Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (apstiprināta 2013. gada 27. februārī (prot.Nr.2., 33.p.))

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam izstrāde


Olaines novada attīstības programma

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurš sevī ietver esošās situācijas raksturojumu, vidēja termiņa mērķu definēšanu ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, rīcības un investīciju plānus, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

Olaines novada attīstības programma 2014.-2020. gadam (spēkā esoša)

Olaines novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde

 


Olaines novada teritorijas plānojums (īstenojams no 2022. gada 7. septembra)

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

* Teritorijas plānojums (zaudējis spēku)


Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programma 2011. – 2020. gadam


Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskais plānojums


Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu


Pašvaldības kapitālsabiedrību attīstības plāni


Iesniegtie būvniecības iesniegumi un izsniegtās būvatļaujas

 


Olaines novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam

Domes lēmums