Atbalsts ģimenēm Olaines novada pašvaldībā

Buklets "Olaines novads - ģimenēm draudzīgs"

Materiāls par pašvaldības atbalstu un draudzīgu vidi ģimenēm Olaines novadā

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

 • trūcīgām ģimenēm – līdz 285 eiro;
 • maznodrošinātām ģimenēm līdz 215 eiro kalendārajā gadā;
 • personai ar diviem nepilngadīgiem bērniem – 50% nodokļa atvieglojums,
 • personai ar trīs vai vairāk nepilngadīgiem bērniem – 90% nodokļa atvieglojums;
 • personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss – 50% nodokļa atvieglojums.

 

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai katram trūcīgas ģimenes loceklim:

 • līdz 45 eiro gadā medikamentu un medicīnas preču iegādei;
 • līdz 60 eiro gadā ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem.

 

Pabalsti bērniem:

 • vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts 300 eiro katram jaundzimušajam bērnam;
 • pabalsts bērnam ar invaliditāti bērna aprūpei vasaras mēnešos līdz 360 eiro mēnesī, kā arī pabalsts ārstniecības, rehabilitācijas, recepšu medicīnas preču un recepšu medikamentu iegādei līdz 250 eiro gadā;
 • pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem:
  • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250 eiro;
  • vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 128,06 eiro;
  • pabalsts ikdienas izdevumu segšanai 64,03 eiro katru mēnesi;
  • pabalsts bērna ēdināšanai skolā 100% apmērā.

 

Atbalsts sociālajā sfērā

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai:

 • katram trūcīgas ģimenes loceklim:
  • līdz 45 eiro gadā medikamentu un medicīnas preču iegādei;
  • līdz 60 eiro gadā ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem.

Izglītības kursi ģimenēm bez maksas:

 • atbalsts speciālistu konsultācijām, ģimenes veidošana, bērnu audzināšana, konsulatatīvie kabineti

Atbalsts privāto PII pakalpojuma saņemšanai un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja – sertificētas aukles – pakalpojuma saņemšanai:

 • līdzfinansējums par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanās izdevumiem vienam bērnam Olaines novada pašvaldības PII attiecīgajā budžeta gadā.

Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei:

 • 72 eiro kalendārajā gadā katram trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes un aizbildnībā esošam bērnam, sākot no 1. klases, ja bērns mācās dienas izglītības iestādē.

Dāvanas skolēniem:

 • vidēji 7,40 eiro vērtībā ikvienam PII absolventam, pirmklasniekam Zinību dienā, Ziemassvētku paciņa pirmsskolu un skolu skolēniem.

 

Olaines sociālā dienesta pakalpojumi

Ikviena ģimene ar bērniem, kas deklarēta un dzīvo Olaines novadā un nonākusi krīzes situācijā vai sociāli grūtos apstākļos, var vērsties pašvaldības aģentūrā Olaines sociālais dienests pie sociālā darbinieka, kas strādā ar ģimenēm ar bērniem un saņemt bezmaksas konsultācijas. Pēc individuālas izvērtēšanas ģimenei ir iespēja saņemt psihosociālu atbalstu; gan bērni, gan aprūpes veicēji var saņemt speciālistu – sociālais rehabilitētājs, psihologs, psihoterapeits, psihiatrs, narkologs, mākslas terapeits, mediators – konsultācijas, kā arī nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

 

Transports

Skolēnu autobusa nodrošināšana un skolēnu braukšana sabiedriskajā transportā Olaines novada skolu skolēniem ir bez maksas. 

Transports ekskursijām un pasākumiem - 8,35 eiro katram Olaines novada skolēnam.  

Atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem - transports mācību ekskursijām.

Saistošie noteikumi

Nr. SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pielikums:
Nr. SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā (Ar grozījumiem 25.09.2019.)
Pielikums:
Nr. 139/2009
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: