Pašvaldība

Pašvaldība ir noteiktā teritorijā dzīvojošo pilsoņu izveidota vietējā vara, kas darbojas šajā teritorijā. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā tiesības veidot pašvaldību ir arī pārējo ES dalībvalstu pilsoņiem, ja viņi dzīvo attiecīgajā teritorijā vai viņiem šajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.

Olaines novadu izveidoja 2009. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Kopš šī brīža darbojas Olaines novada pašvaldība, tās administratīvais centrs atrodas Olainē. Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts ar ciemiem Jaunolaine, Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši. 2021. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Olaines novadam pievienota meža teritorija 1018,54 ha platībā (kadastra apzīmējums 8070 015 0034), kura līdz šim atradās Ķekavas novada administratīvajā teritorijā. Šīs reformas rezultātā Olaines novads ieguva ģeogrāfiski vienotu teritoriju.

Olaines novada pašvaldības funkcijas ir noteiktas saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. pantu, bet Olaines novada pašvaldības darba organizācijas pamatprincipi noteikti „Olaines novada pašvaldības nolikumā” un Olaines novada pašvaldības darba reglamentā.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – novada dome, kas:

  • pieņem lēmumus;
  • nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
  • lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
  • izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domē darbojas 15 deputāti. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece ir Līga Gulbe, priekšsēdētāja otrais vietnieks ir Aleksandrs Čmiļs.

Olaines novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi. Tās darbu organizē pašvaldības izpilddirektors Ģirts Batrags.

Lai izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem vai pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas

Gan domes deputāti, gan pašvaldības darbinieki savā darbā ievēro Olaines novada domes un pašvaldības Ētikas kodeksu.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidotas:

  • pašvaldības iestādes:

1. pašvaldības administrācija – iestāde “Olaines novada pašvaldība”, t.sk.  iestādes “Olaines novada pašvaldība” struktūrvienības: Olaines novada bāriņtiesa; Olaines novada pašvaldības būvvalde;  Olaines novada pašvaldības policija;Pieaugušo izglītības centrs; Olaines Jauniešu centrs "Popkorns";

2. Olaines 1. vidusskola ar struktūrvienību “Olaines sākumskola”;

3. Olaines 2. vidusskola;

4. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Dzērvenīte”;

5. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”;

6. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Magonīte”;

7. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”;

8. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš";

9. Olaines Mūzikas un mākslas skola;

10. Olaines Kultūras centrs ar struktūrvienībām: Olaines Kultūras nams; Jaunolaines Kultūras nams; Olaines Bibliotēka; Olaines Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa; Gaismu Bibliotēka; Jaunolaines Bibliotēka;

11. Olaines Sporta centrs ar struktūrvienībām: Olaines Peldbaseins; Jaunolaines Stadions un skeitparks; Olaines Stadions; Olaines Slidotava un skeitparks; Olaines 2. vidusskolas stadions; Olaines Sporta nams; Jaunolaines Sporta nams;

12. Olaines Vēstures un mākslas muzejs;

13. pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”;

  • kapitālsabiedrības:

1. akciju sabiedrība “Olaines ūdens un siltums” – pašvaldībai pieder 100% akciju;

2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemgales 29” – pašvaldībai pieder 54% kapitāla daļu;

3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Apriņķa Avīze” – pašvaldībai pieder 2,32% kapitāla daļu;

Ziedoša ābele un novada karogs pie ieejas pašvaldības ēkā

Saistošie noteikumi

Nr. NS2/2024
Stājas spēkā: 07.03.2024
Nr. SN19/2016
Stājas spēkā: 26.01.2017
Par Olaines novada simboliku
Pielikums: