Olaines panorāma
Mārupes un Olaines novados ir iespēja saņemt finansiālo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai

Mārupes un Olaines novados ir iespēja saņemt finansiālo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai

Mārupes un Olaines novados ir iespēja saņemt finansiālo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai

Biedrība „Pierīgas Partnerība” aicina Mārupes un Olaines novada esošos un topošos uzņēmējus sākt gatavoties projektu konkursam, kurā varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai.

No 9.septembra līdz 9.oktobrim biedrībā "Pierīgas partnerība" notiek projektu pieteikumu pieņemšanas 1.kārta:

  • 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumiem viedu risinājumu ieviešanai" pieejamais finansējums  EUR 200 000;
  • 1.2.rīcībai "Atbalsts jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā" pieejamais finansējums EUR 83 892,45 .

Vēršam uzmanību, ka jaunajā plānošanas periodā 2023-2027.gadam ir ieviestas būstiskas izmaiņas LEADER programmas īstenošanā, tāpēc aicinām iepazīties ar atbalsta nosacījumiem. Jau šobrīd ikvienam interesentiem ir iespēja pieteikties konsultācijām un saņemt atbalstu projekta pieteikumu sagatavošanā.

Atbalsta nosacījumi 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmumiem viedu risinājumu ieviešanai" LEADER programmā projekta iesniedzējs var būt gan esošs uzņēmums (neto apgrozījums līdz 150 000 EUR), gan fiziska persona, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību, īstenojot katru projektu apjomā līdz 30 000 EUR, kur publiskā finansējuma atbalsts ir 40% vai atsevišķos gadījumos līdz 65% apmērā.   Projekta īstenošanas teritorija ir visa biedrības “Pierīgas partnerība” darbības teritorija (Mārupes, Olaines novadi).

Tiek sagaidīts, ka projektos uzņēmējdarbība virzīta uz vietējo produktu, pakalpojumu un pilnveidi, sekmējot viedu un inovatīvu risinājumu ieviešanu, ilgtspējīgu vietējo resursu izmantošanu, piemēram, izveidot vai labiekārtot tirdzniecības vietas, kurā realizēta vietējā produkcija, sekmēti sociālam atstumtības riskam pakļauto personu iesaiste darba tirgū, veicināta produktīvāka vietējo resursu izmantošana, bioekonomikas attīstība, ieviesti jauni realizācijas veidi, ieviesti digitālie risinājumi.

Projektā var tik plānota pamatlīdzekļu, programmnodrošinājuma iegāde, sabiedrisko aktivitāšu pakalpojumi atpazīstamības tēla veidošanai, būvniecības izmaksas un  darbinieku dalība mācībās u.c.

Līdzīgi projekti tiek gaidīti arī 1.2. rīcībā “Atbalsts jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā”, kur ir vienkāršota kārtība projekta īsetnošanā  (var saņemt priekšfinansējumu) un uzraudzībā (līdz rezultāta sasniegšanai). Projektu iesniedz jauni uzņēmumi (līdz 18 mēnešiem) vai fiziska persona, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību. Kopējo projekta summu līdz 15 000 EUR,  kur publiskā finansējuma atbalsts ir 40% vai atsevišķos gadījumos līdz 65% apmērā. Projektu īstenošana ir Mārupes, Olaines novados, bet ārpus Mārupes vai Olaines pilsētas.

 

Projekti, kuriem tiek piešķirta maksimālā atbalsta intesitāte  65%

  • ja projekts tiek īstenot publiskā infrastruktūrā, kas ir labiekārtota SVVA stratēģijas 2015 - 2020.gadam ietvaros.
  • Biedrība ir saņēmusi pašvaldības apliecinājumu par projekta nozīmīgumu teritorijas attīstībā.
  • Projektu iesniedz sociālais uzņēmums.

Šajā kārtā pašvaldība ir atzinusi par nozīmīgumiem teritorijas attīstībā projektus:

Mārupes novadā: ja projektu īsteno jaunietis līdz 25 gadu vecumam,   projektā tiek radīta jauna telpu pasākumu organizēšanai, kā arī, ja projektā tiek veicināta tūrisma un aktīvās atpūtas attīstība.

Olaines novadā: ja projektā tiek veicinātā ēdināšanas, aktīvās atpūtas  vai primārās veselības pakalpojumu attīstība.

 

Aicinām nozares uzņēmumus piedalīties projekta konkursā, jo  ir rasta iespēja turpināt atbalstīt uzņēmējdarbību  arī Pierīgas novados.

Lai projektus sagatavotu kvalitatīvi, kā arī saprastu savu atbilstību un visus nosacījumus projektam, jau šobrīd ikviens var pieteikties uz bezmaksas konsultācijām un atbalstam paša projekta pieteikuma sagatavošanā gan tiešsaistē, gan klātienē Jaunmārupē vai Olainē, zvanot pa tālruni 28644888 (Maija) vai rakstot info@pierigaspartneriba.lv.

 

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties: www.pierigaspartneriba.lv

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi!

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

Maija Bebre

Tālr.: 28644888

E-pasts: info@pierigaspartneriba.lv