OLAINES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

 


OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurš sevī ietver esošās situācijas raksturojumu, vidēja termiņa mērķu definēšanu ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, rīcības un investīciju plānus, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

 


OLAINES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

 


OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

 


Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programma 2011. – 2020. gadam

 


Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā

 


Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskais plānojums

 


Pašvaldības kapitālsabiedrību attīstības plāni

 


Iesniegtie būvniecības iesniegumi un izsniegtās būvatļaujas

 


Olaines novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam

Domes lēmums