Līdzdalība

Lai darbu ar jaunatni veiktu kvalitatīvi, mērķtiecīgi un jēgpilni, Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar jauniešiem, speciālistiem un jaunatnes jomas ekspertiem izstrādājusi Olaines novada jaunatnes politikas stratēģiju 2019.–2025. gadam.

 

Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņēmīgumu un veselīgu dzīvesveidu.

 

Olaines novada jaunatnes politikas stratēģija ir balstīta uz darba ar jaunatni pamatuzdevumiem:

1. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

2. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

3. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

4. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

 

Izstrādājot stratēģiju, tika ņemts vērā iepriekšējā perioda (2012.– 2018. gadam) stratēģijas izvērtējums, jauniešu viedoklis pētījumā "Olaines novada jauniešu viedokļu izpēte 2018" un projektā "Soli pa solim" izstrādātie rīcības plāna virzieni:

  • veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes;
  • informācijas pieejamība jauniešiem;
  • atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai;
  • jauniešiem draudzīgas un drošas pilsētvides veidošana;
  • brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas;
  • atbalsts jauniešu līdzdalībai;
  • jauniešu sociālā drošība;
  • starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte.

 

Jauniešu vajadzības un intereses nepārtraukti mainās, tāpēc jaunatnes jomā jābūt elastīgiem un nepārtraukti jāstrādā pie darba izvērtējuma un uzlabojuma. Pašvaldība turpinās organizēt neformālās diskusijas ar jauniešiem, viedokļu izpēti un cita veida līdzdalības pasākumus, lai nodrošinātu jēgpilnas aktivitātes atbilstoši jauniešu vajadzībām un interesēm.

Stratēģija pieejama Olaines jauniešu centrā "Popkorns" un elektroniski - šeit.