svetlana Dabašinska 20 25948433
sdaba@inbox.lv 
Biedrības mērķi: Attīstīt brīvprātīgā darba tradīcijas kultūras institūcijās un lielajos pasākumos, sekmējot vietējās sabiedrības aktīvāku iesaisti kūltūrvides veidošanā un tālākizglītībā. Olaines novada kultūras mantojuma saglabāšana, tautas deju popularizēšana, kā arī minoritāšu iekļaušanas veicināšana Latvijas sabiedrībā. Iesaistīšanās dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī jaunu kūltūrtūrisma produktu veidošanā. Veicināt Latvijas kūltūrizglītības starptautisku publicitāti un konkurētspēju.
 
Klubs Gamma  Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine Boriss Žezlovs 10 26497771
borjka@inbox.lv 
Bardu dziesmu koncertu un festivālu organizēšana; atpūtas vakaru organizēšana dažādu tautību grupām; sadarbība ar citām NVO un pašvaldību.  Sadarbība ar citām NVO. Uzņēmumu reģistrā reģistrēti ar 31.03.2010.
 
Olaines pilsētas politiski represēto personu klubs "Atbalss" Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine Ritma Andersone  70 26414706
randersone@tvnet.lv 
Atbalstīt savus biedrus, sniedzot tiem morālu atbalstu un informatīvu palīdzību atstumtības mazināšanā, ģimeņu un paaudžu stiprināšanā, kultūrizglītībā. Sadarbība ar citām NVO
 
Sieviešu klubs "Garzeķe" Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine  Rasma Brikmane 16

67963517
rasma.brikmane@inbox.lv

Kultūrizglītības pasākumu organizēšana interešu kluba biedriem, diskusijas.
 
Biedrība "Olaines ģimeņu atbalstam Pumpurs" Zemgales 31, 3. stāvs, Olaine  Jolanta Briede,
Ilze Zemīte 
 10 29352622 (Jolanta); 26136083 (Ilze)
e-pasts: biedribapumpurs@inbox.lv
 
 

"Izvēlies brīvību"

(Reģistrēta LR UR 02.03.2016.)

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine Iveta Repse 3 29373538
lidzgaitnieciba@gmail.com 
Biedrības mērķi: sekmēt Latvijas ieslodzījuma vietās bijušo ieslodzīto personu atgriešanos sabiedrībā, citu sabiedrībā neintegrētu grupu un atsevišķu personu socializāciju; veidot atbalsta kopienas bijušajiem ieslodzītajiem ar atbilstošu tās dalībnieku formāciju; veikt pozitīvas socializācijas (izglītības, apmācības u.c.) pasākumus sabiedrībā neintegrētām vai slikti integrētām personām (dažādas etniskās un kultūras minoritātes, personas ar kriminālās justīcijas un citu iestāžu identificētām problēmām, personas ar atkarībām, u.c.).
 
Audēju pulciņš "Atvasara"  Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine  Leontīna Bērziņa  6 25902406
Aušana. Piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs. Sadarbība ar citām NVO.
 
Rokdarbu pulciņš "Piesaulīte" Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine  Ausma Cīrule  8 26397753
Rokdarbi (adīšana, tamborēšana). Rokdarbu izstāžu organizēšana, kā arī piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs. Sadarbība ar citām NVO.
 
Nacionālo karavīru valde  Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine Igors Viskovatovs  3 67966979
Pasākumu organizēšana, kas sniedz atbalstu vecajiem karavīriem. Finansiālās palīdzības sniegšana (zāļu iegādei), braucienu organizēšana uz karavīru atdusas vietām.
 
Olaines Dāmu klubs "Viktorija"  Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine  Ludmila Rodionova  26 26598049 
Attīstīt un stiprināt sieviešu aktivitāti.
 
 „Olaines Sporta Fans”
(reģistrēta LR UR 16.09.2013.)
 Zeiferta iela 1-52, Olaine, Olaines novads  Žanna Šlikova  35  26132030
olimpiada7@inbox.lv
Biedrības mērķi: Veidot kulturālu līdzjutēju sabiedrību, kā arī nest Latvijas vārdu pasaulē. Audzināt jauno paaudzi par kulturāliem līdzjutējiem; pulcēt ap sevi dažāda vecuma un dzimuma līdzjutējus; skaidrot jaunatnei līdzjutēju uzvedības lielo nozīmi Latvijas tēla veidošanai pasaulē; veidot kontaktus ar citu valstu līdzjutēju organizācijām, organizēt pieredzes apmaiņu
 
 

Atbalsta grupa "Ābolītis"

(reģistrēta LR UR 04.01.2006.)

 Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine  Tamāra Krēsliņa 15 ģimenes 26094971
tamara.kreslina@inbox.lv 
Apvienot un atbalstīt Olaines pilsētā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem, sekmēt to integrēšanu sabiedrībā;
Organizēt Olaines pilsētā dzīvojošām ģimenēm, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem izglītojošus, veselību veicinošus, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumus; Veicināt AG "Ābolītis" sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, kā arī citām sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām.
 
Olaines angļu valodas cienītāju klubs
„English Fan Club”
Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine  Inese Bite 20 29120040 
Nostiprināt angļu sarunvalodas kursos apgūto valodas zināšanu un runas prasmes;
aktīvi piedalīties klubiņa dalībnieku nodarbību izvēlē, diskutējot par sev aktuālām tēmām;
vākt informāciju par Angliju, tikties ar cilvēkiem, kas strādājuši, vai viesojušies Anglijā;
papildināt savas zināšanas, organizējot klubā angļu valodas kursus; 
 
Olaines pagasta politiski represēto biedrība
Meža iela 2, Jaunolaine   Laima Sprancmane 26 20153586
laima.vilite@inbox.lv 
Apvienot visas politiski represētās personas, kas savu dzīvesvietu deklarējušas Olaines pagastā. Atbalstīt savus biedrus, sniedzot tiem morālu atbalstu. Sadarbība ar citām NVO. 
 
Biedrība "Pīlādzis"
(reģistrēta 2005.g.)
Meža iela 2, Jaunolaine  Ausma Konošonoka   111 28209466
ausma_konosonoka@inbox.lv
Apvieno pensionārus un visus pilngadīgos, kuri vēlas darboties biedrībā. Biedrības mērķis ir celt pensionāru dzīves līmeni, aktivizējot viņus gan savu ieceru un problēmu, gan novadam svarīgu jautājumu risināšanā. Darbs vērsts uz to, lai biedri būtu informēti, zinoši, aktīvi, celtu garīgos apvāršņus, attīstītu interešu un amata prasmes, piedalītos cilvēkam pievilcīga novada veidošanā. 
 

biedrība "Jāņupes iedzīvotāji"
(dibināta 2011.gada 6.martā)

Vecmīlgrāvja 1. Līnija 26- 17, Rīga, LV- 1015

Dace Zaldāte-Rozentāle

30

25428539

janupesiedzivotaji@gmail.com;

info@janupe.lv;

web: www.janupe.lv

facebook.com/janupe

Biedrības galvenie mērķi: 1)rūpēties par Jāņupes un tuvējās apkārtnes vidi;2)paaugstināt Jāņupes un tuvējās apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti un daudzveidību. Lai tos sasniegtu biedrība organizē kultūras un sporta pasākumus, vides sakopšanas talkas, īsteno apkārtnes labiekārtošanas projektus, kā arī informē pašvaldību par Jāņupes un tuvākās apkārtnes iedzīvotāju vajadzībām. Kopš 2015.gada biedrība uztur interneta vietni janupe.lv un facebook.com/janupe, lai veicinātu informācijas apmaiņu ciemu iedzīvotāju starpā.
Olaines Krievu kopiena
(reģistrēta 2008. gada 16.decembrī)
Kūdras iela 27A, Olaine Andris Tolmačovs 20 29633874
andr.tol@gmail.com
Krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšana, attīstīšana un popularizēšana. Pareizticīgo kristīgo tradīciju saglabāšana un popularizēša-na. Biedrības biedru interešu pārstāvēšana vietējās pašvaldības institūcijās. Kontaktu uzturēšanas un attiecību uzlabošanas veicināšana starp Olaines novadā dzīvojošiem krievu un latviešu u.c. tautību iedzīvotājiem.

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Vārda dienas svin:
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Jaunumi e-pastā
Aprīlis, 2017
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930