Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 22. februāris

Sabiedriskā apspriešana

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAZIŅOJUMS

Par esošās ēkas pārbūvi par daudzdzīvokļu ēku (1. kārta) un daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi (2. kārta), Strazdu ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “JPinvesting”

Strazdu iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2127,

Reģ. Nr. LV 40103748726.

Kontaktpersonas Tel. 67290288 (Viktors)

Būvprojekta izstrādātājs:

Arhitekta Jāņa Bartaševica individuālais uzņēmums “J-Projekts”

Kalēju iela 52, Rīga, LV-1050,

Reģ Nr. LV 40002023099

Kontaktpersonas Tel. 29225221 (Jānis)

Ar būvniecības ieceres dokumentiem no 2018. gada 5.februāra līdz 2018. gada 5. martam var iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā 2.stāvā pie Būvvaldes informācijas stenda, kā arī pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv.

Būvniecības ieceres prezentācija norisināsies 2018. gada 19.februārī plkst. 17.00 Olaines novada pašvaldības sēžu zālē, 2. stāvā (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus līdz 2018. gada 5. martam iesniegt:

 • Olaines novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā) Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
 • sūtīt Olaines novada pašvaldībai uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
 • elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.

Paskaidrojuma raksts

Aptaujas lapa

Planšete

Ģenplāns

1.stāvs

2.stāvs

3.stāvs

Fasādes

Griezumi


Paziņojums par detālplānojuma “Kallas” projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Olaines novada domes 20.12.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 22.p.) “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Kallas” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots Olaines novada, Olaines pagasta nekustamā īpašuma “Kallas” (kadastra Nr.80800010077) detālplānojuma projekts.

http://ej.uz/kallas - detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts  četras nedēļas no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 26.februārim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 22.februārī plkst. 17:00, Olaines novada pašvaldības telpās 2.stāva zālē, Zemgales ielā 33, Olainē.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldības interneta vietnē www.olaine.lv,  http://ej.uz/kallas, portālā https://geolatvija.lv un Olaines novada pašvaldības Būvvaldē darba laikā, pie 204.kab., Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt publiskās apspriešanas laikā klātienē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai, nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Tālruņi, e-pasts papildus informācijai - Būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekte Santa Rasa Daukše – e-pasts: santa.rasa.dauks@olaine.lv, detālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti” pārstāvis Ivo Narbuts – 67320809.

Olaines novada dome informē, ka 2017. gada 12. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (17.prot., 3.p.)".

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas - no 2018. gada 2. janvāra līdz 23.janvārim.

Lokālplānojuma redakcijas projekta materiāli ir pieejami šajā tīmekļa vietnes sadaļā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju izdruku veidā būs iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales iela 33, Olaine, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

2018. gada 10. janvārī tiks organizēta lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme, kura norisināsies Olaines kultūras namā, Zeiferta iela 11, Olaine plkst.18.00.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv. Tos var iesniegt arī:

- Olaines novada domē, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 vai elektroniskā formā uz e-pastu olainesdome@olaine.lv

- SIA "Grupa93", Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050 vai elektroniskā formā uz e-pastu kristine@grupa93.lv

Papildus informācijas saņemšanai lūdzam zvanīt SIA "Grupa93" pa tālruni 27373939 vai rakstīt uz e-pasta adresi kristine@grupa93.lv

Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija pieejama šeit:

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums - Biotopu vērtējums.

2. pielikums - Ornitoloģiskais vērtējums

3_pielikums - Pieslēgums Birznieku masīvam


Vides pārskats

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Informatīvais ziņojums


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (II daļa)


Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

Pārskata pielikums - NOSACĪJUMI

Pārskata pielikums - ATZINUMI

Pārskats par lokālplānojuma publisko apspriešanu


Grafiskā daļa

Teritorijas plānojuma risinājumi

Lokālplānojuma teritorija

Transporta un inženierapgādes infrastruktūra

Lokālplānojuma teritorija. Topogrāfija.

Aizsargjoslas un aprobežojumi

Teritorijas funkcionālais zonējums 

Paziņojums par Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma publisko apspriešanu

2017.gada 27. septembrī Olaines novada dome pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu izstrādātajam tematiskajam plānojumam “Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritorijām”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.10.2017. – 27.10.2017.

Ar tematiskā plānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties šeit, kā arī:

 • Elektroniski izstrādātāja SIA “Grupa93” mājas lapā http://www.grupa93.lv/lv/ materiali/tematiskaisplanojums/
 • Klātienē Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 1. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē, P. 09.00-19.00, O.-C. 8.00-17.00, Piektd. 8.00-15.00;   
 • Klātienē, iepriekš saskaņojot pa tālruņiem, DKS Jānupe-2 kantora ēkā – t. 29111611 un DKS Celtnieks kantora ēkā t. - 26178978
 • Klātienē Medemciema apkaimē, Gaismu bibliotēkā, Gaismas iela 1-1, Stūnīši (P. 11.00-19.00, O. 9.00-18.00, C. 11.00-19.00, Piektd. 9.00-16.00);

Publiskās apspriešanas ērtākai un kvalitatīvākai norisei ir izveidota mājas lapa Facebook “Olaines nov. dārzkopību sabiedrību tematiskā plānojuma publiskā apspriešana” (fb.me/tematiskaisplanojums).

Publiskās apspriešanas sanāksmes norisināsies:

 • Jāņupes apkaimē – Mellupu sociālās māja, “Lilijas”, “Lilijas 1”, Mellupi, Ķekavas nov. 14.10.2017 plkst. 10:00;
 • Medemciema apkaimē - Baložu kultūras namā, Baložos, Skolas iela 4, 19.10. plkst.18:30;
 • Olainē - Olaines novada domes sēžu zālē, Zemgales iela 33, 24.10. plkst. 18:30.

Priekšlikumu iesniegšana

Publiskās apspriešanas laikā priekšlikumus un iebildumus iespējams sniegt, izmantojot Publiskās apspriešanas anketu. Anketa elektroniski aizpildāma http://ej.uz/Anketa_DKS un pieejama arī šeit. Anketas izdrukas pieejamas vietās, kur izvietoti publiskās apspriešanas materiāli.

Anketas līdz 2017. gada 27.oktobrim sūtāmas pa pastu vai iesniedzamas Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā. Elektroniski anketas var iesniegt, sūtot uz e-pastu Olaines novada domes projektu vadītājai Dacei Zaldātei-Rozentālei  dace.zaldate.rozentale@olaine.lv vai Facebook lapā (fb.com/tematiskaisplanojums).

Tematiskā plānojuma saturs

Tematiskais plānojums izstrādāts ar mērķi izpētīt esošo situāciju dārzkopību sabiedrībās Medemciema, Jāņupes un Pēternieku  apkaimēs, Viršu ciemos, Galiņu ciemā, DKS Cīrulīši un Olaines pilsētas mazdārzos. Balstoties uz esošās situācijas izpēti, izstrādāti priekšlikumi teritoriju attīstībai un dzīves vides uzlabošanai. Sagatavotie risinājumi tiks iekļauti Olaines novada teritorijas plānojumā un Olaines novada attīstības programmā.

Plānojumā tika veikts esošās adresācijas sistēmas novērtējums un izveidots priekšlikums jaunas adresācijas sistēmas izveidei. Adresācijas priekšlikums izstrādāts visām dārzkopību sabiedrībām un ir pieejams adrešu kartoshēmās. Apspriešanas laikā lūdzam izskatīt adresācijas priekšlikumu un gadījumā, ja tas nav precīzs, piemēram, adrese piedāvāta citā ielā, kā ir faktiskā ieeja īpašumā, vēlamo labojumu norādīt Publiskās apspriešanas anketā vai elektroniski  http://ej.uz/adreses_DKS.

Tematiskajā plānojumā izvērtēts esošais inženiertehniskais nodrošinājums dārzkopību sabiedrībās (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, elektroapgāde, elektroniskie sakari) un sniegti priekšlikumi nepieciešamajām izmaiņām.

Īpaša uzmanība vērsta esošajam meliorācijas sistēmu stāvoklim un sniegti risinājumi meliorācijas sistēmas uzlabošanai un plānošanai nākotnē.

Projekta izstrādes laikā novērtēta esošā situācija transporta infrastruktūras jomā. Ielu un ceļu infrastruktūras attīstības risinājumi sagatavoti balsoties teritorijas klātienes apsekojumā un ceļu stāvokļa novērtējumā. Rezultātā ir sagatavots priekšlikums ielu iedalījumam kategorijās un izdalītas rekonstrukcijas prioritātes.

Tematiskajā plānojumā veikts esošās publiskās ārtelpas izvērtējums dārzkopību sabiedrībās. Uzmanība vērsta uz pastaigu un velobraukšanas iespējām, rotaļu un sporta zonu pieejamību un kvalitāti, peldvietu pieejamību, ziemas aktivitāšu pieejamību, u.c.. Tematiskajā plānojumā  īpaša uzmanība vērsta uz vietējas nozīmes centru attīstību, katrā apkaimē izdalot vairāku līmeņu centrus.

Sociālo pakalpojumu jomā vērtēta pasta, bibliotēku, izglītības un sporta pakalpojumu, medicīnas pakalpojumu pieejamība, drošības situācija un sniegti priekšlikumi pakalpojumu attīstībai.

