Nekustamo īpašumu apbūves tiesību izsole elektrisko transportlīdzekļu uzlādes vietas izbūvei un uzstādīšanai

 

Olaines novada pašvaldība elektroniskā izsolē atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu:

  1. Zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Zīles” Nr.265, Vaivados , Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 016 0483, 0.0643 ha platībā (kadastra numurs 8080 016 0483). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupoejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - 4500,00 eiro. Atsavināšanas solis - 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) - 450,00 eiro. Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.
  2. Zemesgabals dārzkopības sabiedrībā “Lībieši” Nr.1190, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 021 1370, 0.0606 ha platībā (kadastra numurs 8080 021 1370). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupoejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - 3900,00 eiro. Atsavināšanas solis - 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) - 390,00 eiro. Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.
  3. Dzīvokli “Birznieki 1”-2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra numurs 80809001226). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupoejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - 6800,00 eiro. Atsavināšanas solis - 200,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) - 680,00 eiro. Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

 

Izsoles notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2024. gada 10. jūnija plkst. 13.00 līdz 2024. gada 30. jūnijam plkst. 23.59.

 Ar visiem izsoļu noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines Domes Vēstis", kā arī elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

 

 


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

10. “Vizbuļi-2” Nr.3703, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 021 0655 0.0294 0601

 

Noteikumi "Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība iznomā un nosaka zemes nomas maksu par pašvaldības faktiskajā valdījumā esošiem Rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem"


Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.