Esam vienoti svētkos un ikdienā!          Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2017. gada 27. aprīlis

Sabiedriskā apspriešana

 


 

Aicinām uzņēmējus uz apspriedi par grants ceļu atjaunošanu

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" mērķis ir "atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos". Šī pasākuma ietvaros Olaines novadam ir pieejams finansējums 0.21 milj. EUR.

Lai varētu piedalīties pasākumā, pašvaldības ceļiem jābūt sakārtotiem prioritārā secībā. Līdz ar to Olaines novada dome 2016.gada 28.septembrī ir apstiprinājusi Atlases kritērijus pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumam "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātam projektu konkursam.

Atlases kritēriji nosaka izvērtēšanas kārtību Olaines novada pašvaldības grants ceļiem un ielām bez cietā seguma. Ar atlases kritērijiem iespējams iepazīties šeit.

Saskaņā ar Atlases kritērijiem līdz šā gada 13.oktobrim Olaines novada uzņēmēji rakstveidā var iesniegt priekšlikumus Atlases kritēriju papildināšanai, iesniedzot tos Olaines novada administrācijā, vai iesūtot e-pastā uz olainesdome@olaine.lv.

Sabiedriskā apspriešana ar Olaines novada uzņēmējiem notiks 2016. gada 25.oktobrī plkst. 10.00, Olaines novada pašvaldības otrā stāva zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, kur tiks izskatīti saņemtie priekšlikumi, kā arī lemts par programmā iekļaujamajiem prioritāri sakārtojamajiem grants ceļu posmiem. 

Pēc apspriešanas Olaines novada dome pieņems lēmumu par pašvaldības ceļiem, kas tiks virzīti būvniecībai un pārbūvei Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos."


Paziņojums par paredzētās darbības - Derīgo izrakteņu ieguve atradnē „Klīve DA iecirknis” Olaines novadā, Olaines pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada  28.maijā izsniegto Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam smilts ieguvei atradnē “Klīve DA iecirknis” Olaines novada Olaines pagastā, nekustamajā īpašumā “Spulles masīvs” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80800070078, ir izstrādāts Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums, kurš tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV – 1046

Ziņojuma sagatavotājs ir SIA ”Firma L4”, reģ. Nr.40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004.

 Paredzētā darbība ir smilts ieguve atradnē “Klīve DA iecirknis”

Paredzētās darbības vieta atrodas Olaines novada Olaines pagastā, nekustamā īpašuma “Spulles masīvs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800070078 teritorijā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, notiks 2016.gada 10. oktobrī plkst.16.00, Olaines novada pašvaldības otrā stāva zālē, Zemgales ielā 33, Olainē.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties laika posmā no 20.septembra līdz 20.oktobrim:

 • Olaines novada pašvaldības klientu apkalpošanas daļā, Zemgales ielā 33, Olainē;
 • Olaine pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Jaunolainē;
 • Interneta vietnē Firma L4, sadaļa jaunumi - http://www.l4.lv/public/29251.html

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt:

 • SIA ”Firma L4”, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, E-pasts: firmaL4@L4.lv, tālrunis:29545377; 
 • Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 20.oktobrim.

 Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 6. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 198 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu polimēru parka, enerģijas reģenerācijas kompleksa un šķiroto atkritumu loģistiskas centra izbūvei Olaines novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Nordic Plast” (reģ. nr. 40003495810, adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, LV-2114).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota polimēru parka un enerģijas reģenerācijas kompleksa izveide Olaines novadā ar kopējo atkritumu pārstrādes jaudu līdz 360 000 tonnu gadā un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide ar kopējo jaudu līdz 250 000 tonnu gadā.

Polimēru parku, enerģijas reģenerācijas kompleksu un šķiroto atkritumu loģistikas centru ir plānots izbūvēts Olaines novada Elejas ielā 1, 3, 5 un Bauskas ielā 5 (zemes vienību kadastra numuri: 800800030035, 80800030605, 80800030606, 80800030604).

Šī gada 15. septembrī Olaines kultūras centra Mazajā zālē, Zeiferta ielā 11, Olainē, plkst. 18:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 1. stāvā (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114) darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.


AS "BAO" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas sabiedriskās apspriešanas paziņojums

Darbības nosaukums un veids – bīstamo un nebīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde.

Iekārtu īpašnieks un operators – AS “BAO”.