Attīstības risinājumi sagatavoti, nosakot to ieviešanas prioritātes. Tostarp viens no kritērijiem ir deklarēto iedzīvotāju skaits dārzkopības sabiedrībā vai kāda no tās daļām. Lai pašvaldības investīcijas būtu mērķtiecīgas un pamatotas, teritorijā ir jābūt vidēji vismaz vienam deklarētam iedzīvotājam uz katru zemesgabalu.  


AS "BAO" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu sabiedriskās apspriešanas paziņojums

Darbības nosaukums un veids – bīstamo un nebīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde.

Iekārtu īpašnieks un operators – AS “BAO”.

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta – Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines novads

Ar AS "BAO" A kategorijas atļaujas iesniegumu iespējams iepazīties:

- Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/

Ar AS "BAO" A kategorijas atļaujas iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties:

 - darba dienās AS “BAO” birojā Olainē, Celtnieku ielā 3a, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 67612259;

- Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 1. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē, Pirmdienās 09.00-19.00, Otrdienās 8.00-17.00, Trešdienās 8.00-17.00, Ceturtdienās 8.00-18.00, Piektdienās 8.00-15.00 Pārtraukums: 12.00-13.00

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š. g. 29. septembrī plkst. 17.00 “Olaines kultūras centrā”, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Publiskā apspriešana par mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta nekustamajā īpašumā “Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecību

Publiskajai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere "Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts nekustamajā īpašumā "Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā", adrese: “Jaunolaines masīvs”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads (80800080413).

Būvniecības ierosinātājs:

SIA "Tele2" (reģ. Nr. 40003272854, adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, kontaktpersona: Pēteris Dekants, tālr.20020518, Māris Drevinskis, tālr. 29563300).

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA "BM-projekts" (reģ. Nr. 40103196966, adrese: Pārslas iela 3b, Rīga, LV-1002, kontaktpersona: Mārtiņš Blumentāls, tālr. 29762257).

Ar būvniecības ieceres dokumentiem no 2017. gada 28. augusta līdz 2017. gada 24. septembrim var iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, un Olaines pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Jaunolainē, tās pieņemšanas laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums norisināsies 2017. gada 7. septembrī plkst. 17.00 Olaines novada pašvaldības sēžu zālē, 2. stāvā (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus līdz 2017. gada 24. septembrim iesniegt:

 • Olaines novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā) Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
 • Olaines pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Jaunolainē;
 • sūtīt Olaines novada pašvaldībai uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
 • elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.

Paskaidrojuma raksts

Planšete

Aptaujas lapa

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

Būvvaldes sēdes protokols


Paziņojums par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Operatora nosaukums: SIA "ECO STOCK"

1. SIA "ECO STOCK" veic nebīstamu atkritumu pirolīzi (sadedzināšanu). Uzņēmuma darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk - MK noteikumi Nr.1082) 1.pielikuma:

4.1. punktam - iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana);

5.2. punktam - iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā;

5.3.punktam - iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai apstrādei, izņemot kompostēšanas iekārtas ar uzņemšanas jaudu līdz 100 tonnām gadā un dzīvnieku mēslu kompostēšanas iekārtas.

Piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese: "Mehāniskais cehs", Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā

VVD Lielrīgas RVP paziņo, ka 05.07.2017. ir pieņemts SIA "ECO STOCK" iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai.

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

Iespējamā lēmuma būtība un lēmuma pieņemšanas laiks: lēmums par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu tiks pieņemts ne vēlāk kā līdz01.09.2017.

Iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedriskā apspriešana - 24.07.2017. plkst. 17:30 Olaines kultūras centra mazajā zālē (Zemgales iela 33, Olaine)

Rakstiski priekšlikumi B kategorijas piesārņojošas darbības nosacījumu maiņai iesniedzami līdz 18.08.2017. VVD Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālrunis 67084271.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

(Publicēts laikrakstā “Rīgas Apriņķa avīze” 2017.gada 20.jūnija izdevumā)

Paredzētās darbības nosaukums: polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide.

Paredzētās darbības vieta: Elejas iela 1, 3, 5 un Bauskas iela 5, Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads (zemes vienības ar kadastra Nr. 80800030035, kadastra Nr. 80800030605, kadastra Nr. 80800030606, kadastra Nr. 80800030604).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 6.jūlija lēmums Nr.198.

Ziņojuma nosaukums: SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2017.gada 19.jūnijs.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 30.jūnijā plkst. 18:00 Olaines kultūras centra Mazajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē.

Iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem iespējams šeit.

Informācija pieejama arī:

 • Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1. stāvā (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114), darba laikā;
 • SIA “NORDIC PLAST” tīmekļa vietnē www.nordicplast.lv.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 20.jūlijam var iesniegt SIA “NORDIC PALST” (adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālrunis 67069812, e-pasts: np@nordicplast.lv) un Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: http://www.vpvb.gov.lv/).


 

 

 

 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Ārija, Rigonda, Adrians
Jaunumi e-pastā
Februāris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728