Dzīvesvieta un nekustamais īpašums

Kopējā Olaines novada platība ir 296 km², bet Olaines pilsētas teritorija – 6,82 km². Olaines novadā dzīvo vairāk nekā 20 000 iedzīvotāji, bet Olaines pilsētā nepilni 12 000.

Nekustamā īpašuma īpašnieki pašvaldībā var saņemt:

  • konsultācijas būvniecības procesa organizēšanā - Olaines novada Būvvaldē;
  • informāciju par nekustamā īpašuma nodokļiem un pašvaldībā pieņemtajiem noteikumiem īpašumu uzturēšanas jautājumos - Olaines novada pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļā;
  • atbalstu daudzdzīvokļu ēku renovācijā, vēršoties pie pašvaldības vai namu apsaimniekotājiem – AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Zeiferti”;
  • informāciju par ceļu uzturēšanu, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un novada perspektīvo attīstību Olaines novada Attīstības nodaļā.

Būvvalde ir Olaines novada pašvaldības struktūrvienība, tās uzdevums ir regulēt būvniecības procesus novada teritorijā un pārzināt būvniecību visos tās posmos – projekta izstrādē un akceptēšanā, kā arī tehnisko noteikumu un būvatļauju izsniegšanā un objekta pieņemšanā ekspluatācijā. Būvvaldes galvenās funkcijas ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un konsultācijas katrā konkrētajā būvniecības situācijā, palīdzēt risināt saistībā ar būvniecību radušās problēmas. 

Īpašuma un juridiskā nodaļā var saņemt informāciju par Olaines novada pašvaldības īpašumiem, atsavināšanas un nomas izsolēm, apsaimniekošanas kārtību u.c.

AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Zeiferti” nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, siltumapgādi un namu apsaimniekošanu novada teritorijā, kā arī pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu. AS "Olaines ūdens un siltums" Olaines novadā nodrošina arī atkritumu apsaimniekošanu.

 

Kāpēc un kā deklarēties Olaines novadā?

Nekustamā īpašuma nodoklis

Noderīga informācija par īpašumu

Jaunajiem īpašumu ieguvējiem

Ēku renovācija

Atkritumu apsaimniekošana

Decentralizētās kanalizācijas pakalpojuma sniegšana un uzskaites kārtība

Asenizācija

Saistošie noteikumi

Nr. SN14/2020
Stājas spēkā: 30.11.2020
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Olaines novadā
Pielikums:
Nr. SN7/2019
Stājas spēkā: 21.12.2019
Nr. SN4/2018
Stājas spēkā: 23.03.2018
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Olaines novadā (Ar grozījumiem 27.11.2019.)
Pielikums:

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projektu izstrādā:

1) zemes vienību robežu pārkārtošanai,

2) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai,

3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai –

nodrošinot piekļūšanas iespējas, precizējot apgrūtinājumus, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Projekta izstrādi uzsāk pēc Būvvaldes lēmuma pieņemšanas par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem.

Zemes ierīcības projektu apstiprina ar Domes lēmumu – izdodot administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

Pielikums:
Nosaukums: Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Detālplānojumu izstrādā:

1. teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajos gadījumos;

2. ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;

3. ja paredzēts būvēt ceļa pievienojumu valsts un pašvaldību autoceļam un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā, transporta attīstības plānā vai tematiskajā plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem;

4. pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja:
4.1. nepieciešama esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot vai pārvietojot esošas ielas vai pašvaldību ceļus, vai jaunas satiksmes infrastruktūras plānošana, izveidojot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus;
4.2. plānotā objekta funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās būves paredzēts izvietot vairākās zemes vienībās.

Dome pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprina detālplānojuma izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kā arī norāda personu, ar kuru tiks slēgts līgums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

Pielikums: