Sociālais dienests un pabalsti

Olaines novada pašvaldības aģentūras Olaines sociālais dienests darbības joma ir sociālais darbs, sociālā rehabilitācija, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Olaines novada iedzīvotājiem. Olaines sociālais dienests uzmanību velta arī preventīvajam darbam un  informē iedzīvotājus par jaunumiem sociālajā jomā gan Olaines novada domes informatīvajā izdevumā, gan ar bukletu palīdzību.

Sociālā dienesta uzdevumi

Sociālā dienesta atbalsts ģimenēm ar bērniem

 

Olaines sociālā dienesta pārraudzībā ir šādas iestādes:

Sociālās aprūpes centrā pagaidu vai ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma, kā arī pensijas vecumu sasniegušas personas ar ilgstošu vai nepārejošu fizisko spēju ierobežojumu, kuru dēļ tās nav spējīgas sevi aprūpēt un ir apgrūtināta to integrācija sabiedrībā.

  • Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem  

Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem sociālās aprūpes pakalpojumus no 16 gadu vecuma var saņemt tie I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem, kas neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbināti uz pilnu slodzi.

OLAKS mērķis ir sniegt sociālā atbalsta pakalpojumus Olaines novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem no gada līdz 18 gadu vecumam un veicināt sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā.

HIV/AIDS profilakses punkts sniedz informatīvu un psihosociālu atbalstu un palīdzību visiem, kurus skāris HIV vai AIDS. Profilakses punkts piedalās dažādās aktivitātēs pret narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu izplatību novadā, sniedz konsultācijas un psiholoģisku atbalstu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem, te notiek bezmaksas šļirču apmaiņa, kā arī ir iespēja veikt pārbaudes testus B un C hepatīta, sifilisa un HIV noteikšanai.

  • Higiēnas centrs

Higiēnas centrs rūpējas par Olaines novadā dzīvojošajiem bezpajumtniekiem. Centrā bezpajumtnieki bez maksas var saņemt ēdienu un apģērbu, nomazgāties dušā.

  • Gaismu klientu apkalpošanas centrs

Gaismu klientu apkalpošanas centrā iespējams noformēt sociālos pakalpojumus un pabalstus, saņemt sociālā darbinieka konsultācijas. Te darbojas lietota apģērba maiņas punkts, pieejams publiskais internets un galda spēles.  

  • Jaunolaines klientu apkalpošanas centrs

Jaunolaines klientu apkalpošanas centrā iespējams noformēt sociālos pakalpojumus un pabalstus, saņemt sociālā darbinieka konsultācijas.


Lai organizētu vienmērīgu apmeklētāju plūsmu Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Olainē (Zemgales ielā 33), klientu pieņemšana par sociālās un materiālās palīdzības saņemšanu notiek ar iepriekšēju pierakstu pa tālr. 67146041 vai personīgi ierodoties (214.b kabinetā).

Klientu pieņemšanas laiki

 Pirmdienās 

 Trešdienās 

 Ceturtdienās 

 09.00 - 12.00; 13.00-19.00

 08.00 - 12.00; 13.00-17.00

 08.00 - 12.00; 13.00-18.00


Olaines novada iedzīvotāja karte sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu saņemšanai


Asistenta pakalpojumi
 

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

 

Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski jāpieprasa pašvaldības Sociālajā dienestā, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu.

Olaines novada iedzīvotāji var vērsties Olaines sociālajā dienestā ar iesniegumu šādu pabalstu un sociālās palīdzības saņemšanai:

Aizbildnim: 
Pabalsts aizbildnim 
Bāreņiem: 
Pabalsts bārenim 
Daudzbērnu ģimenēm
 Apģērba iegādei
Ēdināšanas pabalstam PII
Ēdināšanas pabalstam PII vasarā 
Ēdināšanas pabalstam skolā 
Politiski represētām personām: 
Pabalsts politiski represētām personām 
Sociālo pakalpojumu saņemšanai:
Dienas centra pakalpojumu saņemšanai personām ar garīgās attīstības traucējumiem
Pagaidu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 
Pakalpojuma aprūpei mājās saņemšanai
Psihologa pakalpojuma saņemšanai 
Trūcīgai/maznodrošinātai personai / ģimenei:
Bērna izglītībai un audzināšanai
Ēdināšanas pabalstam PII
Ēdināšanas pabalstam PII vasarā 
Ēdināšanas pabalstam skolā 
Individuālās apkures pabalstam 
Centralizētās apkures pabalstam 
GMI pabalsts trūcīgai personai
Trūcīgas/maznodrošinātās personas / ģimenes statusa piešķiršanai
Ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu pabalstam
Pabalstam par uzturēšanās izdevumiem nometnē 
Higiēnas preču pabalstam 
Medikamentu un medicīnas preču iegādes izdevumu pabalstam 
Zobu protezēšanas apmaksai 
Cita palīdzība: 

Apbedīšanas pabalsts 
Pabalsts transporta pakalpojumam
Pabalsts sakarā ar to, ka persona atradusies ieslodzījumā 
Pabalsts ārkārtas situācijās 
Pabalsts audžuģimenēm 
Pabalsts aizgādnim
Pabalsts tuberkulozes slimniekam 
Pabalsts bērnu ar invaliditāti ārstniecības izdevumiem

Iesnieguma veidlapa sociālās, materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN14/2017
Stājas spēkā: 01.01.2018
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un par sociālajiem pabalstiem Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.SN15/2017
Stājas spēkā: 01.01.2018
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.15/2015
Stājas spēkā: 22.01.2016
Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" maksas pakalpojumiem
Pielikums: