Sociālais dienests un pabalsti

Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" darbības joma ir sociālais darbs, sociālā rehabilitācija, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Olaines novada iedzīvotājiem.

Olaines sociālais dienests uzmanību velta arī preventīvajam darbam un  informē iedzīvotājus par jaunumiem sociālajā jomā.

Sociālā dienesta uzdevumi

 

Pakalpojumu sniegšana pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas
 
 

Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski pieprasa  Sociālajā dienestā, kurš atrodas administratīvajā teritorijā, kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.
 

Olaines novada iedzīvotāji var vērsties Olaines sociālajā dienestā ar iesniegumu šādu pabalstu un sociālās palīdzības saņemšanai

(Iesnieguma veidlapa sociālās, materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai)

Daudzbērnu ģimenēm:   

Trūcīgai/maznodrošinātai personai / ģimenei:

Apģērba iegādei
Ēdināšanas pabalstam PII
Ēdināšanas pabalstam PII vasarā 
Ēdināšanas pabalstam skolā 
 

Bērna izglītībai un audzināšanai
Ēdināšanas pabalstam PII
Ēdināšanas pabalstam PII vasarā 
Ēdināšanas pabalstam skolā 
Individuālās apkures pabalstam 
Centralizētās apkures pabalstam 
GMI pabalsts trūcīgai personai
Trūcīgas/maznodrošinātās personas / ģimenes statusa piešķiršanai
Ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu pabalstam

Pabalstam par uzturēšanās izdevumiem nometnē 
Higiēnas preču pabalstam 
Medikamentu un medicīnas preču iegādes izdevumu pabalstam 
Zobu protezēšanas apmaksai 

     
Sociālo pakalpojumu saņemšanai:   Aizbildnim: 
Dienas centra pakalpojumu saņemšanai personām ar garīgās attīstības traucējumiem
Pagaidu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 
Pakalpojuma aprūpei mājās saņemšanai
Psihologa pakalpojuma saņemšanai 
  Pabalsts aizbildnim 
     
Politiski represētām personām:    Bāreņiem:
Pabalsts politiski represētām personām    Pabalsts bārenim 
     
Cita palīdzība:     
Apbedīšanas pabalsts 
Pabalsts transporta pakalpojumam
Pabalsts sakarā ar to, ka persona atradusies ieslodzījumā 
Pabalsts ārkārtas situācijās 
Pabalsts audžuģimenēm 
Pabalsts aizgādnim
Pabalsts tuberkulozes slimniekam 
Pabalsts bērnu ar invaliditāti ārstniecības izdevumiem
   
     

Olaines novada iedzīvotāja karte sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu saņemšanai


Asistenta pakalpojumi
 

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

 

Saistošie noteikumi

Nr. SN13 /2019
Stājas spēkā: 01.02.2020
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN14 /2019
Stājas spēkā: 01.02.2020
Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN2/2020
Stājas spēkā: 01.02.2020
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā
Pielikums: