Olaines novada pašvaldība atsavina elektroniskā izsolē sev piederošu nekustamo īpašumu: 

dzīvokli “Birznieki 1”-18 Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra numurs 8080 900 0104.

Atsavināšanas sākumcena – 6200 eiro. Atsavināšanas solis – 200 eiro. Drošības nauda – 620 eiro. 

Izsoles noteikumi

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 14. novembra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 14. decembrim plkst. 13.00.

 


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1. Bērziņi Nr.87, Rājumi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 015 0194 0.0621 0601
2. Zīles Nr. 309, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov.,  kadastra apzīmējums 80800160524 0.0726 0601
3. "Straume" Nr.22, Jāņupe, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 023 0549 0.0590 0601
4. "Straume" Nr.119, Jāņupe, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 023 0613 0.0573 0601
5. “Ziediņi” Nr.177, Jāņupe, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0834 0.0649 0601
6. “Plakanciema Egles” Nr.126, Vaivadi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 016 0720  0.0703 0601
7. "Straume" Nr.123, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 023 0626 0.0600 0601
8. "Ostinieks" Nr.29,  Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov.,  kadastra apzīmējums 8080 019 0197 0.0790 0601
9. “Rīga” Nr.43, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 020 0578 0.0703 0601
10. “Ezītis ” Nr.217, Ezītī, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 012 0339 0.0361 0601

Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.