Pašvaldība

Pašvaldība ir noteiktā teritorijā dzīvojošo pilsoņu izveidota vietējā vara, kas darbojas šajā teritorijā. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā tiesības veidot pašvaldību ir arī pārējo ES dalībvalstu pilsoņiem, ja viņi dzīvo attiecīgajā teritorijā vai viņiem šajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.

Olaines novadu izveidoja 2009. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Kopš šī brīža darbojas Olaines novada pašvaldība, tās administratīvais centrs atrodas Olainē. Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts ar ciemiem Jaunolaine, Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši.

Olaines novada pašvaldības funkcijas ir noteiktas saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, bet Olaines novada pašvaldības darba organizācijas pamatprincipi noteikti „Olaines novada pašvaldības nolikumā”.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, kas:

 • pieņem lēmumus;
 • nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
 • lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
 • izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domē darbojas 17 deputāti. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece ir Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks ir Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi. Tās darbu organizē pašvaldības izpilddirektors Ģirts Batrags.

Lai izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem vai pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas

Novada pašvaldības galvenās funkcijas un uzdevumi ir:

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • rūpēties par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālo aprūpi;
 • sekmēt uzņēmējdarbību;
 •  gādāt par sabiedrisko kārtību;
 • noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,
 • veikt citus likumā „Par pašvaldībām” noteiktos uzdevumus.

Gan domes deputāti, gan pašvaldības darbinieki savā darbā ievēro Olaines novada domes un pašvaldības Ētikas kodeksu.

Saistošie noteikumi

Nr. SN19/2016
Stājas spēkā: 26.01.2017
Par Olaines novada simboliku
Pielikums: