Pakalpojumi

Olaines novada pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma nosaukums Iesniegumu veidlapas

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki
Pirmdienās 13.00-19.00
Otrdienās 8.00-12.00
Trešdienās 8.00-12.00
Ceturtdienās 13.00-16.30
Piektdienās 8.00-12.00
 


 
Dzīvesvietas deklarēšana
 
Veidlapa pieejama uz vietas
Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Izziņa par adresē deklarētajām personām
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Dzimšanas fakta reģistrācija
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Miršanas fakta reģistrācija
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Laulības reģistrācija 
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Par labojuma vai papildinājuma izdarīšanu civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) maiņa
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Tautības ieraksta maiņa
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
 Kā pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai ar tām saistītās izziņas?  Informāciju skatīties šeit
     
     
Olaines novada pašvaldības Kancelejas Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
Tālr.67964333, 67146015, 67146016
 
 
Visa veida iesniegumu (informācijas pieprasījumu) pieņemšana, reģistrēšana Veidlapa iesniegumam
Dokumentu noformēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai Veidlapa
   
     
     

 

 

Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine
 
 
 
 

Transporta ceļa izdevumu kompensācija lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem (saskaņā ar 2009.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.139) Veidlapa iesniegumam par kompensāciju (biļetes)

Veidlapa iesniegumam par kompensāciju (degviela)
 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana  
   

 Pašvaldības informatīva izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšana pasta kastītē

Sabiedrisko vietu, kurās pieejams izdevums, saraksts

 Pieteikuma veidlapa
   
     
     
Olaines sociālais dienests
Zemgales iela 33, Olaine, 2.stāvs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Iesniegumi aizbildnim
 
 
 
 Bērna izglītībai un audzināšanai
 Ēdināšanas pabalstam PII
 Ēdināšanas pabalstam skolā
 Pabalsts aizbildnim
 Iesniegumi bāreņiem Pabalsts bārenim  
Iesniegumi daudzbērnu ģimenēm 
 
 
Bērna izglītībai un audzināšanai
Ēdināšanas pabalstam PII
Ēdināšanas pabalstam skolā

Iesniegumi ģimenēm ar bērniem, kuru ienākumi mēnesī uz 1 cilvēku nepārsniedz 170 EUR 
 
 
 

Bērna izglītībai un audzināšanai
Ēdināšanas pabalstam PII 
Ēdināšanas pabalstam skolā
Centralizētai apkurei

 Individuālās apkures pabalstam 

Iesniegumi pensionāriem un invalīdiem 
 
 
 
 

 

Centralizētai apkurei 
Individuālās apkures pabalstam 
Medicīnas pakalpojumu apmaksai 
Sakarā ar ilgstošu slimību 
Svētku pabalstam invalīdiem 
 Zobu protezēšanas apmaksai
Iesniegumi politiski represētām personām 
 
Mājokļa pabalstam apkurei
 
 Iesniegumi sociālo pakalpojumu saņemšanai
 
 
 
 Dienas centra pakalpojumu saņemšanai personām ar garīgās attīstības traucējumiem
 Pagaidu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai
Pakalpojuma aprūpei mājās saņemšanai 
 Psihologa pakalpojuma saņemšanai
Iesniegumi trūcīgām ģimenēm, personām 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bērna izglītībai un audzināšanai
Centralizētai apkurei
 Ēdināšanas pabalstam PII 
 Ēdināšanas pabalstam skolā
 GMI pabalsts
Individuālās apkures pabalstam 
Medikamentu un medicīnas preču iegādes izdevumu pabalstam
Sakarā ar ilgstošu slimību
Trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanai
Citi iesniegumi
 
Apbedīšanas pabalstam
 Transporta pakalpojumam
     
     
Olaines novada būvvalde Zemes ierīcības projekta izstrāde

 
 Veidlapa
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
 
 Veidlapa
Detālplānojuma redakcijas sabiedriskā apspriešana
 
 
Adreses piešķiršana

 

  

 
 

 

 

 
   Pārējas būvvaldes veidlapas pieejamas šeit  
          

Īpašuma un juridiskā nodaļa

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

 

Informācija par aprēķināto un /vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli;
Nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu pārgrāmatošana;
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

 
 
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzīšanas process
 
 
Konsultācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, kopsapulces, pārvaldīšanas formas, mājas pārņemšana
 
 
Dzīvojamo telpu maiņa
 
 
Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana/noslēgšana
 
 
Dokumentu sagatavošana fizisko un juridisko personu nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
 
 
Zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšana un Lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšana
 
 
Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā;
Neatliekama palīdzība stihiskas nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā

 
 
Pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekotāja rīcības izvērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem un pilnvarojuma līgumiem
 
 
Nomā nodoto zemesgabalu atsavināšana
 
 
Dokumentu iesniegšana par pašvaldības piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
 
 
Dokumentu iesniegšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu/neizmantošanu
 
 
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma vai personas pieprasījuma (īpašuma strīdus gadījumā)
 
 
Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās
 
 
Licenču un licenču kartīšu izsniegšana pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem  
  Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

veidlapa

 

  Lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšana veidlapa
  Lietošanas tiesību uz zemi izbeigšana veidlapa
   NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA  veidlapa
     


 

     
Olaines novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Olaines novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes notiks Olaines 1.vidusskolā - 26.01., Olaines speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" - 23.02., 15.03., 22.03., 05.04., 19.04., 10.05., 07.06.,14.06.

Izvērtēšanai jāpiesakās pa tālruni 67512854. Informācija par pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem atrodama ”Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā” (nolikums pieejams šeit)
 


Ja Jūsu bērnam ir nepieciešama pedagoģiski medicīniskās komisijas palīdzība, lūgums sazināties ar komisijas vadītāju Daci Lasmani, tālruņa numurs – 67512854.
 

 
     
     


 

 
     
 Olaines novada bāriņtiesa
223.kab., Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
Tālr. 67146048
 
 Vecāku domstarpību izšķiršana
 
 
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
 
 
Mantisko interešu aizsardzība
 
 
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
 
 
Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
 
 
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
 
 
Adopcija
 
 
Ārpusģimenes aprūpe-aizbildnība
 
 
Ārpusģimenes aprūpe - audžuģimene
 
 
Ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 
 
Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana
 
 
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
 
 
     


 

 
     
Olaines novada pašvaldības Kanceleja
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
Tālr.67964333, 67146015, 67146016
 
Arhīva pakalpojumi Iesnieguma veidlapa
     AS "Olaines ūdens un siltums" Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšana
 
 
  Informācijas un konsultāciju sniegšana par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, uzskaiti un apmaksas kārtību
 
 
  Kopīpašuma apsaimniekošanas līguma slēgšana
 
 
   Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana
 
 
  Kapavietas ierādīšana kapa rakšanai
 
 
  Kapavietas piešķiršana mirušā apbedīšanai (Sila kapos)  
 

 

 
 

 

 Sludinājumu/paziņojumu izvietošana pašvaldības informatīvos stendos un novada pieturvietās

 

 


 

 
     
 SIA "Zeiferti"
 
 Dzīvojamās telpas īres līgums Olaines pagasta teritorijā
 
 
 Informācijas un konsultāciju sniegšana par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, uzskaiti un apmaksas kārtību  

 

 

Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapa www.olaine.lv
07-02-2016