Sabiedrības līdzdalība

Aktīvs, industriāls, zaļš – šis Olaines novada sauklis pasaka būtiskāko par novadu, un tieši vārds „aktīvs” vislabāk raksturo novada iedzīvotājus. Aktīvie, novada norisēs ieinteresētie iedzīvotāji ik dienas veido savu novadu:

 • piedalās vēlēšanās;
 • informē pašvaldību par pārkāpumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • iesaistās pilsētai un novadam nozīmīgu jautājumu risināšanā un plānošanas dokumentu izstrādē;
 • veidojot un darbojoties dažādās organizācijās, veic brīvprātīgo darbu, rūpējas par saviem līdzcilvēkiem, apkārtnes sakopšanu, dzīvniekiem, kā arī īsteno projektus novada attīstībai un savam priekam. 

Pašvaldību likums (spēkā no 2023. gada 1. janvāra) paredz jaunas iespējas sabiedrībai iesaistīties pašvaldības darbā:

Informācija par Olaines novada izglītības attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam sabiedrisko apspriešanu pieejama te.
 

Lai aktīvāk iesaistītu sabiedrību lēmumu pieņemšanā Olaines novada teritorijas attīstības jautājumos, kopš 2021. gada iedzīvotājiem līdzdalības budžeta ietvaros ir iespēja ierosināt veicamos darbus un balsot par labākajām izvirzītajām iniciatīvām. Kopumā līdzdalības budžetā ir paredzēti 100 000 eiro, lai īstenotu ar iedzīvotāju balsu vairākumu atbalstītas iedzīvotāju idejas. Vairāk informācijas par Līdzdalības budžeta projektu konkursu ir te

Lai sabiedrībai būtu ērtāka piekļuve informācijai par teritorijas attīstības un apbūves nosacījumiem konkrētos īpašumos, valstī ir izveidota vienota sistēma. Ģeoportālā www.geolatvija.lv ir pieejami visi spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie plānošanas dokumenti, tai skaitā detālplānojumi, lokālplānojumi un teritorijas plānojumi.

Lai jaunieši varētu īstenot savas ieceres, gūt pieredzi projektu izstrādāšanā un īstenošanā, ik gadus Olaines novada pašvaldība rīko jauniešu projektu konkursu, kurā var piedalīties Olaines novadā deklarētie jaunieši, kā arī Olaines skolu audzēkņi vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Arī dārzkopības kooperatīvu sabiedrībām un biedrībām ir iespēja saņemt pašvaldības atbalstu –  līdz pat 80% no nepieciešamā finansējuma dažādu teritoriju labiekārtošanas darbu veikšanai, piemēram, iekšējo pievadceļu, iekšējā apgaismojuma, melioratīvās sistēmas izbūvei, bērnu rotaļlaukumu, atkritumu konteineru laukumu iekārtošanai, interešu izglītībā bērniem un jauniešiem u.c. (skatīt noteikumus).

Pašvaldības finansiālo atbalstu var saņemt arī biedrības un nodibinājumi, lai īstenotu sabiedriski nozīmīgas programmas, projektus un pasākumus Olaines novadā. Tie var būt saistīti ar neformālās izglītības programmām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, sociālā atbalsta nodrošināšanu, cilvēku ar invaliditāti iesaisti novada dzīvē (skatīt noteikumus).

Gan fiziskās, gan juridiskās personas novadā var pretendēt uz pašvaldības finansiālu palīdzību Olaines novada sportistu atbalstam, kā arī sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanai. Prioritāri šo atbalstu piešķir bērnu un jauniešu sportam (skatīt noteikumus).

Olaines novada iedzīvotāji par savām vajadzībām, vēlmēm un gatavību piedalīties novada dzīvē var informēt pašvaldību, vēršoties personīgi pašvaldībā ar iesniegumu, nosūtot pa pastu (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114) vai elektroniski ar e-pasta vai e-adreses starpniecību.

Ikviens var izteikt viedokli arī publisko apspriešanu laikā.

Domes sēde ir atklāta, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Līdz ar to ikviens interesents var apmeklēt domes sēdi vai vērot tās audiovizuālu tiešraidi oficiālajā tīmekļvietnē (šeit).

Ikviens balsstiesīgais Latvijas pilsonis no 18 gadu vecuma var parakstīties par vēlētāju ierosinātu likumprojektiem, kurus paredzēts iesniegt Saeimā. Informācija par parakstu vākšanas ierosināšanu, parakstu vākšanas kārtību, šobrīd izsludinātas iniciatīvas

Par pārkāpumiem vides jomā aicinām informēt, izmantojot Valsts vides dienesta (VVD) izstrādāto mobilo lietotni “Vides SOS”. Ar tās palīdzību VVD var ziņot par augsnes, gaisa un ūdens piesārņojumu, kā arī par dažādām aizdomīgām darbībām un vērā ņemamiem vides pārkāpumiem.

Ziņot pašvaldības policijai par pārkāpumiem, iesniegt ierosinājumus pašvaldībai, sekot līdzi jaunumiem un balsot līdzdalības budžeta projektu konkursa ietvaros var pašvaldības mobilajā lietotnē "Olaines novads".  Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt “App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” (“Android” ierīcēm).

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 80002070, e-pasta adrese knab@knab.gov.lv

Kārtību, kādā ikviens var sniegt pašvaldībai informāciju par tādiem iespējamiem pārkāpumiem Iestādē, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā iegūta, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot ar darba pienākumu veikšanu saistītas tiesiskās attiecības, vai esot praksē, un kuras sniegšanas dēļ attiecīgajai personai varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas, nosaka noteikumi Nr.NOT2/2022 "Iekšējā trauksmes celšanas sistēma".


 

Iespējas parakstīties par vēlētāju rosinātām iniciatīvām

Centrālā vēlēšanu komisija (turpmāk CVK) informē, ka tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par CVK reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

 1. dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībā;
 2. novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja;
 3. pie zvērināta notāra;
 4. bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā, novada pilsētā vai pagastā nav zvērināta notāra.
  Jāievēro! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
 5. portālā www.Latvija.lv.
  Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka portāla darbība var būt periodiski traucēta. Ja parakstīšanās e-pakalpojuma izpildes gaitā saņemat kļūdas paziņojumu, lūdzam atgriezties pakalpojuma pirmajā solī un uzsākt atkārtotu pakalpojuma izpildi!
 6. Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pie konsulārās amatpersonas, kura ir tiesīga veikt notariālās funkcijas.

Plašāka informācija te

CVK iesniegto iniciatīvu katalogs te

Parakstu vākšanas kārtība Olaines novadā te


 

Turpināsim veidot novadu kopā!

Brīvprātīgie gatavojas stādīt kociņus

Saistošie noteikumi

Nr. 21
Stājas spēkā: 27.01.2011
Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta veicināšanai Olaines novadā (Ar grozījumiem 25.09.2013.)
Pielikums: