Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (apstiprināta 2013. gada 27. februārī (prot.Nr.2., 33.p.))

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam izstrāde


Olaines  novada attīstības programma

Olaines novada attīstības programma

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurš sevī ietver esošās situācijas raksturojumu, vidēja termiņa mērķu definēšanu ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, rīcības un investīciju plānus, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

Olaines novada attīstības programma 2014.-2020. gadam (spēkā esoša)

Olaines novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde

 


Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija

 

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. - 2028. gadam (Esošās situācijas izvērtējums) 

 

Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. - 2028. gadam (Stratēģiskā un rīcības daļa) 

 


Olaines novada teritorijas plānojums 

Olaines novada teritorijas plānojums (īstenojams no 2022. gada 7. septembra)

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

* Teritorijas plānojums (zaudējis spēku)


 

Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programma 2011. – 2020. gadam


 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā

 


Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskais plānojums

 


 

Pašvaldības kapitālsabiedrību attīstības plāni


 

Iesniegtie būvniecības iesniegumi un izsniegtās būvatļaujas

 


 

Olaines novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam

Domes lēmums