Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde

Saskaņā ar Olaines novada domes 2017. gada 26. jūlija sēdes lēmumu “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2017.-2030. gadam izstrādes uzsākšanu” (12. protokols, 20 .p.) uzsākta Olaines novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu. 

Aicinām sekot līdzi informācijai Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv, Olaines novada pašvaldības izdevumā "Olaines domes vēstis", kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības nodaļas vadītāja Elīna Grūba, elina.gruba@olaine.lv, mob. tālr. 29530377.

Saistošie noteikumi

Nr. SN5/2022
Stājas spēkā: 11.05.2022
Olaines novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
Pielikums: