Olaines panorāma
Izsoles

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā “Lazdas” Nr. 2711, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0.0754 ha platībā (kadastra numurs 8080 022 0670).

Izsoles noteikumi


 


Olaines novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi – zemes gabali, kuri atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un kurus pašvaldība ir iecerējusi iznomāt (NĪLM – 0601 - Dzīvojamo māju apbūve).

Ar nomai paredzētajiem zemes gabaliem var iepazīties dabā pēc to atrašanās vietas, kā arī tīmekļa vietnē www.kadastrs.lv, meklētājā ieliekot zemes vienības kadastra apzīmējumu.

Saņemot interesenta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu (konkrētu zemes gabalu), pašvaldība iznomās konkrēto zemes gabalu:

  • uz 10 gadiem;
  • ar nosacījumu – ka zemes nomnieks viena gada laikā no nomas līguma noslēgšanas, veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par saviem finanšu līdzekļiem un iesniedz zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus pašvaldībā;
  • šī nosacījuma neizpildes gadījumā, pašvaldība vienpusēji izbeidz noslēgto nomas līgumu;
  • nomas maksa - 1.5% no zemes kadastrālās vērtības (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) un maksājams pievienotās vērtības nodoklis;
  • nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Pēc robežu plānu saņemšanas, pašvaldība veiks zemes gabala īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pēc zemes gabalu īpašuma tiesību ierakstīšanas zemesgrāmatā (ja zemesgrāmatā netiek ierakstīts aizliegums - piecus gadus atsavināt), nomniekam būs pirmtiesības ierosināt zemes gabala atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām un izpirkt zemes gabalu. Ja, zemesgrāmatā ierakstīts aizliegums – nomniekam atsavināšanas ierosinājuma tiesības iestājas pēc 5 gadu notecējuma (no datuma, kad zemesgrāmatā ir ierakstīts zemes gabals). 

Dārzkopības sabiedrība (nosaukums) Kadastra apzīmējums Platība ha
Ostinieks Nr.29, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads 80800190197 0,0700
Straume Nr.22, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads 80800230549 0,0621
Straume Nr.126, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads (No 01.03.2018.) 80800230626 0,0600

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

Atlantika Nr.15, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0163

0.0616

0601

2.

Lazdas Nr. 2711, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 022 0670

0.0754 0601

3.

Liepkalnes 1 Nr. 147, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0525

0.0622

0601

4. Ezītis Nr. 441, Pēternieki,Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 011 0369 0.0761 0601

5.

Bērziņi Nr. 165, Rājumi,Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0503

0.0538

0601

6.

Bitīte 2 Nr.30, Galiņi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 011 0278

0.0596

0601

7.

Ielieči 2 Nr.64, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0441

0.0702

0601

8.

VEF-Baloži Nr.464, Medemciems, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 002 1575

0.0456

0601

9.

Stars Nr.1, Dāvi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 017 0308

0.0874

0601

10.

Tulpe Nr.44, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0299

0.0645

0601

11.

Plakanciema Egles Nr.207, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 016 0767

0.0644

0601


Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.