Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

Paziņojumi

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Kallas" (kadastra Nr.80800010077), Stūnīšos detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu (10.04.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Latgalīte, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (kad. apz. 8080 013 0074) (13.03.2018.)

Apstiprināti Rail Baltica lokālplānojuma saistošie noteikumi (05.03.2018.)

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Kallas" detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto atzinumu izskatīšanas sanāksmi (23.02.2018.)

No 1. marta tiks slēgtas Olaines novada pašvaldības norēķinu kases Zemgales ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, Jaunolainē (07.02.2018.)

Paziņojums par grozījumiem Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam (06.02.2018.)

Noslēgusies Rail Baltica lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana (29.01.2018.)

Olaines novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi – zemes gabali, kuri atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un kurus pašvaldība ir iecerējusi iznomāt (26.01.2018.)

Paziņojums par SIA "NORDIC PLAST" plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (24.01.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma "Kallas” projekta publisko apspriešanu (17.01.2018.)

Paziņojums par SIA "NORDIC PLAST" plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (12.01.2018.)

Olaines novada pašvaldībā 2018. gada 4. janvārī pieņemts lēmums Nr.2 "Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā Olaines novada pašvaldības budžetā no Lidijas Pedrevicas par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Dzelmes Nr. 4081, Olaines pag.". (12.01.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NOSLĒGUMA SANĀKSMI. (11.01.2018.)

Apstiprināts Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskais plānojums (21.12.2017.)

Rail Baltica lokālplānam Olaines novadā notiks atkārtota sabiedriskā apspriešana (18.12.2017.)

AS "BAO" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nr. RI16IA0002 22.11.2017. grozījumu sabiedrības informēšanas paziņojums (07.12.2017.)

2017. gada 22. novembra domes sēdes protokola 20. punkts (27.11.2017.)

Paziņojums par "SIA Eco STOCK" B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu (13.11.2017.)

10. oktobrī notikusi pēcnovērtējumu pārbaude projekta "Olaines novada, Olaines pilsētas Zemgales, Stacijas, Skolas ielu un Jaunolaine, Priežu ielas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija " Nr. KPFI-13.1/1 īstenošanas vietā (10.10.2017.)

Olaines novada domes un pašvaldības Ētikas komisijas 2017. gada 21. septembra lēmums (05.10.2017.)

Paziņojums par Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma publisko apspriešanu (02.10.2017.)

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu Olaines novadā (28.09.2017.)

Ņemot vērā vecāku lūgumus, no 2017. gada 25. septembra ir veiktas izmaiņas skolēnu autobusa Nr.2 grafikā -atpakaļceļā skolēnu autobuss Nr. 2 izbrauks plkst.14.30 (nevis plkst.14.25). (25.09.2017.)

Paziņojums par SIA "Nordic plast" plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības Valsts birojā. (22.09.2017.)

2017. gada 23. augustā Olaines novada dome ievēlējusi Olaines novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā uz domes pilnvaru laiku. (19.09.2017.)

Olaines novada pašvaldības būvvalde informē nekustamā īpašuma Svētupes ielā 4, Jaunolainē, Olaine pagastā, Olaines novadā, potenciālos pircējus par to, ka izdotajai būvatļaujai nav pagarināts derīguma termiņš, līdz ar to būvdarbu turpināšana objektā aizliegta līdz pieprasīto dokumentu iesniegšnai. (09.09.2017.)

2017./2018.mācību gadā sešos maršrutos atbilstoši sarakstam kursēs skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kura saturēs skolēna datus (skolēnu foto, vārds, uzvārds, maršruts). (19.08.2017.)

2017. gada 1. septembrī stāsies spēka trīs "Ugunsdrošības noteikumu" prasības, kurām bija noteikts gadu ilgs pārejas laiks, lai iedzīvotāji, uzņēmumu, iestāžu atbildīgās personas, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji varētu sagatavoties jaunajām prasībām un nodrošināt to īstenošanu. (17.08.2017.)

Paziņojums par plastmasas atkritumu uzglabāšanu "Mehānisko darbnīcu" teritorijā. (10.08.2017.)

Noslēgusies lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu. (11.07.2017.)

2017. gada 14. jūnija Olaines novada domes sēdē tika apstiprināts Olaines novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats, kurš ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (22.06.2017.)

Olaines novada pašvaldības policija atgādina par kārtības noteikumiem Olaines Mežaparkā. (14.06.2017.)

Aicinām iepazīties ar informāciju par materiālo atbalstu, kas, saskaņā ar Olaines novada domes 2016. gada 7. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2016 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā", pieejams ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti. (26.05.2017.)

Aicinām iepazīties ar informāciju par materiālo atbalstu, kas, saskaņā ar Olaines novada domes 2016. gada 7. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2016 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā", pieejams daudzbērnu ģimenēm. (25.05.2017.)

Olainē nodibināta AA (Anonīmo Alkoholiķu) grupa "Dzīve". Sapulces notiek ceturtdienas, plkst. 18.30, Zemgales ielā 31, trešajā stāvā (ieeja starp "Optikas" un skaistumkopšanas saloniem). (20.03.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Mazirbītes" un "Vistiņu ceļš", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā. (19.12.2016.)

AS "Olaines ūdens un siltums" valde pieņēmusi lēmumu par izmaiņām komunālo pakalpojumu norēķinu metodikā uzņēmuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu mājās. (18.10.2016.)

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā