Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 16. decembris

Sociālais dienests

Olaines sociālais dienests – pašvaldības iestāde,  kas organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Olaines novada iedzīvotājiem.

 

Pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” darbojas kopš 2003.gada 01.novembra.  No 2009. gada augusta mēneša darbojas kā Olaines novada pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests” uz 26.08.2009.Olaines novada domes sēdes (5.prot.,3.9.p.) apstiprināta nolikuma pamata.

 

 

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi, lai nodrošinātu finansiālu un/ vai materiālu atbalstu personām (ģimenēm), kurām tas nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

Kontakti

Zemgales ielā 33, 2.stāvs, Olainē, LV-2114

soc.dienests@olaine.lv

fakss 67146055

Kontakttālrunis 67146055

 

Iedzīvotāju ievērībai!

Lai organizētu vienmērīgu apmeklētāju plūsmu Olaines pilsētas sociālajā dienestā  

sociālās un materiālās palīdzības saņemšanai,

klientu pieņemšana notiek ar iepriekšēju pierakstu.

Tālr. 67146041,

vai personīgi ierodoties (214.b.kabinetā).

 

 Klientu pieņemšanas laiki

 

 Pirmdienās 

 Trešdienās 

 Ceturtdienās 

 09.00 - 12.00; 13.00-19.00

 08.00 - 12.00; 13.00-17.00

 08.00 - 12.00; 13.00-18.00

 

 Direktore: Anda Liepiņa

67146052

Zemgales iela 33, Olaine

 Juriste: Ilze Jackune

25231654

Zemgales iela 33, Olaine

 Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja: Ineta Buiķe

67146039; 28669444

Zemgales iela 33, Olaine

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja: Solvita Degle

67146039; 22023169 Zemgales iela 33, Olaine

 Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja (Sociālās aprūpes centrs): Svetlana Jankova

67962690; 25708308

Zeiferta iela 8, Olaine

Sociālā darba speciālisti darbam ar ģimenēm ar bērniem:

Sociālie darbinieki – Zane Jokste; Laura Līdaka; Kristīne Timofejeva

67146042

25728859; 25708261; 26637213

25708261

Zemgales iela 33, Olaine

Sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti, aprūpe mājās, ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, profesionālā rehabilitācija: Laila Antonoviča

67146047, 25708254

Zemgales iela 33, Olaine

Sociālais darbinieks darbam ar trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/personām: Diana Kuruško, Tatjana Rozevska

67146043

Zemgales iela 33, Olaine

Sociālais darbs ar personām bez noteiktas  dzīvesvietas, personām ar atkarībām un no ieslodzījumu vietām atbrīvotām personām: Anastasija Šaškova

67146043; 29321861

Zemgales iela 33, Olaine

Sociālais darbinieks darbam ar asistenta pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā: Ingrīda Krūze 67146043; 25708260 Zemgales iela 33, Olaine

 Sociālās palīdzības organizatori (sociālie pabalsti)

67146046; 25708241

Zemgales iela 33, Olaine

 Dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura problēmām: Ieva Paeglīte

26067394; 26067394

Veselības iela 7, Olaine

 Klientu apkalpošanas centrs „Jaunolaine”: Antoņina Rozentāle, Urzula Tilberga

67811295; 25708213

Meža ielā 2, Jaunolainē

 Klientu apkalpošanas centrs „Gaismas”: Biruta Meldere

67931164; 25708263

Gaismas ielā 6, Stūnīši

Olaines bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS”

 Sociālais darbinieks - Iveta Lejniece

67965662

27819675

Stacijas iela 38A, Olaine

 HIV/AIDS profilakses punkts: Irina Vasiļjeva

26026058

Zemgales iela 57, Olaine

 Higiēnas centrs personām bez noteiktas dzīvesvietas, sociālo istabu iedzīvotājiem: Ilona Jakovele

29735221

Zemgales iela 33, Olaine

 

 Pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi:

1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;

2) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;

3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
4) noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
5) sniegt sociālo palīdzību;

6) administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

7) novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
8) izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
9) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā strādā psihologs divas reizes nedēļā. Psihologs sniedz bezmaksas palīdzību nodaļas klientiem, kā arī strādā ar dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientiem un viņa piederīgajiem.

Sociālie  darbinieki darbam ar bērniem:

 • Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
 • Nodrošina bērniem no sociālām riska ģimenēm nepieciešamos speciālistu pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju, veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādē.
 • Sadarbībā ar nepilngadīgo likumpārkāpēju vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm veikt darbu ar bērniem likumpārkāpumu jomā.
 • Apseko un izvērtē materiālā pabalsta nepieciešamību sociālā riska ģimenēm.
 • Organizē un mobilizē resursus, kā arī veicina ģimeni līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā.
 • Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.

Sociālie darbinieki darbā ar pieaugušajām personām:

 • Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību vientuļiem pensionāriem, invalīdiem un klientiem no mazaizsargātām ģimenēm, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
 • Novērtē un sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus 1. un 2. grupas invalīdiem, ČAES invalīdiem, politiski represētām personām.
 • Novērtē un organizē vecu vientuļu cilvēku un invalīdu mājas aprūpi.
 • Veic nepieciešamos pasākumus klienta ievietošanai vispārējā vai specializētā tipa pansionātā.
 • Klienta interesēs organizē un mobilizē resursus, veicinot līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
 • Novērtē klienta nepieciešamību pēc sanatorijas un tehniskiem palīglīdzekļiem, organizēt to saņemšanu.
 • Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.

Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski jāpieprasa pašvaldības Sociālajā dienestā, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu.

 

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

 

 

Atbalsts ģimenēm ar bērniem Olaines novadā

Asistenta pakalpojumi pašvaldībā

Informācija par atvieglojumiem un palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām personām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

 

 

Iesnieguma veidlapa sociālās, materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai

 

 

Dokumenti

 

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS”

Sociālās aprūpes centrs

Dienas centrs personām ar garīga rakstura problēmām

Higiēnas centrs

HIV/AIDS profilakses punkts

Aicinām izmantot Gaismu  klientu apkalpošanas centra (Gaismu iela 6, Stūnīši) pakalpojumus:
- galda spēles;
- publiskais internets
- lietota apģērba maiņas punkts;
- sociālā darbinieka konsultācijas;
- sociālo pabalstu un pakalpojumu noformēšana.

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Alvīne
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31