Saistošie noteikumi

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu savu funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

Dokumenti salikti kaudzē

Saistošie noteikumi

Nr. SN6/2022
Stājas spēkā: 03.06.2022
Par Olaines novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
Pielikums:
Nr. SN5/2022
Stājas spēkā: 11.05.2022
Olaines novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
Pielikums:
Nr. SN3_2022
Stājas spēkā: 10.02.2022
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā (Ar grozījumiem 23.03.2022.)
Pielikums: