Skolēnu nodarbinātība

​​​​​​Skolēnu vasaras nodarbinātība veicina karjeras izglītību, radot iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas.

 

 

Skolēnu vasaras nodarbinātība 2023

 

Lai veicinātu karjeras izglītību un sniegtu iespēju lielākam skolēnu skaitam lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvdienas, 2022.gadā tika veikti grozījumi noteikumos „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā”, nosakot nodarbināto skolēnu skaita palielināšanu no 60 uz 70.

 

No 3.jūlija līdz 25.augustam 70 skolēniem būs iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā un strādāt kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm. Katrs skolēns strādās 2 nedēļas, 4 stundas dienā, saņemot stundas tarifa likmi 4,30 EUR.

 

Olaines novada pašvaldības organizētajā skolēnu nodarbinātībā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines novadā un kuru dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai aizbildņu dzīvesvietām) deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā.

 

Laika grafiks:

24.04. jauniesiem.olaine.lv tiks publicēts piedāvāto darba vietu apkopojums.

01.05. - 12.05. skolēniem elektroniski jāaizpilda iesniegums saitē - ej.uz/nodarbinatibaolainē2023, kur būs iespēja norādīt vēlamās darba vietas un periodus.

Līdz 31.05. skolēni saņems lēmumu uz iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm. Skolēniem, kuriem darba vietas tiks apstiprinātas, vēstulē tiks norādīts darba līguma parakstīšanas un darba drošības instruktāžas sapulces laiks un norises vieta. Līguma slēgšanas brīdī skolēniem jāiesniedz apliecinājumu no vecāka (Pielikums Nr.2), medicīnisko izziņu no ģimenes ārsta un iesniegumu, kurā norādīta banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt darba algu.

Noteikumi "Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā"

Vecāka apliecinājums (Pielikums Nr.2)

Iesniegums par bankas kontu (piemērs)

 

Svarīgi zināt! 

  • Skolēni, kuru dzīvesvieta deklarēta Olaines novadā (vai vismaz viena no vecāku dzīvesvietām), bet kuri mācās izglītības iestādēs ārpus Olaines novada, tiks nodarbināti reģistrācijas kārtībā pēc Olaines novada izglītības iestāžu skolēnu nodarbināšanas. Izņemot skolēnus, kuri apgūst speciālās izglītības programmas izglītības iestādēs ārpus Olaines novada.
  • Skolēni, kas brīvprātīgajā darbā Olaines novadā atbilstoši „Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijām Olaines novadā” ir nostrādājuši vismaz 30 stundas nodarbinātības vietas tiks piešķirtas prioritāri. 

 

 

Olaines novada pašvaldība 2021.gada vasarā nodrošināja 45 un 2022.gadā - 70 darba vietas jauniešiem vasaras nodarbinātības pasākumos. Jauniešiem bija iespēja gūt ieskatu un iemaņas tādās profesijās kā

  • labiekārtošanas darbinieks stadionā, baseinā, slidotavā;
  • sētnieks;
  • bērnudārza audzinātājs;
  • jaunatnes darbinieks;
  • kultūras pasākumu organizators;
  • tērpu pārzinis;
  • bibliotekārs;
  • muzeja darbinieks.

Kā jaunieši atzina vasaras nodarbinātības laikā jaunieši apguva prasmes patstāvīgi darboties, plānot savu laiku un darbus, sadarboties komandā kā arī attīstīja komunikāciju prasmes.

 

 

Skolēnu vasaras nodarbinātība ir Olaines novada pašvaldības īstenota iniciatīva kopš 2013.gada.