Dārzkopības sabiedrībā “Vīksnas” Nr. 1820, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 021 0569, 0,0592 ha platībā (kadastra numurs 8080 021 0569). Izsoles sākumcena – 2100,00 eiro; izsoles solis – 100,00 eiro; drošības nauda – 210,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsoles noteikumi

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. februārī plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 11. februārī plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

 


Dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema egles” Nr. 86A, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 016 332, 0,0249 ha platībā (starpgabals) (kadastra numurs 8080 016 0136). Izsoles sākumcena – 1150,00 eiro; izsoles solis – 100,00 eiro; drošības nauda – 115,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsoles noteikumi

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. februārī plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 11. februārī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

 


Dārzkopības sabiedrībā “Sputņiks” Nr. 5, Dāvos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 017 0451, 0,0608 ha platībā (kadastra numurs 8080 017 0451). Izsoles sākumcena – 2000,00 eiro; izsoles solis – 100,00 eiro; drošības nauda – 200,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsoles noteikumi

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. februārī plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 11.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

 


Priežu ielā 29, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 008 0319, 0,2792 ha platībā (kadastra numurs 8080 008 0319). Izsoles sākumcena – 9000,00 eiro; izsoles solis – 100,00 eiro; drošības nauda – 900,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībnieki – fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novadā ne mazāk kā vienu gadu un kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Izsoles ieguvējam noteikts aizliegums – nekustamā īpašuma atsavināšana 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. februārī plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 11. februārī plkst. 13.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.


Olaines novada pašvaldības īpašumā atrodas neizīrēts dzīvokļa īpašums - Rīgas ielā 8-7, Olainē, Olaines novadā.

Dzīvokļa īpašuma sastāvs – 1.stāvs, 48.20 kv.m, kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 80090031401001) 4820/70120.

Publiskās izsoles sākumcena 9570.00 EUR.


Olaines novada pašvaldības īpašumā atrodas neizīrēts dzīvokļa tiesiskais valdījums - “Birznieki 2”-17, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.

Dzīvokļa īpašuma sastāvs  - 3.stāvs, 1-istaba, kopējā platība 31.00 kv.m, dzīvojamā platība 17.30 kv.m) (mājas kopīpašuma domājamā daļa 310/8172).

Pašvaldība veic nepieciešamās darbības dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanai, reģistrācijai Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā un dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu Rīgas rajona tiesas Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.


Interesenti ar dzīvokļa īpašumu/valdījumu var iepazīties dabā:

  1. Ar dzīvokli - Rīgas ielā 8-7, Olainē, Olaines novadā, piesakoties pie AS “Olaines ūdens un siltums” (3.stāvā, Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, pie sekretāres).
  2. Ar dzīvokli “Birznieki 2”-17, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, piesakoties SIA “Zeiferti” (2.stāvā, „Zeiferti”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, pie lietvedes).

Personas, kuras vēlas publiskās izsoles ceļā iegūt īpašumā kādu no pašvaldības atsavināmajiem dzīvokļiem, iesniedz pašvaldībā dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu:

ATSAVINĀŠANAS VEIDLAPA

 


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

Atlantika Nr.15, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0163

0.0616

0601

2.

Celtnieks Nr.163, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0741

0.0641

0601

3.

“Ielieči -2” Nr.49, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0124

0.0721 0601
4.

Ostinieks Nr.116, Stīpnieki, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 019 0267

0.0627 0601
5. Plakanciema Egles Nr. 86A, Vaivadi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 016 0332 (starpgabals) 0.0249 0601
6. Plakanciema Egles Nr.46, Vaivadi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 0160657 0.0606 0601
7. Sputņiks Nr.5, Dāvi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 017 0451 0.0608 0601
8. Atlantika Nr.151, Jāņupe, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0894 0.0616 0601
9. Viksnas Nr.1820, Jāņupe, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 021 0569 0.0592 0601
10. Celtnieks Nr.30, Stīpnieki, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 018 0640 0.0589 0601
11. Tiltiņi Nr.156, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 018 0449 0.0581 0601
12. Tiltiņi Nr. 193, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 018 0485 0.0660 0601
13. Vizbuļi-2 Nr.3730, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 021 0674 0.0665 0601
14. Puriņi Nr.3103, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 022 0439 0.0500 0601
15. Rīga Nr.27, Jāņupe, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0564 0.0613 0601
16. Lazdas Nr.2841, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 022 0695 0.0556 0601
17. 

Vasara Nr.87, Virši, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 006 0245

0.0822 0601

Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.