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta – Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines novads

Ar AS "BAO" A kategorijas atļaujas iesniegumu iespējams iepazīties Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/

Ar AS "BAO" A kategorijas atļaujas iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties:

 •  darbadienās AS “BAO” birojā Olainē, Celtnieku ielā 3a, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 67612259;
 • Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 1. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē, Pirmdienās 09.00-19.00, Otrdienās 8.00-17.00, Trešdienās 8.00-17.00, Ceturtdienās 8.00-18.00, Piektdienās 8.00-15.00 Pārtraukums: 12.00-13.00

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š. g. 19. aprīlī plkst. 17.00 AS “BAO” birojā, Celtnieku ielā 3a, Olainē, Olaines novadā.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045) līdz 2016. gada 21. aprīlim.


Paziņojums par detālplānojuma redakcijas nekustamajiem īpašumiem "Ziemeļi", "Nomaļi" un "Modri" Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Olaines novada domes 2016. gada 23. marta lēmumu (prot. Nr. 3, 19. p.) "Par detālplānojuma redakcijas nekustamajiem īpašumiem "Ziemeļi", "Nomaļi" un "Modri" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" detālplānojuma redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 04.04.2016. līdz 02.05.2016.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.04.2016. plkst. 18.00 Olaines novada pašvaldībā – 2. stāva sēžu zālē (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.

Ar detālplānojumu var iepazīties Olaines novada domē vai interneta vietnēs www.olaine.lv un www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus sūtīt Olaines novada domei uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vai elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Olaines novada pašvaldībā (202. kab., tālr. 67146060). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–19.00 un ceturtdienās plkst. 8.00–18.00, ar pārtraukumu 12.00–13.00.


Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" daļai (kadastra apzīmējums 80800060576) publisko apspriešanu

Olaines novada pašvaldība 2016. gada 23. marta domes sēdē pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" daļai (kadastra apzīmējums 80800060576) nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (3. prot., 18. p.).

Publiskā apspriešana notiks no 2016. gada 4. aprīļa līdz 2016. gada 25. aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 21. aprīlī plkst. 18.00 Olaines novada domes sēžu zālē, 2. stāvā (224. kab.), Olainē, Zemgales ielā 33.

Ar detālplānojumu var iepazīties Olaines novada domē tās pieņemšanas laikos vai interneta vietnē www.olaine.lv. Rakstiskus priekšlikumus sūtīt Olaines novada domei uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vai elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.


Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums Nr.7 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai

Paredzētās darbības nosaukums: Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija

Paredzētās darbības ierosinātājs: VAS “Latvijas Dzelzceļš”, reģ. Nr.40003032065, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1547, tālr. 67234940.

Valsts Pārraudzības valsts biroja atzinums pieejams šeit (sniegts 2014.gada 30.decembrī)

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējuma ZIŅOJUMS - šeit

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējuma ZIŅOJUMS, 3.sējums, KOPSAVILKUMS - šeit

 


 Informācija par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ir elektrificēta jaunbūvējama divceļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Paredzētā darbība iekļauj: dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, tai skaitā nodrošinot Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai “Rīga”, citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica energoapgādes būvniecību, citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).

Iespējamie alternatīvie risinājumi:
• A alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica, kas sākas pie Igaunijas/Latvijas robežas turpinās caur Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz Latvijas/Lietuvas robežai,
• A’ alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Limbažu novadā, kas nesakrīt ar A un B alternatīvu,
• A’’ alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Rīgā, kas nesakrīt ar A alternatīvu,
• B alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posmi Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Baldones, Iecavas, Bauskas novados, kas nesakrīt ar A alternatīvu.

Informācija par pārrobežu ietekmi: Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un realizācijas mērķi.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
• LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv;
• Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv;
• Vides pārraudzības valsts birojā darba laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv;
• Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.olaine.lv.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā 2015. gada 24. februārī plkst. 17:00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. martam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

 Arī satelītkartē var iepazīties ar Rail Baltica plānoto trasi

Pēc interesentu pieprasījuma papildus izveidota karte, kurā var iepazīt Rail Baltica plānoto trases novietojumu un „izbraukt” šo maršrutu Latvijā. Šobrīd sabiedrībai tiek prezentēti trases varanti, kuros plānotāji izpildījuši doto uzdevumu - izvairīties no blīvi apdzīvotu vietu skaršanas, samazināt skarto īpašumu skaitu un maksimāli saglabāt Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas. Skarto īpašumu skaits samazināts līdz ap 2000 īpašumiem visā Latvijas teritorijā (sākotnēji tas skāra 4200 īpašumus). Savukārt aizsargājamās dabas teritorijas skars vien 5 ha apjomā, lai gan sākotnējais trases novietojums šķērsoja tās 93 ha platībā.

Ar karti, kura izveidota uz Google Maps pamata, varat iepazīties šeit. Savukārt vortālā http://railbaltica.info/ ir atrodami piedāvātie Rail Baltica trašu varianti konkrēto novadu kartogrāfiskajos materiālos (sadaļā Informācija - Ietekmes uz vidi novērtējums).

Vislielākā interese par kartēm

Cilvēki, kuri interesējas par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa Rail Baltica projektu un potenciālās trases novietojumu Latvijā, vislielāko interesi izrāda par kartēm, trases ietekmi uz īpašumiem un īpašumu atsavināšanas procesu un kompensācijas aprēķināšanu. Šādu interesi izrāda gan tie, kuri zvana uz informatīvo tālruni, gan arī tie, kuri sūta e-pastus.
Tāpat ir saņemti arī ļoti tehniski un specifiski jautājumi, piemēram, cik dziļi tiks izbūvēts tunelis Āgenskalnā, no kāda materiāla būs trokšņu sienas, vai būs dzīvnieku pārejas, vai tiek ņemta vērā autoceļu perspektīvā izbūve, vai projekts ir reāls u.c.

Kopš 18. februāra darbojas informatīvais tālrunis 27577344, un, zvanot uz šo numuru darba dienās no plkst. 9 līdz plkst. 18, interesenti iegūst norādes, kur meklēt viņus interesējošo informāciju par Rail Baltica trases izpētes gaitu. Pa tālruni informācija līdz šim sniegta vairāk nekā 120 cilvēkiem.
Jāpiebilst, ka pa šo informatīvo tālruni 27. februārī, papildus ikdienas darbam un izprotot iedzīvotāju lielo interesi par šo projektu, Arnis Skrastiņš, pilnsabiedrības RB Latvija izpētes grupas vadītājs un Neils Balgalis, pilnsabiedrības RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts, sniedza konsultācijas, atbildot tiem, kuri detalizētāk vēlas uzzināt par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma projekta Rail Baltica trases izpētes gaitu. Šādas telefonkonsultācijas paredzētas vēl arī 6. un 13. martā no plkst. 10 līdz plkst. 12.
Saziņā ar e-pastu (info@railbaltica.info) divu nedēļu laikā atbildes sniegtas vairāk nekā 130 interesentiem.
Kā jau ziņots, kopš pagājušā gada norit projekta Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums, kuru veic pilnsabiedrība RB Latvija. Pētnieki ir identificējuši iespējamo trases novietojumu Latvijas teritorijā, kurš šķērsos Salacgrīvas novadu, Limbažu novadu, Sējas novadu, Inčukalna novadu, Ropažu novadu, Garkalnes novadu, Stopiņu novadu, Salaspils novadu, Ķekavas novadu, Iecavas novadu, Bauskas novadu, Baldones novadu, Mārupes novadu, Olaines novadu un Rīgu. Trases novietojumam februārī tiek uzsākts ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) process. Tā sākotnējā sabiedriskā apspriešana ilgst no šī gada 23. februāra līdz 15. martam. Jau ir notikušas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Sējā, Salaspilī, Iecavā, Olainē, Rīgā, Ķekavā. Vortālā http://railbaltica.info/ ir atrodams turpmāko paredzēto sabiedrisko apspriešanas sanāksmju kalendārs (sadaļā Sabiedriskā apspriešana).
Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemtajiem sabiedrības ierosinājumiem, nosacījumiem un Vides pārraudzības valsts biroja programmai tiks sagatavots IVN ziņojums, nodrošinot šī ziņojuma sabiedrisko apspriešanu līdz 2015. gada beigām. Tādējādi tiks iegūts turpmākas darbības akcepts galvenajam Rail Baltica trases variantam Latvijā.
Jāatgādina, ka ar informāciju par Rail Baltica var iepazīties novadu pašvaldībās, kā arī tīmekļa vietnēs www.sam.gov.lv, www.railbaltica.info, www.vpvb.gov.lv/ivn/projekti, www.environment.lv, kā arī minēto pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Jāpiebilst, ka joprojām sev interesējošos jautājumus varat atrast un uzdot arī internetā http://railbaltica.info/, sadaļā Jautājumi un atbildes.

