PRIVĀTUMA POLITIKA

Olaines novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pašvaldības kontaktinformācija: juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114; tālrunis: +371 67964333; e-pasts: pasts@olaine.lv.

Pašvaldības un tās iestāžu personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijas ēkā, pašvaldību iestādēs, kā arī iestāžu struktūrvienībās.

Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Olaines novada pašvaldības nolikumā.

Pašvaldība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pašvaldības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.

Ar Pašvaldības personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu vai Āri Augstkalnu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 vai +371 26222244 vai rakstot uz datu.specialists@olaine.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Pašvaldības personas datu aizsardzības speciālistu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka Pašvaldība var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2022. GADA 20. MARTĀ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pašvaldība veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”, kā arī sniedz virkni citus pakalpojumus un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.

Pašvaldība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, kā, piemēram, lietvedības funkciju kārtošanai, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai, Pašvaldības atbalsta saņemšanas vešanai, publisko iepirkumu un zemsliekšņa iepirkumu organizēšanai, izsoles un citu darījumu ar nekustamo īpašumu nodrošināšanai, civilstāvokļa aktu reģistrēšanai, aktualizācijai un atjaunošanai;
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
 • Īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs, realizējot Pašvaldībai piešķirtās pilnvaras.

 

Informējam, ka personas dati primāri tiek apstrādāti attiecīgo Pašvaldības, iestāžu uzdevumu izpildei un to funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām. Paskaidrojam, ja personas dati netiek sniegti datu apstrādes mērķim vajadzīgā apjomā, Pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu;
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pašvaldības likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • apstrāde ir vajadzīga Pašvaldības, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai.

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Videonovērošana

Pašvaldība veic videonovērošanu novada domes teritorijā ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Pašvaldības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No Pašvaldības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, kā, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmuma dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Sociālo pakalpojuma sniedzēji, Valsts zemes dienests, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pašvaldības darbinieki u.c.

Pašvaldība nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pašvaldības.

Pašvaldība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pašvaldības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pašvaldība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pašvaldībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pašvaldībai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Pašvaldībai ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai);

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pašvaldība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Pašvaldībā un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Pašvaldība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; saņemot iesniegumu caur tīmekļa vietni www.latvija.lv.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Pašvaldībā vai sazināties ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Pašvaldība to nedara.

 

Mājaslapas www.olaine.lv izmantotās sīkdatnes

 

Sīkdatņu veidošanas mērķis un tiesiskais pamats

Šī mājaslapa, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Sīkāk par mērķiem skatīt tabulā, kur uzskaitītas sīkdatnes.

Apmeklējot šo mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

 

Informācija par sīkdatnēm

Jūs mūsu tīmekļa mājaslapu esat atvēris, izmantojot kādu no pārlūkprogrammām, piemēram – Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu.

Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu mājaslapu. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu mājaslapu, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību mājaslapa iegūst spēju saglabāt mājaslapas apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt.

Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ aicinām vairāk par sīkdatņu izmantošanas iestatījumiem lasīt Sīkdatņu  kontroles un lietotāja rokasgrāmatā, uz kuru saite ir dota zemāk. Jūsu ierīces operētājsistēma var ietvert papildu sīkdatņu izmantošanas kontroles funkcijas. Ja nevēlaties, lai sīkdatnes ievāc informāciju, pārlūkprogrammas iestatījumos atsakieties no sīkdatņu turpmākas izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet šo vietni.

 

Sīkdatņu veidi un to pielietojums

Sīkdatņu veidi 

Ir divu veidu sīkdatnes – sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

Sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes 

Sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu mājaslapu, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā mājaslapā. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – to darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt mājaslapu, vai arī pārtrauksiet sesiju konkrētajā mājaslapā.

Pastāvīgas sīkdatnes 

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt mājaslapu, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc mājaslapas pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot lietotāja izvēles vai rīcību mājaslapā ik reizi, kad Jūs apmeklējat šo mājaslapu.

Pirmās puses sīkdatnes 

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido mūsu mājaslapa. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu mājaslapas domēna nosaukuma.

Trešās puses sīkdatnes 

Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no mājaslapām, kas nepieder mums. Šādu mājaslapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājaslapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājaslapu.

 

Mūsu mājaslapā www.olaine.lv lietoto sīkdatņu saraksts:

Nosaukums

Pakalpojuma sniedzējs

Nolūks

Termiņš

 

Veids

Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt.

CONSENT

Google

Izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir piekritis mārketinga kategorijai sīkfaila banerī

6036 dienas

HTTP

_csrf-frontend

www.olaine.lv

Nodrošina apmeklētāju pārlūkošanas drošību, novēršot starp vietņu pieprasījumu viltošanu. Šis sīkfails ir būtisks tīmekļa vietnes un apmeklētāja drošībai

Session

HTTP

CookieConsent

Cookiebot

Uzglabā lietotāja sīkfailu piekrišanas stāvokli pašreizējam domēnam

1 gads

HTTP

Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju.

_ga

Google

Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto tīmekļa vietni

2 gadi

HTTP

_gat

Google

Izmanto Google Analytics, lai ierobežotu pieprasījumu skaitu

1 diena

HTTP

_gid

Google

Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto tīmekļa vietni

1 diena

HTTP