Izglītība

Izglītība ir nozīmīga Olaines novada pašvaldības darba joma un nemainīga darba prioritāte, ik gadus pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus izglītības iestāžu attīstībā. Pašvaldība ar līdzfinasējumu atbalsta bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Olaines novadā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību licencētās izglītības programmās šādās pakāpēs:

 

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. - 2028. gadam (Esošās situacijas izvērtējums) 

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. - 2028. gadam (Statēģiskā un rīcības daļa) 

 


Pedagoģiski medicīniskā komisija   

Olaines novadā darbojas pašvaldības veidota pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK). Balstoties uz iesniegtajiem speciālistu atzinumiem un izvērtējot bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, iesaka atbilstošāko izglītības programmu un sniedz atzinumu par nepieciešamību ilgstoši slimiem bērniem noteikt mācīšanos mājās.

PLAŠĀK


Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes.

Konkursā var piedalīties Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

PLAŠĀK

Bibliotēka Olaines 1. vidusskolā

Saistošie noteikumi

Nr. SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība (Ar grozījumiem 22.12.2020.; 24.11.2021.)
Pielikums:
Nr. SN2/2017
Stājas spēkā: 23.02.2017
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu (ar grozījumiem 22.12.2020; 26.10.2022.)
Pielikums:
Nr. 139
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: