Dzīvesvieta un nekustamais īpašums

Kopējā Olaines novada platība ir 296 km², bet Olaines pilsētas teritorija – 6,82 km². Olaines novadā dzīvo vairāk nekā 20 000 iedzīvotāji, bet Olaines pilsētā nepilni 12 000.

Nekustamā īpašuma īpašnieki pašvaldībā var saņemt:

  • Konsultācijas būvniecības procesa organizēšanā - Olaines novada Būvvaldē;
  • Informāciju par nekustamā īpašuma nodokļiem un pašvaldībā pieņemtajiem noteikumiem īpašumu uzturēšanas jautājumos - Olaines novada pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļā;
  • Atbalstu daudzdzīvokļu ēku renovācijā, vēršoties pie pašvaldības vai namu apsaimniekotājiem – AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Zeiferti”;
  • Informāciju par ceļu uzturēšanu, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un novada perspektīvo attīstību Olaines novada Attīstības nodaļā.

Būvvalde ir Olaines novada pašvaldības struktūrvienība, tās uzdevums ir regulēt būvniecības procesus novada teritorijā un pārzināt būvniecību visos tās posmos – projekta izstrādē un akceptēšanā, kā arī tehnisko noteikumu un būvatļauju izsniegšanā un objekta pieņemšanā ekspluatācijā. Būvvaldes galvenās funkcijas ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un konsultācijas katrā konkrētajā būvniecības situācijā, palīdzēt risināt saistībā ar būvniecību radušās problēmas. 

Īpašuma un juridiskā nodaļā var saņemt informāciju par Olaines novada pašvaldības īpašumiem, atsavināšanas un nomas izsolēm, apsaimniekošanas kārtību u.c.

AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Zeiferti” nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, siltumapgādi un namu apsaimniekošanu novada teritorijā, kā arī pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu. AS "Olaines ūdens un siltums" Olaines novadā nodrošina arī atkritumu apsaimniekošanu.

 

Kāpēc un kā deklarēties Olaines novadā?

Nekustamā īpašuma nodoklis

Jaunajiem īpašumu ieguvējiem

Ēku renovācija

Atkritumu apsaimniekošana

Asenizācija

 

 

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN4/2018
Stājas spēkā: 23.03.2018
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā (Ar grozījumiem 25.09.2019.)
Pielikums:
Nr. Nr.24/2013
Stājas spēkā: 01.01.2014
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Olaines novada administratīvajā teritorijā 2014. gadā
Pielikums: