Kas ir Olaines novads un kur tas atrodas?
 

Olaines novads atrodas Vidzemes rietumu daļā. Olaines novads ar administratīvo centru – Olaines pilsētu – atrodas starp Rīgu un Jelgavu. Tas robežojas ar Rīgu,  Mārupes, Ķekavas, Jelgavas un Bauskas novadu. 

Olaines novads izveidots 2009. gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Arī 2021. gadā Latvijā tika īstenota administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā Olaines novads ieguva ģeogrāfiski vienotu teritoriju. Olaines novadam administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pievienota meža teritorija 1018.54 ha platībā (kadastra apzīmējums 8070 015 0034), kura līdz šim atradās Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Olaines novads sastāv no Olaines pilsētas un Olaines pagasta (ar ciemiem Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jaunolaine, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši).

Kopējā novada platība ir  30 850 ha. Tajā dzīvo vairāk nekā 21 000 iedzīvotāju.

Novada centrālo daļu šķērso divi starptautiskas nozīmes satiksmes koridori: autoceļš A8 Rīga – Jelgava  - Lietuvas robeža (Meitene) ar tam paralēlo dzelzceļa līniju Rīga - Jelgava un Rīgas apvedceļš A5.

 

Kas ir Olaines novada dome?


Olaines novada domi veido 15 iedzīvotāju ievēlēti deputāti, kas lemj novada attīstībai svarīgus jautājumu un rūpējas, lai iedzīvotāji varētu dzīvot labāk.

Deputātus ievēl uz četriem gadiem pašvaldību vēlēšanās.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece Līga Gulbe un priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī (trešdienās).

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un komisijas.  

 

Kas ir Olaines novada pašvaldība?


Olaines novada pašvaldību veido dome un tās izveidotā administrācija, kas rūpējas par iedzīvotāju vajadzībām un interesēm – komunālajiem un apsaimniekošanas jautājumiem, teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu, izglītības nodrošināšanu, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, veselības aprūpes un sociālās palīdzības nodrošināšanu u.c.

Pašvaldības administrācija ir iestāde, kas nodrošina domes deputātu lēmumu sagatavošanu un izpildi.

Pašvaldības administrācijas darbu vada izpilddirektors Ģirts Batrags.

 

Kā sazināties ar Olaines novada pašvaldību?

 

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruņiem 6796433320178620, elektroniski sūtot e-pasta vēstuli uz pasts@olaine.lv .
Sūtot pasta vēstuli vai atnākot personīgi uz pašvaldību Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114.

Olaines novada pašvaldības darba laiki:

  • Pirmdienās 9.00-19.00
  • Otrdienās 8.00-17.00
  • Trešdienās 8.00-17.00
  • Ceturtdienās 8.00-18.00
  • Piektdienās 8.00-15.00
  • Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00


Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  dokumentus iespējams iesniegt arī pusdienas pārtraukuma laikā.