Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 20. oktobris

       

Jaunumi

2014-03-12
„Ieskats programmā Horizonts 2020”

 

Eiropas Komisijas programma pētniecības atbalstam – Horizonts 2020

 

"Horizonts 2020" ir svarīgs stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" pīlārs, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. Horizonts 2020 kopējais budžets 2014.-2020.gadam ir paredzēts 80 miljardi euro. 2014.gada budžets ir 7,6 miljardi euro. Horizonts 2020 ir 3 pīlāri:

  • Izcila zinātne – 3 miljardi euro, t.sk., 1,7 miljardi euro Eiropas Pētniecības Padomei, lai atbalstītu Eiropas vadošos zinātniekus un 0,8 miljardi euro Marijas Kirī vārdā nosauktajai programmai jauno zinātnieku atbalstam;
  • Industriālā līderība – 1,8 miljardi euro, lai atbalstītu Eiropas industriju tādās jomās kā IKT, nanotehnoloģijas, progresīvā ražošana, robotika, biotehnoloģijas un kosmoss;
  • Sabiedrības izaicinājumi – 2,8 miljardi euro inovatīviem projektiem tādās jomās kā veselība, lauksaimniecība, jūrlietas, bioekonomika, enerģētika, transports, klimata pārmaiņas, resursu efektīva izmantošana, drošība.

2014.gadā atvērtie projektu uzsaukumi būs vērsti uz 12 jomām:

 

Joma

Pasākumi

Veselības aprūpe

 

Veidot labāku diagnostiku, terapiju (piemēram, klīniskie pētījumi par neinfekciju slimībām), veselības veicināšanas un slimību profilakses stratēģijas, kā arī tehnoloģijas, lai atbalstītu veselīgu novecošanu. Finansējuma mērķis ir arī nodrošināt izrāvienu pētniecībā un inovācijās infekcijas slimību (piemēram, vakcīnu platformas HIV / AIDS un tuberkulozi) ārstēšanā.

Ilgtspējīga pārtikas drošība

 

Attīstīt konkurētspējīgu un resursu efektīvu ūdens un sauszemes pārtikas ražošanas sistēmu, tehnoloģijas, ilgtspējīgas pārtikas ķēdes; nekaitīgu pārtiku un veselīgu uzturu, un veicināt globālo nodrošinātību ar pārtiku. Sagaidāms, ka centieni pētniecības jomā būtiski uzlabos resursu efektīvu izmantošanu

Zilā izaugsme – jūru un okeānu potenciāla izmantošana

 

Zilās izaugsmes ekonomika līdz 2020. gadam ES nodrišinās darba vietas līdz 7 miljoniem cilvēku. Pasākumi šajā jomā būs saskaņā ar ES zilās izaugsmes stratēģiju, kā arī sniegs starptautiskās sadarbības iespējas, jo īpaši sadarbībā attiecībā uz Atlantijas okenā. projektu uzsaukumi būs piemēram, priekšlikumi par Atlantijas okeāna novērošanas sistēmām, integrētām reaģēšanas spējām uz naftas noplūdēm un jūras piesārņojumu, klimata pārmaiņām uz zivsaimniecību un akvakultūru.

Digitālā drošība

 

Digitālā drošība Horizonts 2020 ietvaros būs vērsta uz fundamentāliem pētījumiem, kā arī ekonomisko un sociālo dimensiju digitālās drošības jomā, lai nodrošinātu labi funkcionējošu ES vienoto tirgu. Tas arī palīdz īstenot ES plašāku kiberdrošības stratēģiju un Digitālo programmu. Jo īpaši Horizonts 2020 finansēs pētījumus par darbībām, kas palielinās drošību pašreizējiem lietojumiem, pakalpojumiem un infrastruktūrām.

Gudras pilsētas un kopienas

 

68% ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās, kas izmanto70% no visas patērētās enerģijas. Mērķis ir rast risinājumus ar augstu tirgus potenciālu tādās jomās kā: energoefektivitātes gudru ēku būvniecība, gudri digitālie pakalpojumi, labāk informēti pilsoņi par gudras mobilitātes pakalpojumiem.

Konkurētspējīga zema-oglekļa ekonomika

 

Mērķis ir nodrošināt paātrinājumu tehnoloģiju attīstībā, kas nepieciešama, lai sasniegtu ES 2020 noteiktos mērķus.

Energoefektivitāte

 

Gandrīz 40% no kopējā enerģijas patēriņa veido dzīvojamās mājas, biroji, veikali un citas ēkas. Darbības saskaņā ar Energoefektivitātes prioritāti ļaus samazināt fosilā kurināmā patēriņu, kas pārsniedz 20 miljardus euro tostarp investīcijas zemu oglekļa emisiju enerģētikā radīs 250 000 jaunu darbavietu.

Mobilitāte izaugsmei

 

Transports veido aptuveni 63% no naftas patēriņa un 29% no kopējām CO2 emisijām. Pētniecība un inovācijas par iekārtām, transportlīdzekļiem, lidmašīnām un kuģiem nodrošinās to viedāku, automatizētāku, tīrāku un klusāku funkcionēšanu, vienlaikus samazinot fosilā kurināmā izmantošanu un uzlabojot gaisa kvalitāti. No otras puses, veicinot pētniecības un inovācijas viedās infrastruktūras risinājumu izstrādē, tiks īstenots viens no galvenajiem Horizonts 2020 mērķiem transporta jomā, kas paredz ieviest inovatīvus satiksmes vadības un informācijas sistēmas, uzlabot ceļotāju pakalpojumus, uzlabot loģistikas efektivitāti. Piemēram, pirmo projektu uzsaukumu ietvaros tiks finansēti projekti, kuru mērķis ir attīstīt jaunas tehnoloģijas ļoti zemu emisiju transportlīdzekļiem un kuģiem, samazināt pilsētu satiksmes pārslogotību.

Atkritumu pārstrāde un atkārtota izmantošana

 

Ja pilnā apmērā tiktu realizētā ES atkritumu politika tiktu papildus radītas 400 000 darbavietas, kas ES ekonomikai papildus gadā dotu apgrozījums 42 miljardus euro. pasākumu attieksies visu ražošanas un patēriņa ciklu, sākot ar atkritumu rašanās novēršanu, produktu ražošanu un otrreizēju atkritumu pārstrādāšanu, atkārtotu izmantošanu un atkritumu apglabāšanu, sasniedzot gandrīz nulles atkritumu līmeni Eiropā un pasaulē.

Ūdens inovācija: palielinot tā vērtību Eiropā

 

Darbības ietvers inovatīvu risinājumu izstrādi ūdens tirgū, apvienojot ūdens pētniecības un inovācijas rezultātus par labu nozarei, politikas veidotājiem un iedzīvotājiem Eiropā un pasaulē.

Krīzes pārvarēšana: jaunas idejas, stratēģijas, pārvaldības struktūras Eiropai

 

Pasākumi ietver sociāli ekonomiskos pētījumus par reformām ES ekonomikas pārvaldības struktūrā, sociālajiem, politiskajām un kultūras aspektiem, reaģējot uz krīzi, izprotot krīzes attīstību ES ekonomikā un izprotot tās saistību ar plašākām pasaules tendencēm.

Katastrofu novēršana: sabiedrības aizsargāšana, t.sk., adaptācija klimata pārmaiņām

 

Mērķis ir samazināt upuru un ievainoto skaitu, vides, ekonomikas un materiālo kaitējumu no dabas un cilvēku izraisītām katastrofām; tostarp no ekstremāliem laika apstākļiem, noziedzības un terorisma draudiem. Piemēram, finansējums tiks piešķirts tiem projektiem, kas izmanto zinātnes risinājumus un inovācijas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām.

 

Darba programma – Finansējuma uzsaukumi

Izcilas zinātnes pīlārs:~  3 miljardi euro

Eiropas Pētniecības padome

4 uzsaukumi

1 662 miljoni euro

Marijas Kirī programmas aktivitātes

6 uzsaukumi

800 miljoni euro

Nākotnes un topošās tehnoloģijas (FET)

4 uzsaukumi

200 miljoni euro

Eiropas pētniecības infrastruktūra                                  (ieskaitot e-infrastruktūru)

4 uzsaukumi

 277 miljoni euro

Industriālās līderības pīlārs:~ 1.8 miljradi euro

Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju jomā

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)

2 uzsaukumi

700 miljoni euro

Nanotehnoloģijas, uzlabotie materiāli, Biotehnoloģijas un ražošana

5 uzsaukumi

500 miljoni euro

Kosmoss

5 uzsaukumi

128 miljoni euro

Pieeja riska kapitālam (finanšu instrumenti)

2 uzsaukumi

5 miljoni euro

Inovācijas mazos un vidējos uzņēmumos

1 uzsaukums

10 miljoni euro

Sociālo izaicinājumu pīllārs:~ 2.8 miljardi euro

veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība

2 uzsaukumi

600 miljoni euro

Pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika

3 uzsaukumi

300 miljoni euro

Droša, tīra un efektīva enerģija

4 uzsaukumi

600 miljoni euro

Gudrs, zaļš un integrēts transports

3 uzsaukumi

540 miljoni euro

Klimata aktivitātes, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

3 uzsaukumi

300 miljoni euro

Eiropa pārmaiņu pasaule – iekļaujoša, inovatīva sabiedrība

5 uzsaukumi

112 miljoni euro

Droša sabiedrība

4 uzsaukumi

200 miljoni euro

Papildus

Paplašinot izcilību un līdzdalību

3 uzsaukumi

50 miljoni euro

Zinātne sabiedrībai

4 uzsaukumi

45 miljoni euro

 

 

Programmas ietvaros pamatā tiek izmantoti atklātie projektu konkursi. Pārsvarā tiek izmantota kopīgo projektu pieeja, kad projektu ir jāīsteno vismaz 3 organizācijām no dažādām pasaules valstīm (ne tikai ES dalībvalstīm), bet atsevišķi projektu uzsaukumi paredz arī iespēju projektus īstenot individuālam pētniekam vai pētnieku grupai vienas organizācijas ietvaros. Tāpat Projektu uzsaukums ilgst 5 mēnešus, pēc tam 3 mēnešus notiek projektu vērtēšana, ko veic neatkarīgi eksperti.

EK ir izveidojusi ērtu mājas lapu, kur var atrast visu aktuālā informāciju saistība ar Horizonts 2020, gan redzēt aktuālos projektu uzsaukumus, gan ir iespēja sameklēt potenciālos projekta partnerus, gan ir detalizēti aprakstīts, kā ir jāveic projektu iesniegšana. Tāpat minētajā mājas lapā ir iespēja pieteikties EK kļūt par neatkarīgo ekspertu, kas varētu vērtēt iesniegtos projektus. Mājas lapas adrese http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.

Papildus informāciju par iespējām pieteikties projektu konkursos ir iespējams iegūt Horizonts 2020 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta mājas lapā: http://www.sza.gov.lv/?p=87.

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: info@fpda.lv 
 

Vārda dienas svin:
Leonīds, Leonīda
Jaunumi e-pastā
Oktobris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031