Pakalpojumi

Olaines novada pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma nosaukums Iesniegumu veidlapas

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki
Pirmdienās 13.00-19.00
Otrdienās 8.00-12.00
Trešdienās 8.00-12.00
Ceturtdienās 13.00-16.30
Piektdienās 8.00-12.00
 


 
Dzīvesvietas deklarēšana
 
Veidlapa pieejama uz vietas
Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Izziņa par adresē deklarētajām personām
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Dzimšanas fakta reģistrācija
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Miršanas fakta reģistrācija
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Laulības reģistrācija 
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Par labojuma vai papildinājuma izdarīšanu civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) maiņa
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
Tautības ieraksta maiņa
 
 Veidlapa pieejama uz vietas
 Kā pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai ar tām saistītās izziņas?  Informāciju skatīties šeit
Olaines novada pašvaldības Kancelejas Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
Tālr.67964333, 67146015, 67146016

 

Visa veida iesniegumu (informācijas pieprasījumu) pieņemšana, reģistrēšana

 

Veidlapa iesniegumam

 

Dokumentu noformēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai
 

 

Veidlapa
 

Izglītības un kultūras nodaļa
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

  Licencēšanas kārtība / pieteikums

 Olaines novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes 2017. gada pirmajā pusgadā tiek plānotas:

Olaines speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte"  - 28.02., 21.03., 04.04., 25.04.

Olainē - 16.05., 06.06., 13.06. 


Izvērtēšanai jāpiesakās pa tālruni 67512854. Informācija par pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem atrodama ”Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā” (nolikums pieejams šeit)
 
Ja Jūsu bērnam ir nepieciešama pedagoģiski medicīniskās komisijas palīdzība, lūgums sazināties ar komisijas vadītāju Daci Lasmani, tālruņa numurs – 67512854.

 
Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Nometnes budžeta veidlapa

Atskaites veidlapa

Komisijas vērtēšanas kritēriji

 

 

Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
 
 
 
 

Transporta ceļa izdevumu kompensācija lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem (saskaņā ar 2009.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.139) Veidlapa iesniegumam par kompensāciju (biļetes)

Veidlapa iesniegumam par kompensāciju (degviela)

 Pašvaldības informatīva izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšana pasta kastītē
 
 Pieteikuma veidlapa 
Olaines sociālais dienests
Zemgales iela 33, Olaine, 2.stāvs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Iesniegumi aizbildnim

1. Bērna izglītībai un audzināšanai

2. Ēdināšanas pabalstam PII

3. Ēdināšanas pabalstam PII vasarā

4. Ēdināšanas pabalstam skolā

5. Pabalsts aizbildnim

 Iesniegumi bāreņiem  1. Pabalsts bārenim
Iesniegumi daudzbērnu ģimenēm   1. Bērna izglītībai un audzināšanai

   2. Ēdināšanas pabalstam PII

   3. Ēdināšanas pabalstam PII vasarā

   4. Ēdināšanas pabalstam skolā

Iesniegumi maznodrošinātai personai / ģimenei

1. Bērna izglītībai un audzināšanai

   2. Ēdināšanas pabalstam PII

   3. Ēdināšanas pabalstam PII vasarā

   4. Ēdināšanas pabalstam skolā

   5. Individuālās apkures pabalstam

   6. Centralizētās apkures pabalstam

   7. Ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu pabalstam

   8. Higiēnas preču pabalstam

   9. Aprūpes pabalstam

   10. Medikamentu un medicīnas preču iegādes izdevumu pabalstam

   11. Zobu protezēšanas apmaksai

12.Maznodrošinātas personas / ģimenes statusa piešķiršanai 

Iesniegumi pensionāriem un invalīdiem

1. Individuālās apkures pabalstam

   2. Centralizētās apkures pabalstam

   3. Zobu protezēšanas apmaksai

   4. Ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu pabalstam

   5. Medikamentu un medicīnas preču iegādes izdevumu pabalstam

   6. Higiēnas preču pabalstam

   7. Aprūpes pabalstam

   8. Bērnu ar invaliditāti ārstniecības izdevumu pabalstam 

Iesniegumi politiski represētām personām   1. Pabalsts politiski represētām personām
 Iesniegumi sociālo pakalpojumu saņemšanai

1. Dienas centra pakalpojumu saņemšanai personām ar garīgās attīstības traucējumiem

   2. Pagaidu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai

   3. Pakalpojuma aprūpei mājās saņemšanai

   4. Psihologa pakalpojuma saņemšanai 

Iesniegumi trūcīgai personai / ģimenei 

1. Bērna izglītībai un audzināšanai

   2. Ēdināšanas pabalstam PII

   3. Ēdināšanas pabalstam PII vasarā

  4. Ēdināšanas pabalstam skolā

   5. Individuālās apkures pabalstam

   6. Centralizētās apkures pabalstam

   7. GMI pabalsts

   8. Trūcīgas personas / ģimenes statusa piešķiršanai

   9. Ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu pabalstam

   10. Pabalstam par uzturēšanās izdevumiem nometnē

   11. Higiēnas preču pabalstam

   12. Aprūpes pabalstam

   13. Medikamentu un medicīnas preču iegādes izdevumu pabalstam

   14. Zobu protezēšanas apmaksai 

Citi iesniegumi
 

1. Apbedīšanas pabalstam

   2. Transporta pakalpojumam

   3. Pabalstam sakarā ar to, ka persona atradusies ieslodzījumā

   4. Pabalstam ārkārtas situācijās

   5. Audžuģimenes pabalstam

   6. Aizgādņa pabalstam

   7. Tuberkulozes slimnieka pabalstam

   8. Iesnieguma veidlapas paraugs 
Olaines novada būvvalde
 
Zemes ierīcības projekta izstrāde

 
 Veidlapa
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
 
Veidlapa
Detālplānojuma redakcijas sabiedriskā apspriešana
 
 
Adreses piešķiršana

 

 Pārējas būvvaldes veidlapas pieejamas šeit

 

Īpašuma un juridiskā nodaļa

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

 


 
 
 
 
Informācija par aprēķināto un /vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli;
Nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu pārgrāmatošana;
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

 

 Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai

 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzīšanas process
 
 
Konsultācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, kopsapulces, pārvaldīšanas formas, mājas pārņemšana
 
 
Dzīvojamo telpu maiņa
 
 
Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana/noslēgšana
 
 
Dokumentu sagatavošana fizisko un juridisko personu nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
 
 
Zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšana un Lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšana
 
 
Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā;
Neatliekama palīdzība stihiskas nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā

 
 
Pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekotāja rīcības izvērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem un pilnvarojuma līgumiem
 
 
Nomā nodoto zemesgabalu atsavināšana
 
 
Dokumentu iesniegšana par pašvaldības piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
 
 
Dokumentu iesniegšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu/neizmantošanu
 
 
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma vai personas pieprasījuma (īpašuma strīdus gadījumā)
 
 
Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās
 

veidlapa tirdzniecības atļaujai komersantiem

veidlapa tirdzniecības atļaujai fiziskām personām

 

Licenču un licenču kartīšu izsniegšana pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem  
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

 

 

Darījuma slēgšana ar lauksaimniecības zemi  iesnieguma veidlapas fiziskām un juridiskām personām 
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana  iesnieguma veidlapa 
   
 

 

 
 Olaines novada bāriņtiesa
223.kab., Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
Tālr. 67146048
 
 Vecāku domstarpību izšķiršana
 
 
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
 
 
Mantisko interešu aizsardzība
 
 
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
 
 
Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
 
 
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
 
 
Adopcija
 
 
Ārpusģimenes aprūpe-aizbildnība
 
 
Ārpusģimenes aprūpe - audžuģimene
 
 
Ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 
 
Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana
 
 
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
 
 
     
Olaines novada pašvaldības Kanceleja
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
Tālr.67964333, 67146015, 67146016
 
Arhīva pakalpojumi Iesnieguma veidlapa
     
AS "Olaines ūdens un siltums" Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšana
 
 
  Informācijas un konsultāciju sniegšana par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, uzskaiti un apmaksas kārtību
 
 
  Kopīpašuma apsaimniekošanas līguma slēgšana
 
 
   Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana
 
 
  Kapavietas ierādīšana kapa rakšanai
 
 
  Kapavietas piešķiršana mirušā apbedīšanai (Sila kapos)  
     
 

 

 Sludinājumu/paziņojumu izvietošana pašvaldības informatīvos stendos un novada pieturvietās

 

 
     
 SIA "Zeiferti"
 
 Dzīvojamās telpas īres līgums Olaines pagasta teritorijā
 
 
 Informācijas un konsultāciju sniegšana par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, uzskaiti un apmaksas kārtību  

 

 

Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapa www.olaine.lv
27-04-2017