Dokumenti:

Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam ietekmes uz vidi novērtējuma programmas saņemšanai paredzētajai darbībai - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai - šeit

Pielikums iesniegumam (kartes) - šeit

Plānotais trases posms Olaines novads - Ķekavas novads - šeit

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz visi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - šeit

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu PDF formātā - šeit

 

 Informatīvais biļetens par projektu Rail Baltica - šeit

 
 


 

Paziņojums par atkārtotu ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2015.gada 15.janvārī ir papildināts un pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras izstrādes uzņēmuma SIA „OLAINES KŪDRA” ieguves lauku paplašināšanai Olaines novadā, Mārupes novadā un Babītes novadā aktuālais ziņojums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „OLAINES KŪDRA”, reģ., nr. 40003006999, Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114. Paredzētā darbība plānota Cenas tīreļa kūdras purvā (kūdras fonda Nr.1691) Olaines pag., Mārupes pag., Babītes pag.
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu kūdras ieguves lauku paplašināšanai Cenas tīreļa purvā pieņemts 2012.gada 25.maijā. Ietekmes uz vidi novērtējumu sagatavojis SIA „ĢEO Resursi”. Ziņojums iesniegts VPVB 2015.gada 16.janvārī.
Ar ziņojumu var iepazīties internetā www.georesursi.lv, vai Mārupes (Mārupe, Daugavas 29) novada, Babītes (Piņķi, Centra 4) novada un Olaines (Olaine, Zemgales 33) novada pašvaldībās.
 


 

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam Atzinuma sniegšanai

Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Paredzētās darbības ierosinātājs: VAS Latvijas Dzelzceļš, Reģistrācijas Nr. 40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547.

IVN Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembrī izsniegtajai Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam”. 
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088.

„Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums” izstrādāts 2014.gadā, iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2014.gada 4.novembrī
IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Darbības ierosinātāja pārstāvis: projekta vadītāja Ruta Sīle VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, E-pasts: ruta.sile@ldz.lv

Izstrādātāja pārstāvis: projekta vadītāja Inga Gavena, tālrunis: 29545377; E-pasts: inga.gavena@gmail.com
 


Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada  19.decembrī izsniegtajai  Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas  ietekmes uz vidi novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:

1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA

2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2014.gada 29. septembra līdz 2014.gada 30.oktobrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli pēc 29.septembra darba laikā būs pieejami:

 1. Aizkraukles novada dome, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle;
 2. Babītes novada Babītes bibliotēkā Babītes ciema „Strazdi”;
 3. Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava;
 4. Daugavpils novada dome, Attīstības nodaļa, Rīgas iela 2, Daugavpils;
 5. Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils;
 6. Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvalde, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts;
 7. Engures novada dome, „Pagastmāja", Smārde;
 8. Iecavas novada dome, Skolas iela 4, Iecava;
 9. Ikšķiles novada dome, 1.stāva vestibils, Peldu iela 2, Ikšķile;
 10. Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Daudzeva;
 11. Jēkabpils pilsētas dome, Vienas pieturas aģentūra, Brīvības iela 120, Jēkabpils;
 12. Jelgavas novada dome, Pasta iela 37, Jelgava;
 13. Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava;
 14. Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala;
 15. Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava;
 16. Kokneses novada dome, 2.stāvs, 3.kabinets, Melioratoru iela 1, Koknese;
 17. Krustpils novada dome Rīgas iela 150a, Jēkabpils:
 18. Ķeguma novada Būvvalde, Lāčplēša iela 1, Ķegums;
 19. Lielvārdes novada Būvvalde, Raiņa iela 11A, Lielvārde;
 20. Limbažu novada Skultes pagasta pārvalde, „Mandegas”, Skultes pagasts;
 21. Līvānu novada dome, 3. stāvs, Rīgas iela 77, Līvāni;
 22. Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe;
 23. Olaines novada dome, Zemgales iela 33, Olaine;
 24. Ogres novada pašvaldība, sekretariāts 202.kab., Brīvības iela 33, Ogre
 25. Ozolnieku novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki;
 26. Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas;
 27. Rēzeknes novada dome, 3.stāvs, 27.kabinets, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne;
 28. Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne;
 29. VAS „Latvijas dzelzceļš” vestibils, Gogoļa iela 3, Rīga;
 30. Salas novada dome, Susējas iela 9, Sala;
 31. Salaspils novada dome, Apmeklētāju apkalpošanas centrs, Līvzemes iela 8, Salaspils;
 32. Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti;
 33. Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri;
 34. Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka;
 35. Talsu novada Stendes pilsētas pārvalde, Dumpīšu iela 3, Stende;
 36. Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums;
 37. Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļa, Rīgas iela 13, Varakļāni;
 38. Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki;
 39. Ventspils novada dome, Skolas iela 4, Ventspils;
 40. Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2,  Ventspils;
 41. Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1a, Viļāni;

