Olaines panorāma
Dienestu informācija par iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību pēc ugunsgrēka AS “BAO” teritorijā

Dienestu informācija par iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību pēc ugunsgrēka AS “BAO” teritorijā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk– Pārvalde)

AS ,,BAO” Olaines bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksā Celtnieku ielā 3A, Olainē ir ierīkota autonomā notekūdeņu savākšanas sistēma, kas paredzēta tieši šādu avāriju gadījumiem. Teritorija ir aprīkota ar ūdens necaurlaidīgu virsmas segumu, kas izslēdz iespējamību piesārņotajam ūdenim nokļūt gruntī vai gruntsūdeņos. Piesārņoto ūdeņu novadīšana vidē ugunsgrēka un tā seku likvidēšanas procesā netika pieļauta. AS “BAO” ir bīstamo atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir nodrošinājis operatīvu un atbildīgu rīcību ugunsgrēka seku likvidēšanā.

Informējam, ka ugunsgrēka ietekmi uz cilvēku veselību kompetenta ir izvērtēt Veselības inspekcija. Ugunsgrēku gadījumos Pārvalde iesaka neuzturēties tiešā ugunsgrēka radītā  piedūmojuma ietekmes zonā, kā arī veikt visas iespējamās darbības, kas samazina piedūmojuma iekļūšanu telpās.

AS ,,BAO” sadarbojas ar Pārvaldi un sniedz visu informāciju par veiktajiem darbiem un ugunsgrēka seku likvidēšanas procesu. Pašlaik tiek precizēti sadegušo atkritumu apjomi.

Veselības inspekcija

Inspekcija informē, ka sākotnēji informācija par ugunsgrēka dūmu iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību tika sagatavota un Inspekcijas tīmekļa vietnē publicēta 29.06.2018. pēc Inspekcijas speciālistu veiktā notikuma vietas un tuvākās apkārtnes apsekojuma.


Ņemot vērā notikuma apstākļus, t.i. dūmu piesārņojuma izkliedēšanos plašā teritorijā, samazinot konkrētās vietas iespējamo piesārņojuma līmeni, kā arī to, ka piesārņojuma nonākšana gruntsūdeņos nebija paredzama un līdz ar to arī dzeramā ūdens kvalitāte netika apdraudēta, papildus informācijas gatavošana par piesardzības pasākumiem vai konkrētas rekomendācijas iedzīvotājiem saistībā ar notikušo ugunsgrēku, Inspekcijas ieskatā, nebija nepieciešamas.

Vienlaikus Inspekcija norāda, ka saskaņā ar 24.04.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”, Latvijā Valsts vides dienests ir institūcija, kas organizē preventīvos pasākumus, ja pastāv tieša kaitējuma draudi, kuru dēļ varētu tikt pārsniegti vides normatīvajos aktos noteiktie vides kvalitātes normatīvi, vai tie varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību.