Olaines novada pašvaldība iznomā publiskā mutiskā izsolē nekustamā īpašuma “Līdumu karjers” Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes daļu 0,2600 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 007 0209) piepūšamā ūdensatrakciju parka izvietošanai

Detalizēta informācija par nekustamā īpašuma „Līdumu karjers" iznomāšanu, t.sk. ietver grafisko daļu

Izsoles noteikumi


Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē atsavina sev piederošus nekustamos īpašumus:

  • zemesgabalu “Atlantika” Nr. 163, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0462 ha platībā (kadastra numurs 80800200258). Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 1700,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 170,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva – 30,00 eiro (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 2020. gada 10. decembra plkst.12.00. Izsole notiks 2020. gada 15. decembrī plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
    Izsoles noteikumi
     
  • zemesgabalu “Ezītis” Nr. 438, Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0527 ha platībā (kadastra numurs 8080 011 0366). Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 1600,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 160,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva – 30,00 eiro (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 2020. gada 10. decembra plkst.12.00. Izsole notiks 2020. gada 15. decembrī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
    Izsoles noteikumi

 


 


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

Celtnieks Nr.163, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0741

0.0641

0601

2.

“Ielieči -2” Nr.49, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0124

0.0721 0601
3. Puriņi Nr.3103, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 022 0439 0.0500 0601
4. Vaivadi Nr. 146, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 80800160252 0.0559 0601
5. Plakanciema Egles Nr.122, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 80800160716 0.0781 0601
6. Plakanciema Egles Nr.112, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 80800160706 0.0614 0601
7. Bērziņi Nr.87, Rājumi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 015 0194 0.0621 0601
8. Straume Nr.105, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 023 0608 0.0580 0601
9. Tiltiņi Nr.290, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 018 0582 0.0558 0601
10. Lejas Nr.601, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 022 0313 0.0599 0601
11. "Ziediņi" Nr.83, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 020 0749 0.0622 0601
12. "Vizbuļi-2" Nr.3875, Jāņupe, Olaines pag.,  Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080021 0780 0.0601 0601
13. "Ezītis" Nr.219, Ezītis, Olaines pag.,  Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 012 0341 0.0368 0601
14. "Vasara" Nr.202, Virši, , Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 006 0329 0.0596 0601
15. "Atlantika" Nr.18, Jāņupe,, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 020 0856 0.0718 0601
16. "Vizbule 100", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 021 0395 0.0497 0601
17. "Vaivadi" Nr.187, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 016 0570 0.0804 0601
18. "Ezītis" Nr.215, Ezītī, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 012 0337 0.0241 0601
19. "Ezītis" Nr.216, Ezītis, Olaines pag., Olaines nov. kadastra apzīmējums 8080 012 0338 0.0272 0601
20. "Purņi", adrese Persiešu iela 3, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov. kadastra apzīmējums 8080 022 0267 0.0581 0601
21. "Lazdas" Nr.2653, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov. kadastra apzīmējums 8080 022 0630 0.0618 0601
22. Zīles Nr. 309, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov.,  kadastra apzīmējums 80800160524 0.0726 0601

Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.