Par nekustamā īpašuma Jaunaudzes (Jaunolainē) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu

Domes lēmums; 1. pielikums; 2. pielikums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Nāburdziņi-Bullīši (Jaunolainē)

 


2023. gada 25. oktobra Olaines novada domes sēdē pieņemts lēmums atcelt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Kalnrozes” (kadastra Nr. 8080 008 0152) un izdot saistošos noteikumus Nr.SN23/2023 “Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.46 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalnrozes” (kad.Nr.8080 008 152)”, pielikuma Nr.36 atcelšanu”” (pielikumā).

Saistošie noteikumi Nr.SN23/2023 "Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.46 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalnrozes” (kad.Nr.8080 008 152)”, pielikuma Nr.36 atcelšanu"

 


Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Nāburdziņi-Bullīši (Jaunolainē)

Domes lēmums; 1. pielikums; 2. pielikums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Nāburdziņi-Bullīši (Jaunolainē)

 


Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ālupi 3” (Olaines pagastā), grozot Olaines novada teritorijas plānojumu

Domes lēmums

 


Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Sāgas (Pēterniekos) zemes vienībai

Domes lēmums "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Sāgas (Pēterniekos) zemes vienībai" (26.10.2022.)

Darba uzdevums

Līgums par detālplānojuma Sāgas (Pēterniekos) izstrādi un finansēšanu

 


Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Emīlijas (Stūnīšos), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0068

Domes lēmums "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Emīlijas (Stūnīšos), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0068" (27.10.2021.)

Darba uzdevums

Līgums par detālplānojuma Emīlijas (Stūnīšos) izstrādi un finansēšanu  

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Emīlijas


2021. gada 25. augusta Olaines novada domes sēdē pieņemts lēmums atcelt detālplānojumu nekustamiem īpašumiem Vidzemnieki (kadastra Nr.8080 014 0061), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 014 0061, Ķikuti (kadastra Nr.8080 014 0051) ar adresi “Jaunķikuti”, Ielejas, Olaines pag., Olaines nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 014 0176, Ķikuti (kadastra Nr.8080 014 0177) ar adresi “Ķikuti”, Ielejas, Olaines pag., Olaines nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 014 0175, un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN11/2021 “Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.114 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vidzemnieki” (kad.nr.8080 014 0061) un “Ķikuti” (kad.nr.8080 014 0051)” (6.prot.,33.p.) atcelšanu”.

Saistošie noteikumi Nr.SN11/2021 “Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.114 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vidzemnieki” (kad.nr.8080 014 0061) un “Ķikuti” (kad.nr.8080 014 0051)” (6.prot.,33.p.) atcelšanu”


2021. gada 16. jūnija Olaines novada domes sēdē pieņemts lēmums atcelt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Selgas” 1.zemes vienībai un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN6/2021 “Par Olaines novada domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma “Selgas” 1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu un Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr.8 “Nekustamā īpašuma “Selgas” 1.zemes vienība, Olaines pagasta, Olaines novada detālplānojuma grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumu izdošanu” (5.prot., 30.3.p.) atcelšanu”. 

Saistošie noteikumi Nr. SN6/2021 Par Olaines novada domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma “Selgas” 1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu un Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr.8 “Nekustamā īpašuma “Selgas” 1.zemes vienība, Olaines pagasta, Olaines novada detālplānojuma grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumu izdošanu” (5.prot., 30.3.p.) atcelšanu


Olaines novada domes 2020. gada 26. februāra sēdes lēmums "“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Vaļi” (Pārolainē)” (16.prot., 20.p.) atcelšanu"


2021. gada 22. septembra domes sēdē pieņemts lēmums atcelt Olaines novada domes 2019.gada 22.maija sēdes lēmumu “Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Mazirbītes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0228 un nekustamā īpašuma “Vistiņu ceļš”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0229 (Jaunolainē)”(5. prot., 21.p.) un tā pielikumu Nr.1 – Darba uzdevumu un pielikumu Nr.2 - Līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.

 

Paziņojums par detālplānojuma “Mazirbītes” un “Vistiņu ceļš“ apstiprināšanu Jaunolainē, Olaines novadā

Olaines novada dome 22.05.2019. pieņēma lēmumu Nr.5 (sēdes protokols Nr.5, 21.p.) "Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Mazirbītes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0228 un nekustamā īpašuma “Vistiņu ceļš”, zemes vienībaI ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0229 (Jaunolainē)”.


Par detālplānojuma izstrādi nekustamajos īpašumos Vecā kluba pamati, Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas un Autoceļš A8 (Jaunolainē). 
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Vecā kluba pamati, Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas un Autoceļš A8.
 


Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Mazālupi II

Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Jaunaudzes (Jaunolainē)
 

Nekustamā īpašuma "Dālijas" detālplānojums

Nekustamā īpašuma "Latgalīte" detālplānojums

Vienotā nekustamā īpašuma "Ziemeļi, Nomaļi un Modri" detālplānojums

Nekustamā īpašuma "Lācīši" detālplānojums

2013.gada detālplānojumi

2012.gada detālplānojumi

2011.gada detālplānojumi

2010.gada detālplānojumi

2009.gada detālplānojumi