Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2017. gada 12. decembris

Sabiedriskā apspriešanaPaziņojums par Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma publisko apspriešanu

2017.gada 27. septembrī Olaines novada dome pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu izstrādātajam tematiskajam plānojumam “Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritorijām”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.10.2017. – 27.10.2017.

Ar tematiskā plānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties šeit, kā arī:

 • Elektroniski izstrādātāja SIA “Grupa93” mājas lapā http://www.grupa93.lv/lv/ materiali/tematiskaisplanojums/
 • Klātienē Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 1. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē, P. 09.00-19.00, O.-C. 8.00-17.00, Piektd. 8.00-15.00;   
 • Klātienē, iepriekš saskaņojot pa tālruņiem, DKS Jānupe-2 kantora ēkā – t. 29111611 un DKS Celtnieks kantora ēkā t. - 26178978
 • Klātienē Medemciema apkaimē, Gaismu bibliotēkā, Gaismas iela 1-1, Stūnīši (P. 11.00-19.00, O. 9.00-18.00, C. 11.00-19.00, Piektd. 9.00-16.00);

Publiskās apspriešanas ērtākai un kvalitatīvākai norisei ir izveidota mājas lapa Facebook “Olaines nov. dārzkopību sabiedrību tematiskā plānojuma publiskā apspriešana” (fb.me/tematiskaisplanojums).

Publiskās apspriešanas sanāksmes norisināsies:

 • Jāņupes apkaimē – Mellupu sociālās māja, “Lilijas”, “Lilijas 1”, Mellupi, Ķekavas nov. 14.10.2017 plkst. 10:00;
 • Medemciema apkaimē - Baložu kultūras namā, Baložos, Skolas iela 4, 19.10. plkst.18:30;
 • Olainē - Olaines novada domes sēžu zālē, Zemgales iela 33, 24.10. plkst. 18:30.

Priekšlikumu iesniegšana

Publiskās apspriešanas laikā priekšlikumus un iebildumus iespējams sniegt, izmantojot Publiskās apspriešanas anketu. Anketa elektroniski aizpildāma http://ej.uz/Anketa_DKS un pieejama arī šeit. Anketas izdrukas pieejamas vietās, kur izvietoti publiskās apspriešanas materiāli.

Anketas līdz 2017. gada 27.oktobrim sūtāmas pa pastu vai iesniedzamas Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā. Elektroniski anketas var iesniegt, sūtot uz e-pastu Olaines novada domes projektu vadītājai Dacei Zaldātei-Rozentālei  dace.zaldate.rozentale@olaine.lv vai Facebook lapā (fb.com/tematiskaisplanojums).

Tematiskā plānojuma saturs

Tematiskais plānojums izstrādāts ar mērķi izpētīt esošo situāciju dārzkopību sabiedrībās Medemciema, Jāņupes un Pēternieku  apkaimēs, Viršu ciemos, Galiņu ciemā, DKS Cīrulīši un Olaines pilsētas mazdārzos. Balstoties uz esošās situācijas izpēti, izstrādāti priekšlikumi teritoriju attīstībai un dzīves vides uzlabošanai. Sagatavotie risinājumi tiks iekļauti Olaines novada teritorijas plānojumā un Olaines novada attīstības programmā.

Plānojumā tika veikts esošās adresācijas sistēmas novērtējums un izveidots priekšlikums jaunas adresācijas sistēmas izveidei. Adresācijas priekšlikums izstrādāts visām dārzkopību sabiedrībām un ir pieejams adrešu kartoshēmās. Apspriešanas laikā lūdzam izskatīt adresācijas priekšlikumu un gadījumā, ja tas nav precīzs, piemēram, adrese piedāvāta citā ielā, kā ir faktiskā ieeja īpašumā, vēlamo labojumu norādīt Publiskās apspriešanas anketā vai elektroniski  http://ej.uz/adreses_DKS.

Tematiskajā plānojumā izvērtēts esošais inženiertehniskais nodrošinājums dārzkopību sabiedrībās (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, elektroapgāde, elektroniskie sakari) un sniegti priekšlikumi nepieciešamajām izmaiņām.

Īpaša uzmanība vērsta esošajam meliorācijas sistēmu stāvoklim un sniegti risinājumi meliorācijas sistēmas uzlabošanai un plānošanai nākotnē.

Projekta izstrādes laikā novērtēta esošā situācija transporta infrastruktūras jomā. Ielu un ceļu infrastruktūras attīstības risinājumi sagatavoti balsoties teritorijas klātienes apsekojumā un ceļu stāvokļa novērtējumā. Rezultātā ir sagatavots priekšlikums ielu iedalījumam kategorijās un izdalītas rekonstrukcijas prioritātes.

Tematiskajā plānojumā veikts esošās publiskās ārtelpas izvērtējums dārzkopību sabiedrībās. Uzmanība vērsta uz pastaigu un velobraukšanas iespējām, rotaļu un sporta zonu pieejamību un kvalitāti, peldvietu pieejamību, ziemas aktivitāšu pieejamību, u.c.. Tematiskajā plānojumā  īpaša uzmanība vērsta uz vietējas nozīmes centru attīstību, katrā apkaimē izdalot vairāku līmeņu centrus.

Sociālo pakalpojumu jomā vērtēta pasta, bibliotēku, izglītības un sporta pakalpojumu, medicīnas pakalpojumu pieejamība, drošības situācija un sniegti priekšlikumi pakalpojumu attīstībai.

Attīstības risinājumi sagatavoti, nosakot to ieviešanas prioritātes. Tostarp viens no kritērijiem ir deklarēto iedzīvotāju skaits dārzkopības sabiedrībā vai kāda no tās daļām. Lai pašvaldības investīcijas būtu mērķtiecīgas un pamatotas, teritorijā ir jābūt vidēji vismaz vienam deklarētam iedzīvotājam uz katru zemesgabalu.  


Aicinām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"


Aicinām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Olaines novada pašvaldības nolikums"


AS "BAO" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu sabiedriskās apspriešanas paziņojums

Darbības nosaukums un veids – bīstamo un nebīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde.

Iekārtu īpašnieks un operators – AS “BAO”.

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta – Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines novads

Ar AS "BAO" A kategorijas atļaujas iesniegumu iespējams iepazīties:

- Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/

Ar AS "BAO" A kategorijas atļaujas iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties:

 - darba dienās AS “BAO” birojā Olainē, Celtnieku ielā 3a, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 67612259;

- Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 1. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē, Pirmdienās 09.00-19.00, Otrdienās 8.00-17.00, Trešdienās 8.00-17.00, Ceturtdienās 8.00-18.00, Piektdienās 8.00-15.00 Pārtraukums: 12.00-13.00

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š. g. 29. septembrī plkst. 17.00 “Olaines kultūras centrā”, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Publiskā apspriešana par mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta nekustamajā īpašumā “Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecību

Publiskajai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere "Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts nekustamajā īpašumā "Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā", adrese: “Jaunolaines masīvs”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads (80800080413).

Būvniecības ierosinātājs:

SIA "Tele2" (reģ. Nr. 40003272854, adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, kontaktpersona: Pēteris Dekants, tālr.20020518, Māris Drevinskis, tālr. 29563300).

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA "BM-projekts" (reģ. Nr. 40103196966, adrese: Pārslas iela 3b, Rīga, LV-1002, kontaktpersona: Mārtiņš Blumentāls, tālr. 29762257).

Ar būvniecības ieceres dokumentiem no 2017. gada 28. augusta līdz 2017. gada 24. septembrim var iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, un Olaines pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Jaunolainē, tās pieņemšanas laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums norisināsies 2017. gada 7. septembrī plkst. 17.00 Olaines novada pašvaldības sēžu zālē, 2. stāvā (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus līdz 2017. gada 24. septembrim iesniegt:

 • Olaines novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā) Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
 • Olaines pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Jaunolainē;
 • sūtīt Olaines novada pašvaldībai uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
 • elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.

Paskaidrojuma raksts

Planšete

Aptaujas lapa

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

Būvvaldes sēdes protokols


Paziņojums par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Operatora nosaukums: SIA "ECO STOCK"

1. SIA "ECO STOCK" veic nebīstamu atkritumu pirolīzi (sadedzināšanu). Uzņēmuma darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk - MK noteikumi Nr.1082) 1.pielikuma:

4.1. punktam - iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana);

5.2. punktam - iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā;

5.3.punktam - iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai apstrādei, izņemot kompostēšanas iekārtas ar uzņemšanas jaudu līdz 100 tonnām gadā un dzīvnieku mēslu kompostēšanas iekārtas.

Piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese: "Mehāniskais cehs", Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā

VVD Lielrīgas RVP paziņo, ka 05.07.2017. ir pieņemts SIA "ECO STOCK" iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai.

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

Iespējamā lēmuma būtība un lēmuma pieņemšanas laiks: lēmums par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu tiks pieņemts ne vēlāk kā līdz01.09.2017.

Iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedriskā apspriešana - 24.07.2017. plkst. 17:30 Olaines kultūras centra mazajā zālē (Zemgales iela 33, Olaine)

Rakstiski priekšlikumi B kategorijas piesārņojošas darbības nosacījumu maiņai iesniedzami līdz 18.08.2017. VVD Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālrunis 67084271.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

(Publicēts laikrakstā “Rīgas Apriņķa avīze” 2017.gada 20.jūnija izdevumā)

Paredzētās darbības nosaukums: polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide.

Paredzētās darbības vieta: Elejas iela 1, 3, 5 un Bauskas iela 5, Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads (zemes vienības ar kadastra Nr. 80800030035, kadastra Nr. 80800030605, kadastra Nr. 80800030606, kadastra Nr. 80800030604).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 6.jūlija lēmums Nr.198.

Ziņojuma nosaukums: SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2017.gada 19.jūnijs.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 30.jūnijā plkst. 18:00 Olaines kultūras centra Mazajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē.

Iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem iespējams šeit.

Informācija pieejama arī:

 • Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1. stāvā (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114), darba laikā;
 • SIA “NORDIC PLAST” tīmekļa vietnē www.nordicplast.lv.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 20.jūlijam var iesniegt SIA “NORDIC PALST” (adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālrunis 67069812, e-pasts: np@nordicplast.lv) un Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: http://www.vpvb.gov.lv/).


 

 

 

 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Otīlija, Iveta
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2017
P
O
T
C
Pk
S
Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031