Izglītība

Izglītība ir nozīmīga Olaines novada pašvaldības darba joma un nemainīga darba prioritāte, ik gadus pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus izglītības iestāžu attīstībā. Pašvaldība ar līdzfinasējumu atbalsta bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Olaines novadā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību licencētās izglītības programmās šādās pakāpēs:


Pedagoģiski medicīniskā komisija   

Olaines novadā darbojas pašvaldības veidota pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK). Balstoties uz iesniegtajiem speciālistu atzinumiem un izvērtējot bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, iesaka atbilstošāko izglītības programmu un sniedz atzinumu par nepieciešamību ilgstoši slimiem bērniem noteikt mācīšanos mājās.

PLAŠĀK


Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes.

Konkursā var piedalīties Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.

PLAŠĀK


Statistika uz 03.09.2018. 

 • Olaines novada skolās 2018./2019. mācību gadā mācās 1750 skolēni, tajā skaitā Olaines 1. vidusskolā – 983 skolēni, Olaines 2. vidusskolā – 767 skolēni.
 • 1. klasēs abās vidusskolās mācības uzsākuši 170 skolēni (Olaines 1. vidusskolā – 112 skolēni, Olaines 2. vidusskolā – 58 skolēni).
 • 10. klasēs abās vidusskolās kopā ir 77 skolēni (Olaines 1. vidusskolā – 47 skolēni, Olaines 2. vidusskolā – 30).
 • Olaines Mūzikas un mākslas skolā savus talantus attīsta 214 audzēkņi.
 • Pirmsskolas izglītības iestādes Olaines novadā apmeklē 882 audzēkņi: 
  SPII “Ābelīte” – 133 bērni,
  PII “Magonīte” – 265 bērni,
  PII “Dzērvenīte” – 206 bērni,
  PII “Zīle” – 278 bērni,
  PPII “Saulīte” – 60 bērni.

Saistošie noteikumi

Nr. Nr.SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pielikums:
Nr. Nr.SN15/2017
Stājas spēkā: 01.01.2018
Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Pielikums:
Nr. Nr.SN2/2017
Stājas spēkā: 23.02.2017
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Pielikums: