OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS RĪKOTĀS SĒDES 2021. GADA JŪLIJĀ

Nr.p.k.

Sēdes nosaukums

Laiks

Kab.

Sēdes vadītājs

Lietvedis

1.

Domes sēde

01.07.

plkst. 13.00;

 

 

28.07. plkst.15.00

Olaines Kultūras centrs;

 

 

 

domes sēžu zāle, 3.stāvs, Zemgales iela 33, Olaine

K. Zālpēters,

A.Bergs;

 

 

A. Bergs

B. Vigupe, t.67146015,

I. Vagnere

t.67146025;

 

I. Vagnere

t.67146025

2.

Finanšu komitejas sēde

21.07.

plkst. 15.00

videokonference

 A. Bergs

I. Vagnere

t.67146025

3.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēde

20.07.

plkst. 15.00

videokonference

 

I. Kaimiņa

t.67146022

4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2.06.

plkst. 15.00

domes sēžu zāle, 3.stāvs, Zemgales iela 33, Olainedomes sēžu zāle, 3.stāvs, Zemgales iela 33, Olainedomes sēžu zāle, 3.stāvs, Zemgales iela 33, Olainedomes sēžu zāle, 3.stāvs, Zemgales iela 33, Olainevideokonference

 

I. Kaimiņa

t.67146022

5.

Administratīvās komisijas sēde

1.07.

08.07.

15.07.

22.07.

29.07.

plkst. 16.00

 zāle, 2.stāvs,

Zemgales iela 33, Olaine

I.Gavriloviča

I.Gavriloviča

t.20141714

 

6.

Olaines novada Bāriņtiesas sēde

7.07.

14.07.

21.07.

28.07.

plkst. 15.00

319. kab., 3. stāvs, Zemgales iela 33, Olaine

 

I. Vilnere

 

L. Āze

t.67146049

7. Pašvaldības darbinieku sanāksme

6.07.

20.07.

(nodaļu vadītāji)

plkst. 9.00

videokonference

K.Matuzone

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

8. Pašvaldības uzņēmumu vadītāju sanāksme

13.07.

27.07.

plkst. 9.00

videokonference

K. Matuzone

Ģ. Batrags

B. Vigupe

t.67146015

9. Pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāju sanāksme (izglītības iestādes, pārējās valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi, kapitālsabiedrības)

7.07.

plkst.15.00

videokonference

K. Matuzone

B. Vigupe

t.67146015

10. Sanāksme par attīstības un investīciju jautājumiem

8.07.

plkst. 9.00

208. kab., 2.stāvs, Zemgales iela 33, Olaine K. Matuzone

E. Grūba

t.67146017

 

11.

Deputāti pieņem

pēc iepriekšēja pieraksta

Pieņemšana notiek klātienē (piem., svaigā gaisā pēc abu pušu vienošanās) vai attālināti, sazinoties telefoniski, elektroniski

 

deputātu tālruņa numuri