Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 25. aprīlis

Izsoles

 

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu - zemi Celtnieku ielā 1H, Olainē, Olaines novadā, 2000 kv.m. platībā (kadastra numurs 8009 007 0007, zemes kadastra apzīmējums 8009 007 0006).

Izsole notiks 2018. gada 12. jūnijā plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.


Privatizācijas aģentūra atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu "Nordeķi", Olaines pagastā, Olaines novadā.
 

Izsoles sākumcena: EUR 6600.00.

Nodrošinājums: EUR 660.00.

Izsole notiks 2018. gada 15. jūnijā. plkst.10.00. Pieteikšanās līdz 2018. gada 31. maija plkst.16.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.


Mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests’" atsavina sev piederošu kustamo īpašumu - automašīnu CITROEN BERLINGO (izd.1999.g.).

Izsole notiks 2018. gada 3. maijā plkst. 12.00, Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.


Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošo soli atsavina vienistabas dzīvokli Zemgales ielā 2-38, Olainē, Olaines novadā (28,40 m2 , 4.stāvs).
 
Atsavināšanas sākumcena ir 8000 EUR.
Atsavināšanas solis – 200 EUR. 
Drošības nauda – 800 EUR.
Izsoles reģistrācijas maksa – 36,30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2018. gada 10. maija plkst. 12.00. 
 
Izsoles noteikumi pieejami šeit
 


Olaines novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi – zemes gabali, kuri atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un kurus pašvaldība ir iecerējusi iznomāt (NĪLM – 0601 - Dzīvojamo māju apbūve).

Ar nomai paredzētajiem zemes gabaliem var iepazīties dabā pēc to atrašanās vietas, kā arī tīmekļa vietnē www.kadastrs.lv, meklētājā ieliekot zemes vienības kadastra apzīmējumu.

Saņemot interesenta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu (konkrētu zemes gabalu), pašvaldība iznomās konkrēto zemes gabalu:

  • uz 10 gadiem;
  • ar nosacījumu – ka zemes nomnieks viena gada laikā no nomas līguma noslēgšanas, veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par saviem finanšu līdzekļiem un iesniedz zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus pašvaldībā;
  • šī nosacījuma neizpildes gadījumā, pašvaldība vienpusēji izbeidz noslēgto nomas līgumu;
  • nomas maksa - 1.5% no zemes kadastrālās vērtības (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) un maksājams pievienotās vērtības nodoklis;
  • nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Pēc robežu plānu saņemšanas, pašvaldība veiks zemes gabala īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pēc zemes gabalu īpašuma tiesību ierakstīšanas zemesgrāmatā (ja zemesgrāmatā netiek ierakstīts aizliegums - piecus gadus atsavināt), nomniekam būs pirmtiesības ierosināt zemes gabala atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām un izpirkt zemes gabalu. Ja, zemesgrāmatā ierakstīts aizliegums – nomniekam atsavināšanas ierosinājuma tiesības iestājas pēc 5 gadu notecējuma (no datuma, kad zemesgrāmatā ir ierakstīts zemes gabals).  

Dārzkopības sabiedrība

(nosaukums)

Kadastra 

apzīmējums

Platība ha

Atlantika Nr.149, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200893

0,0500

Atlantika Nr.163, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200258

0,0470

Atlantika Nr.208, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800201276

0,0730

Atlantika Nr.67, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200202

0,0737

Celtnieks Nr.160A, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180122

0,0640

Ezītis Nr.219, Ezītis,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800120341

0,0260

Ežupe Nr.14, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200288

0,0593

Mežsētu dārzs Nr.51, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200948

0,0600

Ostinieks Nr.29, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800190197

0,0700

Puriņi Nr.3107, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220443

0,0600

Rīga Nr.123, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200648

0,0500

Rīga Nr.155, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200664

0,0600

Sputņiks Nr.4, Dāvi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800170155

0,0600

Straume Nr.126, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230626

0,0600

Straume Nr.22, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230549

0,0621

Tiltiņi Nr.113, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180412

0,0610

Tiltiņi Nr.129, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180423

0,0600

Tiltiņi Nr.196, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180487

0,0800

Vaivadi Nr.187, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160570

0,0800

Vizbuļi -2 Nr.3730, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210674

0,0600

Vizbuļi-2 Nr.3838, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210746

0,0659

Vizbuļi-2 Nr.3849, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210756

0,0400

Vizbuļi-2 Nr.3864, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210770

0,0400

Ziediņi Nr.5, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200671

0,0635

Zīles Nr.187, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160423

0,0920

Zīles 278, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

(No 01.02.2018)

80800160496

0,0660

Zīles 309, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

(No 18.04.2018)

80800160524 0,0750

Tiltiņi Nr.98, Stīpnieki, Olaines pagasts,Olaines novads (No 16.04.2018.)

80800180397 0,0600

Straume Nr.126, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads (No 01.03.2018.)

80800230626

0,0600

IESNIEGUMA VEIDLAPA


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

"Atlantika" Nr.15, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra numurs 80800200163)

0.0616

0601

2.

"Bērziņi " Nr.174, Rājumos, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra numurs 80800150252)

0.0580

0601

3.

"Rīts" Nr.336/337, Medemciems, Olaines pag., Olaines novadā (kadastra numurs 80800020996)

0.1202

0601


Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē.
Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi.
Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu).
Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.).
Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās.
Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona.
Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni.
Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

- īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;

- atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.
 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Vārda dienas svin:
Līksma, Bārbala
Jaunumi e-pastā
Aprīlis, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30