Olaines novada pašvaldība publiskā izsolē atsavina pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi):

 

  • dārzkopības sabiedrībā “Jaunība” Nr.119, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0.0507 ha platībā (kadastra numurs 8080 018 0252);

sākumcena - 1300,00 EUR;

atsavināšanas solis - 100,00 EUR;

drošības nauda - 130,00 EUR;

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve;

izsoles noteikumi

  • dārzkopības sabiedrībā “Stars” Nr.1, Dāvos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0.0874 ha platībā (kadastra numurs 8080 017 0308)

sākumcena - 3000,00 EUR;

atsavināšanas solis - 100,00 EUR;

drošības nauda - 300,00 EUR;

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve;

izsoles noteikumi

Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles reģistrācijas maksa - 30.00 EUR (tai skaitā PVN).

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 12. septembrī plkst. 12.00.Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

Atlantika Nr.15, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0163

0.0616

0601

2.

Tulpe Nr.44, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0299 0.0645

0601

3.

Celtnieks Nr.163, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0741

0.0641

0601

4. 

Druva Nr.93/94, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 023 0808

0.1158

0601

5.

“Ielieči -2” Nr.49, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0124

0.0721 0601
6.

Ostinieks Nr.116, Stīpnieki, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 019 0267

0.0627 0601
7.

Ostinieks Nr.156, Stīpnieki, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 019 0304

0.0652 0601

Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.