OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2021. GADA MAIJĀ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

26.05.

plkst. 15.00

videokonference

A. Bergs

I. Priedīte

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

19.05.

plkst. 15.00

videokonference

 A. Bergs

I. Priedīte

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

18.05.

plkst. 15.00

videokonference

 D.Ļebedevs

I. Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

12.05.

plkst. 15.00

videokonference

I. Purviņa

I. Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

06.05.

13.05.

20.05.

27.05.

plkst. 16.00

 Zāle 2.stāvs

I.Gavriloviča

I.Gavriloviča

t.20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

05.05.

12.05.

19.05.

26.05.

plkst. 15.00

319. kab.

 

I. Vilnere

 

L. Āze

t.67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

18.05.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

11.05.

25.05.

plkst. 9.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme (izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

05.05.

plkst.15.00

videokonference

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

13.05.

plkst. 9.00

208. kab. Ģ. Batrags

E. Grūba

t.67146017

 

11.

Deputāti pieņem

pēc iepriekšēja pieraksta

Pieņemšana notiek klātienē (piem., svaigā gaisā pēc abu pušu vienošanās) vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

 

deputātu tālruņa numuri