Olaines novada pašvaldība atsavina elektroniskā izsolē sev piederošu nekustamo īpašumu:

1. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ceriņi-M” Nr. 4544, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 021 0805, 0,0605 ha platībā (kadastra numurs 8080 021 0253). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3100,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 310,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi;

2. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ceriņi-M” Nr. 4545, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 021 0806, 0,0614 ha platībā (kadastra numurs 8080 011 0375). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3100,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 310,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi;

3. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ceriņi-M” Nr. 4546, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 021 0807, 0,0723 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 1282). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3700,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 370,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi;

4. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Rīga” Nr. 123, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 020 0648, 0,0579 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 1283). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3200,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 320,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi;

5. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr. 217, Ezītis, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 012 0339, 0,0361 ha platībā (kadastra numurs 8080 022 0267). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3500,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 350,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi;

6. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr. 3060, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 022 0408, 0,0550 ha platībā (kadastra numurs 8080 022 0408). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3200,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 320,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi;

7. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr. 126, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 023 0626, 0,0600 ha platībā (kadastra numurs 8080 023 0626). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3100,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 310,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi;

8. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr. 119, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 023 0613, 0,0573 ha platībā (kadastra numurs 8080 023 0613). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3100,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 310,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi;

9. zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr. 126, Vaivadi, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 016 0720, 0,0703 ha platībā (kadastra numurs 8080 0160720). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas sākumcena – 3600,00 eiro. Atsavināšanas solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas drošības nauda – 360,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi.

 

Izsoles notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2023. gada 7. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2023. gada 8. maijam plkst. 13.00. Dalībnieku pieteikšanās paredzēta no 2023. gada 7. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2023. gada 27. aprīlim plkst. 23.59 Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv uzturētajā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1. Bērziņi Nr.87, Rājumi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 015 0194 0.0621 0601
2. Zīles Nr. 309, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov.,  kadastra apzīmējums 80800160524 0.0726 0601
3. "Straume" Nr.22, Jāņupe, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 023 0549 0.0590 0601
4. “Ziediņi” Nr.177, Jāņupe, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0834 0.0649 0601
5. "Straume" Nr.123, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 023 0626 0.0600 0601
6. "Ostinieks" Nr.29,  Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov.,  kadastra apzīmējums 8080 019 0197 0.0790 0601
7. “Rīga” Nr.43, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 020 0578 0.0703 0601
8. Vīksnas Nr.1663, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 021 0494 0.0600 0601
9. “Tiltiņi” Nr.269, Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 018 0561 0.0252 0601
10. “Vizbuļi-2” Nr.3707, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 021 0659 0.0544 0601
11. “Vizbuļi-2” Nr.3703, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 021 0655 0.0294 0601

 

Noteikumi "Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība iznomā un nosaka zemes nomas maksu par pašvaldības faktiskajā valdījumā esošiem Rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem"


Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.