Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 

Saskaņā ar Olaines novada Domes 2017. gada 26. jūlija sēdes lēmumu “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2017.-2030. gadam izstrādes uzsākšanu” (12. protokols, 20 .p.) uzsākta Olaines novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu. 

Plašāka sabiedrības informēšanas kampaņa par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, teritorijas plānojuma izstrādes mērķi un sabiedrības lomu plānošanas procesā, sāksies pēc tam, kad būs noslēdzies publiskais iepirkums šī pakalpojuma saņemšanai - 2017.gada septembrī, oktobrī.

Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Olaines novada tīmekļa vietnē www.olaine.lv., Olaines novada domes izdevumā Olaines domes vēstis, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja padomnieks Kristaps Kauliņš kristaps.kaulins@olaine.lv mob. 27093332.