Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (apstiprināta 2013. gada 27. februārī (prot.Nr.2., 33.p.))

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.


Olaines novada attīstības programma 2014.-2020. gadam

Olaines novada attīstības programma 2014.-2020. gadam - pašreizējās situācijas raksturojums

Grozījumi Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam (2020. gada 27. maija lēmums)

Grozījumi Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam  (2020. gada 29. aprīļa lēmums)

Grozījumi Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam

Domes lēmums "Par Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu" (22.12.2020.)

Domes lēmums "Par Olaines novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu" (22.12.2020.); Darba uzdevums Olaines novada attīstības programmas izstrādei 2022.-2028.gadam


Teritorijas plānojums


Teritorijas plānojums 2018-2030 (izstrāde)


Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programma 2011. – 2020. gadam


Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskais plānojums


Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu


Pašvaldības kapitālsabiedrību attīstības plāni