Aktuālie saistošo noteikumu projekti, par kuriem rosināta publiskā apspriešana:

 

Līdz 2024.gada 11.jūnijam (ieskaitot) aicinām iepazīties un izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu Par koku ciršanu ārpus meža Olaines novadā

Viedokļus aicinām sūtīt uz pasts@olaine.lv

 

 

Saistošo noteikumu projektu arhīvs pieejams te

 


 

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2040. gadam

Olaines novada attīstības programma līdz 2028. gadam

1.0. redakcija

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts

 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

no 2023. gada 5. jūnija līdz 2023. gada 3. jūlijam

Publiskā apspriešana tiks uzsākta ar Olaines novada domes 2023. gada 24. maija lēmumiem “Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (5. prot., 13. p.) un “Par Olaines novada attīstības programmas līdz 2028. gadam projekta un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (5. prot., 14. p.).

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2040. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Olaines novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Olaines novada attīstības programma līdz 2028. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Vides pārskatā ir novērtēta plānošanas dokumentā noteikto prioritāšu, rīcību virzienu, uzdevumu un pasākumu īstenošanas iespējamā ietekme uz vidi un izstrādātas rekomendācijas negatīvo ietekmju novēršanai un monitoringa pasākumi.

Publiskās apspriešanas laikā ar attīstības dokumentiem iespējams iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 29. jūnijā plkst. 17.30 Olaines Kultūras nama lielajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi paredzēts translēt Olaines novada pašvaldības “Facebook” kontā.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildu informāciju par Olaines novada attīstības dokumentiem iespējams iegūt, sazinoties ar dokumentu  izstrādes vadītāju – Attīstības nodaļas vadītāju Elīnu Grūbu (elina.gruba@olaine.lv, tālr. 29530377) – vai attīstības dokumentu izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Laini Šilderi (laine.sildere@rp.lv, tālr. 29385358).

 

 
 
 

Iedzīvotāju aptauja par kūdras ieguvi Olaines novadā
 

Vides konsultāciju uzņēmums SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" pēc SIA "Lielkūdra'' pasūtījuma veic ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – meliorācijas sistēmas izbūve un kūdras ieguve kūdras atradnē "Ēbeļmuižas purvs" Ziemeļu iecirknī, kā arī pēc SIA "Kūdras taka" pasūtījuma veic ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – kūdras ieguve kūdras atradnē "Ēbeļmuižas purvs" Dienvidu iecirknī.

Paredzēto darbību ietvaros Olaines novada Olaines pagastā plānots veikt kūdras ieguvi 126.15 ha platībā Ziemeļu iecirknī un 49.4 ha platībā Dienvidu iecirknī. Kūdras transportēšana plānota uz pārstrādes rūpnīcu Rīgas ielā 30, Baložos, Ķekavas novadā. Kūdras ieguve Ziemeļu iecirknī pašreiz plānota līdz derīgo izrakteņu ieguves licences darbības beigām, tas ir, līdz 2039. gadam. Kūdras ieguvei Dienvidu iecirknī vēl nav izsniegta derīgo izrakteņu ieguves licence. Sagatavojot Ietekmes uz vidi novērtējumu, tiek pieņemts, ka kādā laika periodā kūdras ieguve notiks abos iecirkņos vienlaicīgi.

Plašāka informācija par paredzētajām darbībām pieejama SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" mājaslapā šeit:

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"  lūdz Olaines novada iedzīvotājus līdz 2023. gada 31. janvārim piedalīties aptaujā. Aptauja ir anonīma un aizņems aptuveni 5 minūtes Jūsu laika.

Aptauju var aizpildīt šeit.
 

Publiskās apspriešanas arhīvs līdz 31.12.2022. pieejams te