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Projekta vadītājai Rutai Sīlei VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, E-pasts:  ruta.sile@ldz.lv. Vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2014.gada 30.oktobrim

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

·           Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils: 13. oktobrī plkst. 13:00;

·           Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde: 6.oktobrī plkst. 13:00;

·           Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava: 8.oktobrī plkst. 12:00;

·           Jēkabpils pilsētas dome, sēžu zāle, Brīvības iela 120, Jēkabpils: 10.oktobrī plkst. 14:30;

·           Jelgavas novada domē. Pasta iela 37, Jelgava: 6.oktobrī plkst. 17:00;

·           Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, 15.oktobrī, plkst.16:00;

·           Kokneses novada dome, sēžu zāle, Melioratoru iela 1, Koknese: 10.oktobrī plkst. 12:00;

·           Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, 9.oktobrī, plkst. 14:00;

·           Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe: 11.oktobrī, plkst. 11:00;

·           Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre: 9.oktobrī plkst. 12:00,

·           Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne: 13. oktobrī plkst. 16:00;

·           VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga: 20. oktobrī plkst. 11:00,

·           Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils: 8.oktobrī plkst. 14:00;

·           Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri: 9.oktobrī plkst. 18:00;

·           Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums: 6.oktobrī  plkst. 14:30;

·           Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2, Ventspils: 7.oktobrī plkst. 15:00;

        

VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

TURPINĀS OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDE!

 

                                                            

Pašreizējās situācijas raksturojums                  Programmas Stratēģiskā daļa              

 

 

Pārskats par programmas izstrādi
OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA: ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks Olaines novada attīstības prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nozaru pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Mūsu novadā.

Saskaņā ar Olaines novada domes 2014.gada 22.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 1.p.) „Par Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu” tika nolemts attīstības programmu nodot publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai no Rīgas plānošanas reģiona administrācijas.

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA: notiek no 2014.gada 11.augusta līdz 12.septembrim.

Publiskās apspriešanas laikā AR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU VAR IEPAZĪTIES:

AICINĀM PIEDALĪTIES PROGRAMMAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMĒS:

 •  2014.gada 19.augustā plkst. 18.00 Jaunolainē, Kultūras nama zālē, Meža ielā 2
 • 2014.gada 21.augustā plkst.18.00 Olainē, Kultūras centrā, Zeiferta ielā 11 

RAKSTISKUS PRIEKŠLIKUMUS UN IEROSINĀJUMUS līdz 12. septembrim var nosūtīt:

• Olaines novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā 33, 1.stāvā, Olainē, LV - 2114;
• Olaines pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Jaunolainē, LV-2127;
• elektroniski uz e-pasta adresi: olainesdome@olaine.lv  
 


Paziņojums par nekustamā īpašuma "Lācīši", kadastra numurs 8080 013 0082, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, detālplānojuma projekta publisko apspriešanu.

Ar Olaines novada pašvaldības domes 2014.gada 26.marta lēmumu (4.prot., 15.p.) "Par izstrādātā detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lācīši”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai".

Detālplānojuma mērķis ir nekustamā īpašuma „Lācīši” zemes gabala sadale, izveidojot jaunas zemes vienības, no kurām 3 ir plānotas lauku apbūvei, 1- satiksmes infrastruktūra – jaunas ielas izveidošanai atbilstoši spēkā esošajai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotai (atļautai) izmantošanai.

Detālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2014.gada 11.aprīļa līdz 6.maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 24.aprīlī plkst. 17.00 Olaines novada pašvaldībā- 2. stāva sēžu zālē Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

 

Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Olaines novada pašvaldībai - Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, vai elektroniski pa e-pastu būvvalde@olaine.lv . Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Olaines novada pašvaldībā (202.kab., tālr.67146060). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 10.00-19.00, ceturtdienās plkst. 8.00-18.00, pārtraukums no 12.00-13.00.

SIA DAMSIJAS Arhitektu birojs

Jur. adrese: Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

Arhitekte Dace Bērziņa

Tālr.67045983, mob.29103226

e-mail: dace@damsijas.lv

Paskaidrojuma raksts 

Teritorijas izmantošanas un apbuves nosacījumi

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

 

 

 

 

 

 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Jaunumi e-pastā
Aprīlis, 2017
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930