Sabiedriskā kārtība

Olaines novadā par sabiedrisko kārtību rūpējas Olaines novada pašvaldības policija  un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknis.
 

Abas institūcijas cieši sadarbojas. Taču jāatceras, ka Olaines novada pašvaldības policija neizskata noziedzīgus nodarījumus (slepkavības, miesas bojājumus, zādzības utt.). Tās kompetencē ir administratīvie pārkāpumi un Olaines novada domes saistošo noteikumu izpildes kontrole. 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknis
Zemgales iela 26, Olaine
Tālrunis: 67950255; 67950256
 
Olaines novada pašvaldības policija
Jelgavas iela 32, Olaine

Olaines novada pašvaldības policija 

ir Olaines novada pašvaldības struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir:

 • sabiedriskās kārtības uzturēšana Olaines novada administratīvajā teritorijā,
 • Olaines novada domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas kontrole, 
 • regulāra patrulēšana novada teritorijā. 

Pašvaldības policija ir pakļauta Olaines novada domes priekšsēdētājam.

Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. 

Darba organizācijas jautājumos pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.

Pašvaldības policija kontrolē arī dažādu Administratīvā kodeksa pantu pārkāpumus – teritorijas nesakopšanu, piegružošanu un dabisko vajadzību nokārtošanu tam neparedzētā vietā, sīko huligānismu, smēķēšanu un alkohola lietošanu tam neparedzētā vietā un citus. Tāpat tā reaģē uz izsaukumiem par konfliktiem ģimenē, kā arī pārbauda, vai automašīnas ir novietotas atbilstoši noteikumiem.

Pašvaldības policijai ir vairākas ar likumu noteiktas tiesības - sīkāk likuma „Par policiju” 19. pantā.

Svarīgākās pašvaldības policijas tiesības ir:

 • pieprasīt, lai tiek pārtraukts likumpārkāpums;
 • pārbaudīt personu apliecinošus dokumentus;
 • aizpildīt protokolu par administratīvajiem pārkāpumiem;
 • aizturēt no mājām vai skolas aizbēgušus bērnus līdz 16 gadu vecumam;
 • nogādāt slimnīcā vai policijas iestādē personas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibumā.

Pašvaldības policijai ir tiesības lietot speciālos līdzekļus, kā  arī šaujamieročus, taču to var darīt tikai galējas nepieciešamības situācijā. Dienesta pienākumu izpildes gaitā pašvaldības policija var arī ievietot aizturētās personas pagaidu turēšanas telpās vai tam paredzētos transportlīdzekļos.

Olaines novada pašvaldības policija neizskata noziedzīgus nodarījumus, piemēram, slepkavības, miesas bojājumus, zādzības. 

Olaines pašvaldības policija izveidota 1991.gada rudenī. Pašvaldības policijā strādā 24 darbinieki: priekšnieks, galvenais inspektors, četri vecākie inspektori, sabiedrisko attiecību inspektore, septiņpadsmit inspektori.

Pašvaldības policijas materiāltehnisko apgādi veic Olaines novada pašvaldība par pašvaldības līdzekļiem. Pašvaldības policijas rīcībā ir trīs automašīnas, divi motorolleri, laiva, videonovērošana, sakaru līdzekļi un cits sekmīgam darbam nepieciešamais aprīkojums.

 

Olaines novada pašvaldības policijas nolikums. 
 

Olaines novada pašvaldības policijas atskaite par 2020.gadu

Olaines novada pašvaldības policijas atskaite par 2019.gadu

Olaines novada pašvaldības policijas atskaite par 2018.gadu 

Olaines novada pašvaldības policijas ikmēneša atskaites


Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknis 

apkalpo Olaines novadu, Mārupes novadu un Babītes novadu.

Kriminālpolicijas nodaļas operatīvie darbinieki un izmeklētāji nodarbojas ar smagu un sevišķi smagu noziegumu atklāšanu.

Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektori nodarbojas ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, administratīvo pārkāpumu novēršanu un konstatēšanu, preventīvā darba veikšanu ar nepilngadīgajām personām, preventīvā darba veikšanu ar policijas kontrolē un uzraudzībā esošām personām, kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu izmeklēšanu.

Kārtības policijas nodaļā ir arī dežūrdaļa, kuras darbinieki strādā 24 stundas diennaktī.

Iecirkņa kontaktinformācija un pieņemšanas laiki.

 


Administratīvā komisija 

Olaines novada pašvaldības administratīvā komisija darbojas saskaņā ar LR Administratīvās atbildības likumu un novada domes saistošajiem noteikumiem.

Administratīvā komisija novadā:

 • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu procesā;
 • izskata iesniegtās sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu  procesā; 
 • kontrolē administratīvo pārkāpumu procesā pieņemto lēmumu izpildi atbilstoši savai kompetencei;
 • sadarbojas ar valsts un pašvaldības tiesību aizsardzības iestādēm;
 • atbilstoši savai kompetencei izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības;
 • atbilstoši savai kompetencei sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām.

Administratīvā komisija tiek izveidota uz pašvaldības pilnvaru laiku un ir tai pakļauta.

Administratīvās komisijas nolikums

Saistošie noteikumi

Nr. SN5/2017
Stājas spēkā: 03.05.2017
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā (Ar grozījumiem 14.06.2017., 27.11.2019.)
Pielikums:
Nr. SN16/2016
Stājas spēkā: 26.01.2017
Par kārtību Olaines novada bērnu rotaļu un sporta laukumos (Ar grozījumiem 27.11.2019.)
Pielikums:
Nr. 34
Stājas spēkā: 01.01.2014
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Olaines novadā (Ar grozījumiem 21.12.2016.)
Pielikums: