Olaines panorāma
Pašvaldība iznomā zemes gabalus dārzkopību sabiedrību teritorijā

Pašvaldība iznomā zemes gabalus dārzkopību sabiedrību teritorijā

Ar nomai paredzētajiem zemes gabaliem var iepazīties dabā pēc to atrašanās vietas, kā arī tīmekļa vietnē www.kadastrs.lv, meklētājā ieliekot zemes vienības kadastra apzīmējumu.

Saņemot interesenta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu (konkrētu zemes gabalu), pašvaldība iznomās konkrēto zemes gabalu:

  • uz 10 gadiem;
  • ar nosacījumu – ka zemes nomnieks viena gada laikā no nomas līguma noslēgšanas, veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par saviem finanšu līdzekļiem un iesniedz zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus pašvaldībā;
  • šī nosacījuma neizpildes gadījumā, pašvaldība vienpusēji izbeidz noslēgto nomas līgumu;
  • nomas maksa - 1.5% no zemes kadastrālās vērtības (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) un maksājams pievienotās vērtības nodoklis;
  • nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Pēc robežu plānu saņemšanas, pašvaldība veiks zemes gabala īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pēc zemes gabalu īpašuma tiesību ierakstīšanas zemesgrāmatā (ja zemesgrāmatā netiek ierakstīts aizliegums - piecus gadus atsavināt), nomniekam būs pirmtiesības ierosināt zemes gabala atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām un izpirkt zemes gabalu. Ja, zemesgrāmatā ierakstīts aizliegums – nomniekam atsavināšanas ierosinājuma tiesības iestājas pēc 5 gadu notecējuma (no datuma, kad zemesgrāmatā ir ierakstīts zemes gabals).  

Dārzkopības sabiedrība

(nosaukums)

Kadastra 

apzīmējums

Platība ha

Atlantika Nr.149, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200893

0,0500

Atlantika Nr.163, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200258

0,0470

Atlantika Nr.208, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800201276

0,0730

Atlantika Nr.67, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200202

0,0737

Bērziņi Nr.174, Rājumi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800150252

0,0580

Celtnieks Nr.160A, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180122

0,0640

Ezītis Nr.219, Ezītis,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800120341

0,0260

Ežupe Nr.14, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200288

0,0593

Lejas Nr.513, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220280

0,0600

Mežsētu dārzs Nr.51, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200948

0,0600

Ostinieks Nr.29, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800190197

0,0700

Ozollejas Nr.2161, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800211069

0,0600

Plakanciema Egles Nr.112, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160706

0,0600

Plakanciema Egles Nr.66, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160675

0,0570

Puriņi Nr.3103, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220439

0,0500

Puriņi Nr.3107, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220443

0,0600

Rīga Nr.123, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200648

0,0500

Rīga Nr.155, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200664

0,0600

Rīga Nr.91, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200618

0,0600

Sputņiks Nr.4, Dāvi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800170155

0,0600

Straume Nr.126, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230626

0,0600

Straume Nr.22, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230549

0,0621

Tiltiņi Nr.113, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180412

0,0610

Tiltiņi Nr.129, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180423

0,0600

Tiltiņi Nr.196, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180487

0,0800

Vaivadi Nr.187, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160570

0,0800

Vizbuļi -2 Nr.3730, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210674

0,0600

Vizbuļi-2 Nr.3821, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210730

0,0704

Vizbuļi-2 Nr.3838, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210746

0,0659

Vizbuļi-2 Nr.3849, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210756

0,0400

Vizbuļi-2 Nr.3864, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210770

0,0400

Ziediņi Nr.5, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200671

0,0635

Zīles Nr.187, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160423

0,0920

Zīles 278, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

(No 01.02.2018)

80800160496

0,0660

Dzelmes Nr.4040 Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

(No 01.03.2018.)

80800211122

0,0668

Dzelmes Nr.4102 Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads (No 01.03.2018.)

80800211168

0,0600

Straume Nr.126, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads (No 01.03.2018.)

80800230626

0,0600

IESNIEGUMA VEIDLAPA