Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā "Plakanciema Egles" Nr. 207, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0644 ha platībā (kadastra numurs 8080 016 0767). Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 16.maijā, plkst.12.00.

Izsoles noteikumi


Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā "Bitīte-2" Nr. 30, Galiņos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0596 ha platībā (kadastra numurs 8080 011 0278). Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 16.maijā, plkst.12.00.

Izsoles noteikumi


Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā "Ielieči-2" Nr. 64, Rājumos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0702 ha platībā (kadastra numurs 8080 015 0441). Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 16.maijā, plkst.12.00.

Izsoles noteikumi


 

 


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

Atlantika Nr.15, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0163

0.0616

0601

2.

Bitīte 2 Nr.30, Galiņi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 011 0278

0.0596

0601

3.

Ielieči 2 Nr.64, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0441

0.0702

0601

4.

VEF-Baloži Nr.464, Medemciems, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 002 1575

0.0456

0601

5.

Stars Nr.1, Dāvi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 017 0308

0.0874

0601

6.

Tulpe Nr.44, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0299

0.0645

0601

7.

Plakanciema Egles Nr.207, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 016 0767

0.0644

0601

8.

Liepkalnes-1 Nr.22, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 1034

0.0607 0601
9.

Jaunība Nr.119, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 018 0252

0.0507 0601

Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.