Olaines novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā:

  • “Plakanciema Egles” Nr.122, Vaivadi, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 016 0716, 0.0781 ha platībā (kadastra numurs 8080 016 0716), izsoles noteikumi;
  • “Tiltiņi” Nr.297, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0589, 0.0708 ha platībā (kadastra numurs: 8080 018 0589), izsoles noteikumi.

Izsoles notiek elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās dalībai izsolē ir no 8. novembra plkst. 13.00 līdz 27. novembra plkst. 23.59.


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

“Ielieči -2” Nr.49, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0124

0.0721 0601
2. Vaivadi Nr. 146, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 80800160252 0.0559 0601
3. Bērziņi Nr.87, Rājumi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 015 0194 0.0621 0601
4. Straume Nr.105, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 023 0608 0.0580 0601
5. Tiltiņi Nr.290, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 018 0582 0.0558 0601
6. "Vizbuļi-2" Nr.3875, Jāņupe, Olaines pag.,  Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080021 0780 0.0601 0601
7. "Vizbule 100", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 021 0395 0.0497 0601
8. "Purņi", adrese Persiešu iela 3, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov. kadastra apzīmējums 8080 022 0267 0.0581 0601
9. Zīles Nr. 309, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov.,  kadastra apzīmējums 80800160524 0.0726 0601
10. Liepkalnes 1 Nr.73, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 020 1039 0.0606 0601
11. Bitīte 2 Nr.20, Galiņi, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 011 0269 0.0647 0601
12. Liepkalnes 1 Nr.108, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 020 0489 0,0600 0601
13. Liepas Nr.71, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 023 0743 0,0610 0601
14. "Lībieši", Nr.1187, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 021 1367 0.0641 0601
15. Plakanciema Egles Nr. 60, Vaivadi, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 016 0670 0.0660 0601

Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

  • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
  • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.