OLAINES KULTŪRAS CENTRS

Olaines Kultūras centra uzdevumi:

 •  Pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības kultūrpolitikas īstenošanu Olaines novadā.
 •  Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Olaines novadā.
 •  Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, stimulēt tiekšanos pēc izglītošanās un izcilības.
 •  Sekmēt amatiermākslas kolektīvu attīstību un pilnvērtīgu iesaisti Olaines novada pasākumos un valsts svētkos.
 •  Sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldības un sabiedriskajām kultūras institūcijām.
 •  Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību.

Olaines Kultūras centra pārraudzībā esošās struktūrvienības:

 • Olaines Kultūras nams, 
 • Jaunolaines Kultūras nams, 
 • Jaunolaines Bibliotēka,
 • Gaismu Bibliotēka,
 • Olaines Bibliotēka,
 • Olaine un bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa,