Dzīvesvieta un nekustamais īpašums

Kopējā Olaines novada platība ir 296 km², bet Olaines pilsētas teritorija – 6,82 km². Olaines novadā dzīvo vairāk nekā 20 000 iedzīvotāji, bet Olaines pilsētā nepilni 12 000.

Nekustamā īpašuma īpašnieki pašvaldībā var saņemt:

  • konsultācijas būvniecības procesa organizēšanā - Olaines novada Būvvaldē;
  • informāciju par nekustamā īpašuma nodokļiem un pašvaldībā pieņemtajiem noteikumiem īpašumu uzturēšanas jautājumos - Olaines novada pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļā;
  • atbalstu daudzdzīvokļu ēku renovācijā, vēršoties pie namu apsaimniekotāja – AS „Olaines ūdens un siltums”;
  • informāciju par ceļu uzturēšanu, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un novada perspektīvo attīstību Olaines novada Attīstības nodaļā.

Būvvalde ir Olaines novada pašvaldības struktūrvienība, tās uzdevums ir regulēt būvniecības procesus novada teritorijā un pārzināt būvniecību visos tās posmos – projekta izstrādē un akceptēšanā, kā arī tehnisko noteikumu un būvatļauju izsniegšanā un objekta pieņemšanā ekspluatācijā. Būvvaldes galvenās funkcijas ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un konsultācijas katrā konkrētajā būvniecības situācijā, palīdzēt risināt saistībā ar būvniecību radušās problēmas. 

Īpašuma un juridiskā nodaļā var saņemt informāciju par Olaines novada pašvaldības īpašumiem, atsavināšanas un nomas izsolēm, apsaimniekošanas kārtību u.c.

AS „Olaines ūdens un siltums” nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, siltumapgādi un namu apsaimniekošanu novada teritorijā, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu.  

 


Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

 


Kāpēc un kā deklarēties Olaines novadā?

Nekustamā īpašuma nodoklis

Noderīga informācija par īpašumu

Jaunajiem īpašumu ieguvējiem

Ēku renovācija

Atkritumu apsaimniekošana

Decentralizētās kanalizācijas pakalpojuma sniegšana un uzskaites kārtība

Asenizācija

Īpašums

Skats uz Olaines pilsētu no putnu lidojuma

Saistošie noteikumi

Nr. SN6/2022
Stājas spēkā: 03.06.2022
Par Olaines novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
Pielikums:
Nr. SN14/2020
Stājas spēkā: 30.11.2020
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN7/2019
Stājas spēkā: 21.12.2019

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projektu izstrādā:

1) zemes vienību robežu pārkārtošanai,

2) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai,

3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai –

nodrošinot piekļūšanas iespējas, precizējot apgrūtinājumus, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Projekta izstrādi uzsāk pēc Būvvaldes lēmuma pieņemšanas par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem.

Zemes ierīcības projektu apstiprina ar Domes lēmumu – izdodot administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

Pielikums:
Nosaukums: Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Detālplānojumu izstrādā:

1. teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajos gadījumos;

2. ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;

3. ja paredzēts būvēt ceļa pievienojumu valsts un pašvaldību autoceļam un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā, transporta attīstības plānā vai tematiskajā plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem;

4. pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja:
4.1. nepieciešama esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot vai pārvietojot esošas ielas vai pašvaldību ceļus, vai jaunas satiksmes infrastruktūras plānošana, izveidojot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;
4.2. plānotā objekta funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās būves paredzēts izvietot vairākās zemes vienībās.

Dome pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprina detālplānojuma izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kā arī norāda personu, ar kuru tiks slēgts līgums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

Pielikums:
Nosaukums: Nekustamais īpašuma nodoklis
  • nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana;
  • nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana;
  • maksāšanas paziņojuma nosūtīšana par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli;
  • informācija par aprēķināto un /vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli;

  • nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu pārgrāmatošana;

  • izziņas saņemšana par NĪN parāda neesamību.

 

Ar pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana" aprakstu portālā www.latvija.lv ir iespējams iepazīties te

Pielikums: