Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 26. aprīlis

Pirmsskolas izglītības iestādes

Olaines novadā ir četras pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII „Dzērvenīte”, PII „Zīle”, PII „Magonīte”, speciālā PII „Ābelīte”) un privātā PII „Saulīte” .

Starp pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm izveidojusies savstarpēja sadarbība – vasaras periodā iestāžu personāla atvaļinājumi tiek saskaņoti un bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dienas grupas citā pirmsskolas izglītības iestādē.


Ar 2018. gada 1. martu stājas spēkā Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošie noteikumi Nr.SN1/2018 ”Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi: http://www.olaine.lv/saistosie-noteikumi478), kuri nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un kārtību, kādā Olaines novada pašvaldība sedz izmaksas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātajai izglītības iestādei vai reģistrētam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam.

Ar 2018.gada 1.martu pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu pirmsskolas izglītības iestādē var:

  • personīgi Olaines novada pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novads, LV – 2114, pie pirmsskolas izglītības speciālista), iesniedzot pieteikumu atbilstoši Saistošajiem noteikumiem, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs portālā www.epakalpojumi.lv.

PIETEIKT BĒRNU PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ELEKTRONISKI

Svarīgi!

1. Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018.gada 28.februārim, būs pieejami Pirmsskolu pieteikumu reģistrā ar 2018.gada 7.martu.

2. Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji ir jāiesniedz Pašvaldībā, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas Pašvaldībā aizbildnis varēs izmantot e-pakalpojumu līdzīgi kā citi pieteicēji.

3. Vecāki un aizbildņi portālā var veikt izmaiņas par izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi, vēlamo mācību uzsākšanas laiku un savu kontaktinformāciju līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā. Vecāki portālā var arī anulēt pieteikumu.

4. Ja uz bērnu attiecināms kāds no Saistošajos noteikumos noteiktaiem ārpus kārtas uzņemšanas gadījumiem, vecākam personīgi jāiesniedz Pašvaldībā iesniegums (Saistošo noteikumu 4.pielikums) 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt dokumentus, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu, gadījumā, ja informācija nav pieejama pašvaldības datu bāzēs.

Aicinām izmantot jauno e-pakalpojumu!

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes speciālisti Mairu Ezermani (Zemgales iela 33, Olaine, 108.kab., tālr. 67146057, 23663218; e-pasts: pirmsskola@olaine.lv)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Par vietas piešķiršanu bērniem pirmsskolas izglītības ieguvei 2018./2019.mācību gadā Olaines novada izglītības iestādēs

Pamatojoties uz Olaines novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018 un Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces 2018.gada 11.aprīļa lēmumu, tiek piešķirta vieta Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības ieguvei 2018./2019. mācību gadā bērniem ar šādiem reģistra kodiem:

Olaines 1.vsk.
KM6
LD5

PII “Zīle’’
RE7
NK2

PII ’’Magonīte”
BJ5
GM7
MN1
MK7
AJ3
RR9
KG6
UM4
SR16
MM7
DT1
KE11
DS2

PII ’’Dzērvenīte”
RR10
IO1
SJ9
BR9
BR8
RT1
SA19
FE2
SR10
ME6

Sava bērna reģistra kodu jeb identifikatoru vecāki var atrast interneta mājas lapā www.epakalpojumi.lv sadaļā „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”.

Nākamais saraksts ar bērniem, kuriem tiks piešķirta vieta pirmsskolas izglītības ieguvei 2018./2019.mācību gadā Olaines novada izglītības iestādēs, tiks publicēts pēc Olaines novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes maijā.

Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālistes Mairas Ezermanes (Zemgales iela 33, 108.kab.), zvanot pa tālr. 67146057, 23663218 vai rakstot uz e-pastu pirmsskola@olaine.lv .

Pirmsskolas izglītības speciālistes Mairas Ezermanes apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 10.00-12.00 un 13.00-19.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.00.


Olaines novada pašvaldība ir saskaņojusi Olaines pirmsskolas izglītības iestāžu remontdarbus vasaras periodā, kas paredz pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu bērnu apmeklējumiem

Pirmsskolas izglītības iestādes tiks slēgtas bērnu apmeklējumiem:

  • OPII "Zīle" – no 11.06.2018. līdz 16.07.2018.;
  • OSPII "Ābelīte" – no 11.06.2018. līdz 16.07.2018.;
  • OPII "Dzērvenīte" – no 17.07.2018. līdz 20.08.2018.;
  • OPII "Magonīte" – no 17.07.2018. līdz 20.08.2018.

PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS, JA BĒRNS APMEKLĒ PRIVĀTO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI

Olaines novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu (1 gads un 6 mēneši), nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Atbalsta apmērs 2018.gadā vienam bērnam mēnesī ir:

- bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 232,44 EUR,
- bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 170,96 EUR

Līdzfinansējuma apmērs aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. Nr.709 un Olaines novada pašvaldības kārtību (aprēķinu skatīt šeit).


PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS, JA BĒRNS SAŅEM PAKALPOJUMU PIE LICENCĒTA BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA (AUKLES)

Ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu (1 gads un 6 mēneši) un nav nodrošināts ar vietu Olaines pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) pakalpojuma apmaksai.

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam  2018. gadā - EUR 185,82 (līdzfinansējuma summa aprēķināta, ņemot vērā vienam izglītojamam pusotra līdz četru gadu vecumam  nepieciešamās vidējās izmaksas Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu).

Saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018 ”Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (spēkā no 01.03.2018.) tiesības pieprasīt pašvaldības līdzfinansējumu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērnam un vismaz vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
  • bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
  • ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam starp vecāku, Pašvaldību un privāto izglītības iestādi vai privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (Saistošo noteikumu Nr.SN1/2018 10.pielikums).

Ar 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018 ”Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (spēkā no 01.03.2018.) var iepazīties Pašvaldības mājas lapā: http://www.olaine.lv/saistosie-noteikumi478


Privātās pirmsskolas izglītības iestādes, ar kurām Olaines novada pašvaldība noslēdza līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā

Nr.p.k.

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes adrese

Viena izglītojamā pirmsskolas izglītības izmaksas mēnesī 2018.gadā, EUR saskaņā ar iestādes tāmi

1.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Veselības iela 7, Olaine, Olaines novads, LV-2114

238,00 (tāme)

2.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte ABC"

Mālu iela 12/1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 ; Vienības gatvē 109, Rīgā

224,82  (tāme)

3.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta Rasa”

Lakstīgalas iela 11a, Baloži, Ķekavas nov., LV-2123, Lielā iela 19 k-2, Mārupe

311,27 / 195,63 (tāme)

4.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Rezidende Laumiņa”,

Nometņu iela 48, Rīga; Bākūžu iela 6, Rīga, LV-1024

319,57 / 202,45 (tāme)

5.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Jēriņš”

Dzirnavu iela 118-2, Rīga, LV-1050

319,33 / 219,89 (tāme)

6.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „m’Kripatiņas”

Māras iela 14, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

444,44 / 444,44

7.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Laumiņas rezidence”,

Kuldīgas iela 45B, Rīga, LV-1083

508,58 (tāme)

8.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maza Rasiņa”

Kalnciema iela 141, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046

280,02 / 222,25 (tāme)

9.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids”

Gaiļezera iela 1 (bij.Sergeja Eizenšteina 29A), Rīga, LV-1079

362,70 / 311,93 (tāme)

 

10.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Zaļais bērnudārzs”

Jāņa Asara iela 15-74, Rīga, LV-1009

250,13 / 220,52 (tāme)

11.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Bērnu attīstības centrs “Rūķu skola””

Bauskas iela 33-102, Rīga, LV-1004

321,79 / 294,95 (tāme)

12.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Childcare”

Kr.Barona 3-3, Rīga, LV-1050

217,99 (tāme)

13.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis Rū”

Zeltrītu iela 26, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

375,98 / 319,68 (tāme)

14.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bruņurupučuks”

Kaņieru iela 10a, Rīga, LV-1063

246,00 (tāme)

15.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bembi”

Mārupītes gatve 84/214, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

301,26  (tāme)

16.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Raibā pupa”

Salas iela 38, Katlakalns, Ķekavas novads, LV-2111

320,00 (tāme)

17.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Zemene” (PPII “Lāsīte” filiāle)

Smilšu iela 9 k-2-59, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112

320,00 / 258,50 (tāme)

18.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnu attīstības centrs “Pīlīte””

Meiju iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

264,56 / 214,06

19.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Balu”

Maskavas iela 259a, Rīga, LV-1063

 

20.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Saulainie Austriņi”

Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058

219,43 (tāme)


 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Alīna, Sandris, Rūsiņš
Jaunumi e-pastā
Aprīlis, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30