Olaines panorāma
Par bērnu pieteikšanu pirmsskolas izglītības ieguvei Olaines novada izglītības iestādēs

Par bērnu pieteikšanu pirmsskolas izglītības ieguvei Olaines novada izglītības iestādēs

Tagad pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības ieguvei Olaines novada izglītības iestādēs var:

 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv;
 • personīgi Olaines novada pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē, pie pirmsskolas izglītības speciālista), iesniedzot pieteikumu atbilstoši saistošajiem noteikumiem un norādot ne vairāk kā divas vēlamās Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Svarīgi!

 • Visi pieteikumi, kas ir iesniegti Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 2018. gada 28. februārim, jau ir iekļauti Pirmsskolu pieteikumu reģistrā. Vecāki to var pārbaudīt portālā www.epakalpojumi.lv. Vēršam uzmanību, ka katram reģistrētajam bērnam fizisko personu datu aizsardzībai tiek piešķirts reģistra kods jeb identifikators. Pēc tā vecāki var atpazīt savu bērnu kopējā sarakstā.
 • Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji ir jāiesniedz pašvaldībā, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas pašvaldībā aizbildnis varēs izmantot e-pakalpojumu līdzīgi kā citi pieteicēji.
 • Vecāki un aizbildņi portālā var veikt izmaiņas par izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi, vēlamo mācību uzsākšanas laiku un savu kontaktinformāciju līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā. Vecāki portālā var arī anulēt pieteikumu.
 • Ja uz bērnu attiecināms kāds no saistošajos noteikumos noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem, vecākam personīgi jāiesniedz pašvaldībā iesniegums (saistošo noteikumu 4. pielikums) 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt dokumentus, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu, ja informācija nav pieejama pašvaldības datubāzēs.
 • Ikgadēja pārreģistrācija bērna vietas saglabāšanai vecāka izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē (kuru iepriekšējos gados vajadzēja veikt aprīlī) vairs nenotiek saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018 “Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”.
 • Numurs, kuru vecāki redz Pirmsskolu pieteikumu reģistrā, ir numurs kopējā reģistrā, nevis bērna vietas numurs izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Pašvaldība gatavo uzņemamo bērnu sarakstus, kuri tiek apstiprināti Olaines novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. Pirmais saraksts ar bērniem, kuriem piešķirta vieta Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības apguvei 2018./2019. mācību gadā, apstiprināts aprīlī, un tas ir publicēts pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv gan sadaļā “Jaunumi”, gan sadaļā “Izglītība” – “Pirmsskolas izglītības iestādes”. Tie vecāki, kuru bērni ir uzņemto izglītojamo sarakstā, ir saņēmuši arī vēstules par bērna uzņemšanu pa pastu. Nākamais saraksts ar bērniem, kuriem tiks piešķirta vieta pirmsskolas izglītības ieguvei 2018./2019. mācību gadā, tiks publicēts pēc Olaines novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes maijā.

Atgādinām par pašvaldības atbalstu gadījumā, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Pašvaldība saskaņā ar saistošajiem noteikumiem piešķir vecākiem līdzfinansējumu bērna privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam vai reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma apmaksai.

Aicinām vecākus iepazīties ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018 “Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kuri nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība sedz izmaksas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātajai izglītības iestādei vai reģistrētam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam. To var izdarīt pašvaldības mājaslapas www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Saistošie noteikumi” vai Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (Zemgales ielā 33, Olainē, 1. st.).

Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālistes Mairas Ezermanes (Zemgales iela 33, 108. kab.), zvanot pa tālr. 67146057, 23663218 vai rakstot uz e-pastu pirmsskola@olaine.lv.

Pirmsskolas izglītības speciālistes apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • pirmdienās plkst. 10.00–12.00 un 13.00–19.00;
 • ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00.