Izglītība

Izglītība ir nozīmīga Olaines novada pašvaldības darba joma un nemainīga darba prioritāte, ik gadus pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus izglītības iestāžu attīstībā. Pašvaldība ar līdzfinasējumu atbalsta bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Olaines novadā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību licencētās izglītības programmās šādās pakāpēs:


Pedagoģiski medicīniskā komisija   

Olaines novadā darbojas pašvaldības veidota pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK). Balstoties uz iesniegtajiem speciālistu atzinumiem un izvērtējot bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, iesaka atbilstošāko izglītības programmu un sniedz atzinumu par nepieciešamību ilgstoši slimiem bērniem noteikt mācīšanos mājās.

PLAŠĀK


Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes.

Konkursā var piedalīties Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

PLAŠĀK

2020. gada nometņu projektu konkursa rezultāti


Statistika uz 03.09.2019. 

 • Olaines novada skolās 2019./2020. mācību gadā mācās 1801 skolēns, tajā skaitā Olaines 1. vidusskolā – 1015 skolēni, no tiem Olaines sākumskolā Jaunolainē – 156 izglītojamie, Olaines 2. vidusskolā – 786 skolēni.
 • 1. klasēs abās vidusskolās mācības uzsākuši 179 skolēni (Olaines 1. vidusskolā – 105 skolēni, Olaines 2. vidusskolā – 74 skolēni).
 • 10. klasēs abās vidusskolās kopā ir 62 skolēni (Olaines 1. vidusskolā – 27 skolēni, Olaines 2. vidusskolā – 35).
 • Olaines Mūzikas un mākslas skolā savus talantus attīsta 218 audzēkņi un 24 izglītojamie sāka apgūt jaunu interešu izglītības programmu “Mūzikas un mākslas ābecīte”.
 • Pirmsskolas izglītības iestādes Olaines novadā apmeklē 843 audzēkņi: 
  SPII “Ābelīte” – 121 bērns,
  PII “Magonīte” – 261 bērns,
  PII “Dzērvenīte” – 183 bērni,
  PII “Zīle” – 278 bērni,
  PPII “Saulīte” – 45 Olaines novadā deklarētie bērni.

Infografiks "Jaunais mācību gads: skaitļi un fakti"

Saistošie noteikumi

Nr. SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pielikums:
Nr. SN2/2017
Stājas spēkā: 23.02.2017
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Pielikums:
Nr. 139/2009
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: