Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 12. decembris

         

Jaunumi

2017-12-19
Atkārtota Rail Baltica lokālplānojuma sabiedriskā apspriešana
Sakarā ar nebūtiskām izmaiņām Rail Baltica Olaines novada lokālplānojuma (LP) gala versijā, pašvaldība nolēmusi veikt atkārtotu sabiedrisko apspriešanu.

“Olaines novada lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai nepieciešamajām teritorijām” izstrāde tika uzsākta 2016. gada 27. jūlijā.   

Lokālplānojuma ierosināšanas un izstrādes mērķis ir  nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta - dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, nosakot dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas atbilstoši  2016. gada 24.augusta rīkojumam Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”.

Paralēli LP izstrādes ietvaros  izstrādāti nosacījumi pašvaldībai piederošas teritorijas Birznieku masīva ("Birznieku masīvs 1" (kadastra apzīmējums 8080 009 0042), "Birznieku masīvs 2" (kadastra apzīmējums 8080 009 0037) un "Birznieku masīvs 3" (kadastra apzīmējums 8080 009 0043)) pārplānošanai,  radot  teritorijās ražošanai un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, plānojot industriālo zonu attīstību.

Laika posmā no 2017. gada 8. maija līdz 12. jūnijam norisinājās “Olaines novada lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai nepieciešamajām teritorijām” sabiedriskā apspriešana, par ko sabiedrība tika informēta izvietojot informāciju www.geolatvija.lvwww.grupa93.lvwww.olaine.lv, kā arī  izdevumā “Olaines domes vēstis”.   

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi gan no institūcijām, gan iedzīvotājiem, tostarp, uzklausot un sniedzot atbildes jau sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā 2017. gada 17. maijā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 12 pozitīvi atzinumi no institūcijām. Atbilstoši institūciju atzinumiem, tika veikti redakcionāli precizējumi, galvenokārt, attiecībā uz esošās infrastruktūras attēlojumu (informācija par institūciju atzinumiem iekļauta Pārskatā par lokālplānojuma publisko apspriešanu. Informācija par institūciju atzinumiem tika publicēta interneta vietnē www. geolatvija.lv, www.olaine.lv un www.grupa93.lv divas nedēļas pirms publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes).   

Apspriešanas laikā tika saņemti arī divi iesniegumi no fiziskām personām. Atbilstoši Lubaušu ciema iedzīvotāju priekšlikumiem,  precizēts, ka Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), iepriekš pieļautajai plašajai rūpnieciskajai izmantošanai,  izmantošanas sašaurinātas, nepieļaujot atkritumu pārstrādes uzņēmumu, celulozes ražošanas un A kategorijas ķīmiskās rūpniecības objektu būvniecību. Par iesniegumā paustajiem priekšlikumiem izteikti viedokļi, kas iekļauti Pārskatā par lokālplānojuma publisko apspriešanu, kā arī publicēti interneta vietnē www. geolatvija.lv, www.olaine.lv un www.grupa93.lv divas nedēļas pirms publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes.  

Otra no fiziskajām personām sabiedriskās apspriešanas sanāksmē nepiedalījās, bet savus priekšlikumus/iebildumus sniedza rakstiski. Fiziskas personas izteiktie priekšlikumi un iebildumi bija saistīti ar plānoto Rail Baltica dzelzceļa līnijas trasējumu.  Lokālplānojuma izstrādes laikā uz iesniegtajiem iebildumiem tika sniegtas atbildes, norādot ne tikai to, ka trase noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 24.augusta rīkojumam Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, bet arī sniedzot papildus informāciju par LP risinājumiem, gan kontekstā ar plānoto (atļauto) izmantošanu, gan par autoceļa A5 rekonstrukcijas plāniem.    

Pēc sabiedriskās apspriešanas tika organizēta sabiedriskās apspriešanas noslēguma sanāksme, pirms kuras visa informācija gan par saņemtajiem priekšlikumiem, gan precizētā redakcija tika publicēta interneta vietnēs www.geolatvija.lv, www.olaine.lv un www.grupa93.lv.

Izvērtējot veiktos precizējumus, tika konstatēts, ka tie attiecas uz pašvaldībai piederošu teritoriju, kā arī konstatēts, ka tie ir nebūtiski, jo nerada papildus apgrūtinājumus vai ietekmi uz trešajām personām piederošiem īpašumiem, salīdzinājumā ar publiskajai apspriešanai nodoto redakciju.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, Olaines novada dome, atbilstoši 2014. gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 2017. gada 23. augusta domes sēdē  pieņēma   lēmumu apstiprināt izstrādāto  lokālplānojumu, par ko oficiāli tika paziņots laikrakstā Latvijas Vēstnesi 2017. gada 31.augustā.

Pēc Olaines novada lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai nepieciešamajām teritorijām apstiprināšanas izmaiņas tajā nav veiktas un atbilstoši normatīvajam regulējumam, redakcija publicēta Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS).

2017. gada 1. decembrī Olaines novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības vēstuli Nr. 1-14/9266 “Par ministra rīkojuma nosūtīšanu”, kurai pielikumā ir ministra rīkojums Nr.1-2/180 “Par Lokālplānojuma apturēšanu”. Ministrs savā rīkojumā norāda, ka, izvērtējot ar saistošajiem noteikumiem Nr.SN8/2017 “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu”, apstiprināto Lokālplānojumu ir saņemts privātpersonu iesniegums ar lūgumu apturēt šo saistošo noteikumu darbību.

Līdz ar to Olaines novada domes 2017. gada 12. decembra ārkārtas sēdē tika nolemts atcelt Olaines novada domes 2017.gada 23.augusta  saistošos noteikumus Nr.SN8/2017 “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu”, un ar lēmumu “Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu pilnveidotās redakcijas izstrādi”, nolemts izstrādāt Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju.

2017. gada 12. decembrī no lokālplānojuma izstrādātāja PS “RB Latvija” saņemta izstrādātā lokālplānojuma pilnveidotā redakcija, kas, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmajai daļai un Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 90. punktam, tiks nodota publiskajai apspriešanai.

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Otīlija, Iveta
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31