Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

Privātuma atruna

 PRIVĀTUMA ATRUNA

 
Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) kā pārzine veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, likumu “Par pašvaldībām”, Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pašvaldības kontaktinformācija – juridiskā adrese: Olaine, Olaines novads, Zemgales iela 33, LV-2144; e-pasta adrese olainesdome@olaine.lv.
 
Pašvaldības iestāžu saraksts ir aplūkojams Olaines novada pašvaldības nolikumā.
 
Pašvaldība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pašvaldības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. Ar personas datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi  datu.specialists@olaine.lv  .

Šī privātuma atruna izskaidro, kā Pašvaldība apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.
Informējam, ka ik pa laikam Pašvaldība var izmainīt šo privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esat informēti par izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2018. gada 29. augustā.
 
 

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi


Pašvaldība veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”, kā arī sniedz virkni citu pakalpojumu un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.

Pašvaldība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
• tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
• līgumattiecību nodibināšanai un to uzturēšanai ar datu subjektu;
• īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs, realizējot Pašvaldībai piešķirtās pilnvaras;
• personāla vadībai.

Pašvaldības personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde, juridiska pienākuma izpilde, leģitīmā interese, publisko tiesību funkciju veikšana un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana.

Pašvaldība aizsargā personas datus, izmantojot organizatoriskas metodes un tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pašvaldības pieejamos finansiālos un tehniskos resursus.

 
 Videonovērošana

Pašvaldība veic videonovērošanu novada domes teritorijā ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Pašvaldības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.
 
Personas datu saņēmēji

No Pašvaldības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, sociālo pakalpojuma sniedzēji, Valsts zemes dienests, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pašvaldības darbinieki u. c.

Pašvaldība nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pašvaldības.

Pašvaldība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pašvaldības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.
 

Personas datu glabāšanas ilgums

Pašvaldība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• Pašvaldībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• Pašvaldībai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
• Pašvaldībai ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
• ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei;
• ir spēkā Siguldas Zonālā valsts arhīva saskaņotā lietu nomenklatūra.
 
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

• Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pašvaldība apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Pašvaldībā un iegūt informāciju.
• Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
• Pašvaldība veic saziņu ar datu subjektu personīgi klātienē, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju, vai pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas deklarēto dzīvesvietu.
• Ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs aicinām Jūs vērsties Pašvaldībā vai sazināties ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011).
 

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā