Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ālupi 3” (Olaines pagastā), grozot Olaines novada teritorijas plānojumu

Domes lēmums