Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 12. decembris

NVO APVIENĪBA

NVO APVIENĪBA

Olaines nevalstiskās organizācijas

Organizācijas nosaukums

Adrese

Atbildīgā persona

Biedru skaits

Tālrunis

"MĀK-ONIS"

(reģistrēta LR UR 11.11.2013.)

Zemgales iela 31,3.stāvs, Olaine, Olaines novads

 

 

Brigita Medne

 

 

12

28835009

brigita.medne@gmail.com

 

Biedrības mērķi: Popularizēt neformālo izglītību Olaines novadā. Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Popularizēt brīvprātīgo darbu. Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot savu brīvo laiku. Sadarboties un veikt pieredzes apmaiņu ar citām Latvijas un ārvalstu organizācijām.

 

 

 

 

                    

 

 Oriental Flowers

(reģistrēta LR UR 26.02.2013.)

Kūdras iela 15-14, Olaine, Olaines novads

Viktorija Maleniece

 

29889627
vim21@inbox.lv

Biedrības mērķi: Piedalīties Olaines novada kultūras dzīvē, popularizēt eksotiskās dejas Olaines novadā, veicināt sadarbību, sadraudzību ar citiem kolektīviem un Olaines eksotisko deju studijas atpazīstamību citos novados.
Iesaistīt Olaines novada iedzīvotājus aktīva un veselīga dzīves veida organizēšanā, lietderīgā brīvā laika pavadīšanā un veicināt iedzīvotāju socializāciju.

 

 

 

     

Olaines novada NVO apvienības valde

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads

Andris Krūmiņš

3

67966741
25941141
nvoolaine@inbox.lv
andris.kruminsh@gmail.com

Koordinē NVO, interešu klubu un radošo pulciņu darbību, pārrauga finanšu izlietojumu, izstrādā sadarbības programmu, pasākumu plānu, veic informatīvi izglītojošo darbu iedzīvotāju vidū, piedaloties lekcijās, konferencēs, semināros. Sadarbojas ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās, kā arī ar Olaines novada pašvaldību.

 

 Olaines novada senioru biedrība "Liepas"

(dibināta 2010.gada 6.janvārī)

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

 Ārija Spuņģe

 249

 26415535
olainesseniori@inbox.lv

Pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana;
materiālās un garīgās labklājības veicināšana;
pensionāru iesaistīšana demokrātiski aktīvas sabiedrības procesos.

 

 

 

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Olaines nodaļa

 Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

Vēsma Purviete

17

20029763

Izglītojošu semināru organizēšana, kultūras pasākumu organizēšana, invalīdus interesējošas informācijas apkopošana un izplatīšana, sadarbība ar citām NVO.

 

"Vecāku kultūras laboratorija"

(Reģistrēta LR UR 03.10.2013)

Parka iela 10 - 50, Olaine

Svetlana Dabašinska

20

25948433
sdaba@inbox.lv 

Biedrības mērķi: Attīstīt brīvprātīgā darba tradīcijas kultūras institūcijās un lielajos pasākumos, sekmējot vietējās sabiedrības aktīvāku iesaisti kūltūrvides veidošanā un tālākizglītībā. Olaines novada kultūras mantojuma saglabāšana, tautas deju popularizēšana, kā arī minoritāšu iekļaušanas veicināšana Latvijas sabiedrībā. Iesaistīšanās dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī jaunu kūltūrtūrisma produktu veidošanā. Veicināt Latvijas kūltūrizglītības starptautisku publicitāti un konkurētspēju.

 

Klubs Gamma

 Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

Boriss Žezlovs

11

26497771
borjka@inbox.lv 

Bardu dziesmu koncertu un festivālu organizēšana; atpūtas vakaru organizēšana dažādu tautību grupām; sadarbība ar citām NVO un pašvaldību.  Sadarbība ar citām NVO. Uzņēmumu reģistrā reģistrēti ar 31.03.2010.

 

Olaines pilsētas politiski represēto personu klubs "Atbalss"

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

Ritma Andersone 

67

26414706
randersone@tvnet.lv 

Atbalstīt savus biedrus, sniedzot tiem morālu atbalstu un informatīvu palīdzību atstumtības mazināšanā, ģimeņu un paaudžu stiprināšanā, kultūrizglītībā. Sadarbība ar citām NVO

 

Sieviešu klubs "Garzeķes"

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

 Rasma Brikmane

17

29404818
rasma.brikmane@inbox.lv

Kultūrizglītības pasākumu organizēšana interešu kluba biedriem, diskusijas.

 

Biedrība "Olaines ģimeņu atbalstam Pumpurs"

Zemgales 31, 3. stāvs, Olaine 

Jolanta Briede,
Ilze Zemīte 

 4

29352622 (Jolanta); 26136083 (Ilze)
e-pasts: biedribapumpurs@inbox.lv
 

 

"Izvēlies brīvību"

(Reģistrēta LR UR 02.03.2016.)

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

Iveta Repse

3

29373538
lidzgaitnieciba@gmail.com 

Biedrības mērķi: sekmēt Latvijas ieslodzījuma vietās bijušo ieslodzīto personu atgriešanos sabiedrībā, citu sabiedrībā neintegrētu grupu un atsevišķu personu socializāciju; veidot atbalsta kopienas bijušajiem ieslodzītajiem ar atbilstošu tās dalībnieku formāciju; veikt pozitīvas socializācijas (izglītības, apmācības u.c.) pasākumus sabiedrībā neintegrētām vai slikti integrētām personām (dažādas etniskās un kultūras minoritātes, personas ar kriminālās justīcijas un citu iestāžu identificētām problēmām, personas ar atkarībām, u.c.).

 

 

Audēju pulciņš "Atvasara"

 Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

 Dace Urbanoviča

 9

26835924

Aušana. Piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs. Sadarbība ar citām NVO.

 

Rokdarbu pulciņš "Piesaulīte"

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

 Ausma Cīrule

 9

26397753

Rokdarbi (adīšana, tamborēšana). Rokdarbu izstāžu organizēšana, kā arī piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs. Sadarbība ar citām NVO.

 

Nacionālo karavīru valde

 Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

Igors Viskovatovs

 2

67966979

Pasākumu organizēšana, kas sniedz atbalstu vecajiem karavīriem. Finansiālās palīdzības sniegšana (zāļu iegādei), braucienu organizēšana uz karavīru atdusas vietām.

 

Olaines Dāmu klubs "Viktorija"

 Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

 Ludmila Rodionova

 19

26598049 

Attīstīt un stiprināt sieviešu aktivitāti.

 

 „Olaines Sporta Fans”
(reģistrēta LR UR 16.09.2013.)

 Zeiferta iela 1-52, Olaine, Olaines novads

 Žanna Šlikova

 35

 26132030, 29352398

olainsportafans@inbox.lv

Biedrības mērķi: Veidot kulturālu līdzjutēju sabiedrību, kā arī nest Latvijas vārdu pasaulē. Audzināt jauno paaudzi par kulturāliem līdzjutējiem; pulcēt ap sevi dažāda vecuma un dzimuma līdzjutējus; skaidrot jaunatnei līdzjutēju uzvedības lielo nozīmi Latvijas tēla veidošanai pasaulē; veidot kontaktus ar citu valstu līdzjutēju organizācijām, organizēt pieredzes apmaiņu

 

 

Atbalsta grupa "Ābolītis"

(reģistrēta LR UR 04.01.2006.)

 Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

 Tamāra Krēsliņa

7 ģimenes

26094971
tamara.kreslina@inbox.lv 

Apvienot un atbalstīt Olaines pilsētā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem, sekmēt to integrēšanu sabiedrībā;
Organizēt Olaines pilsētā dzīvojošām ģimenēm, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem izglītojošus, veselību veicinošus, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumus; Veicināt AG "Ābolītis" sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, kā arī citām sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām.

 

Olaines angļu valodas cienītāju klubs
„English Fan Club”

Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine

 Inese Bite

20

29120040 

Nostiprināt angļu sarunvalodas kursos apgūto valodas zināšanu un runas prasmes;
aktīvi piedalīties klubiņa dalībnieku nodarbību izvēlē, diskutējot par sev aktuālām tēmām;
vākt informāciju par Angliju, tikties ar cilvēkiem, kas strādājuši, vai viesojušies Anglijā;
papildināt savas zināšanas, organizējot klubā angļu valodas kursus; 

 

 

 

Olaines pagasta politiski represēto biedrība

Meža iela 2, Jaunolaine 

 Laima Sprancmane

23

20153586
laima.vilite@inbox.lv 

Apvienot visas politiski represētās personas, kas savu dzīvesvietu deklarējušas Olaines pagastā. Atbalstīt savus biedrus, sniedzot tiem morālu atbalstu. Sadarbība ar citām NVO. 

 

Biedrība "Pīlādzis"
(reģistrēta 2005.g.)

Meža iela 2, Jaunolaine 

Ausma Konošonoka 

 113

28209466
ausma_konosonoka@inbox.lv

Apvieno pensionārus un visus pilngadīgos, kuri vēlas darboties biedrībā. Biedrības mērķis ir celt pensionāru dzīves līmeni, aktivizējot viņus gan savu ieceru un problēmu, gan novadam svarīgu jautājumu risināšanā. Darbs vērsts uz to, lai biedri būtu informēti, zinoši, aktīvi, celtu garīgos apvāršņus, attīstītu interešu un amata prasmes, piedalītos cilvēkam pievilcīga novada veidošanā. 

 

Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji"
(dibināta 2011.gada 6.martā)

Vecmīlgrāvja 1. Līnija 26- 17, Rīga, LV- 1015

Dace Zaldāte-Rozentāle

15

25428539

janupesiedzivotaji@gmail.com;

info@janupe.lv;

web: www.janupe.lv

facebook.com/janupe

Biedrības galvenie mērķi: 1)rūpēties par Jāņupes un tuvējās apkārtnes vidi;2)paaugstināt Jāņupes un tuvējās apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti un daudzveidību. Lai tos sasniegtu biedrība organizē kultūras un sporta pasākumus, vides sakopšanas talkas, īsteno apkārtnes labiekārtošanas projektus, kā arī informē pašvaldību par Jāņupes un tuvākās apkārtnes iedzīvotāju vajadzībām. Kopš 2015.gada biedrība uztur interneta vietni janupe.lv un facebook.com/janupe, lai veicinātu informācijas apmaiņu ciemu iedzīvotāju starpā.

 

Interešu grupa "Gleznošanas studija SAPŅI KRĀSĀS"   Kristīna Boļšedvorova 10

26729151

bolsedvorovakristina@inbox.lv

Biedrības mērķi ir sekmēt novada iedzīvotāju emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par vizuālās mākslas daudzveidību, ieinteresētību Latvijas un pasaules vizuālās mākslas izzināšanā un radošā darbībā. Sekmēt mākslas un kultūrvides izpratni, pilnveidot radošās darbības pieredzi.

         

Olaines Krievu kopiena
(reģistrēta 2008. gada 16.decembrī)

Kūdras iela 27A, Olaine

Andris Tolmačovs

20

29633874
andr.tol@gmail.com

Krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšana, attīstīšana un popularizēšana. Pareizticīgo kristīgo tradīciju saglabāšana un popularizēšana. Biedrības biedru interešu pārstāvēšana vietējās pašvaldības institūcijās. Kontaktu uzturēšanas un attiecību uzlabošanas veicināšana starp Olaines novadā dzīvojošiem krievu un latviešu u.c. tautību iedzīvotājiem.

  

Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrība "Laimīgās astes"

 

 

Aļona Ivanova

Jekaterina Petrova

 

7

26387241 (Aļona), 26848729 (Jekaterina)

laimigas.astes@gmail.com

www.fb.me/laimigas.astes/ 

Biedrības mērķi ir palīdzēt pamestiem, nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, iespēju robežās nodrošinot tiem medicīnisko palīdzību, pagaidu mājas, barošanu, esošo vai jauno saimnieku meklēšanu. Saliedēt un apvienot esošos brīvprātīgos, sistematizēt un atbalstīt viņu darbu, pēc iespējas kompensējot viņu pašu ieguldītos līdzekļus, kā arī piesaistīt jaunus domubiedrus. Informatīvi izglītot sabiedrību, veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem.       

  

Biedrība “Sporta studija ACTIVE”

(dibināta 12.02.2013.)

 

Mārcis Mazurs

2

26820168

activefit@inbox.lv

Biedrība popularizē, attīsta un organizē sporta, veselīga dzīvesveida attīstību un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Olaines novada iedzīvotāju vidū.

Biedrības mērķi ir;

Ø  veicināt fizisko attīstību dažāda vecuma grupu iedzīvotāju vidū.

Ø  nodrošināt kvalitatīvu sporta aktivitāšu programmu īstenošanu kvalificētu treneru vadībā.

                 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Otīlija, Iveta
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31