Olaines novada pašvaldība atsavina mutiskā izsolē sev piederošu nekustamo īpašumu - zemi dārzkopības sabiedrībā:

 • "Atlantika" Nr.67, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 020 0202, 0,0559 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 0202). Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - EUR 1900,00. Atsavināšanas izsoles solis - EUR 100,00. Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) - EUR 190,00. Atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva - EUR 30,00 (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
  Izsoles noteikumi
   
 • "Atlantika" Nr.149, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 020 0893, 0,0611 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 0893). Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - EUR 2000,00. Atsavināšanas izsoles solis - EUR 100,00. Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) - EUR 200,00. Atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva - EUR 30,00 (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
  Izsoles noteikumi
   
 • "Bērziņi" Nr.69, Rājumi, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 015 0494, 0,0619 ha platībā (kadastra numurs 8080 015 0494). Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - EUR 2100,00. Atsavināšanas izsoles solis - EUR 100,00. Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) - EUR 210,00. Atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva - EUR 30,00 (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 11.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
  Izsoles noteikumi
   
 • "Celtnieks" Nr.30, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads. kadastra apzīmējums 8080 018 0640, 0,0589 ha platībā (adrese - Kurpnieku iela 2, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads) (kadastra numurs 8080 018 0640). Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - EUR 2000,00. Atsavināšanas izsoles solis - EUR 100,00. Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) - EUR 200,00. Atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva - EUR 30,00 (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 13.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
  Izsoles noteikumi
   
 • "Jaunība" Nr.110, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0244, 0,0614 ha platībā (kadastra numurs 8080 018 0244). Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - EUR 2100,00. Atsavināšanas izsoles solis - EUR 100,00. Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) - EUR 210,00. Atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva - EUR 30,00 (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
  Izsoles noteikumi
   
 •  "Liepkalnes 1" Nr.81, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 020 0468, 0,0620 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 0468). Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - EUR 2000,00. Atsavināšanas izsoles solis - EUR 100,00. Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) - EUR 200,00. Atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva - EUR 30,00 (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
  Izsoles noteikumi
   
 • "Medņi" Nr. 106, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 020 1150, 0,0722 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 1150). Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) - EUR 2100,00. Atsavināšanas izsoles solis - EUR 100,00. Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) - EUR 210,00. Atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva - EUR 30,00 (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība - viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 15.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
  Izsoles noteikumi

Ar nekustamo īpašumu - zemesgabalu var iepazīties dabā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija izsolēm tiek pārtraukta 2020.gada 9.jūlijā plkst.12.00.


Olaines novada pašvaldības īpašumā atrodas neizīrēts dzīvokļa īpašums - Rīgas ielā 8-7, Olainē, Olaines novadā.

Dzīvokļa īpašuma sastāvs – 1.stāvs, 48.20 kv.m, kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 80090031401001) 4820/70120.

Publiskās izsoles sākumcena 9570.00 EUR.


Olaines novada pašvaldības īpašumā atrodas neizīrēts dzīvokļa tiesiskais valdījums - “Birznieki 2”-17, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.

Dzīvokļa īpašuma sastāvs  - 3.stāvs, 1-istaba, kopējā platība 31.00 kv.m, dzīvojamā platība 17.30 kv.m) (mājas kopīpašuma domājamā daļa 310/8172).

Pašvaldība veic nepieciešamās darbības dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanai, reģistrācijai Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā un dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu Rīgas rajona tiesas Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.


Interesenti ar dzīvokļa īpašumu/valdījumu var iepazīties dabā:

 1. Ar dzīvokli - Rīgas ielā 8-7, Olainē, Olaines novadā, piesakoties pie AS “Olaines ūdens un siltums” (3.stāvā, Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, pie sekretāres).
 2. Ar dzīvokli “Birznieki 2”-17, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, piesakoties SIA “Zeiferti” (2.stāvā, „Zeiferti”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, pie lietvedes).

Personas, kuras vēlas publiskās izsoles ceļā iegūt īpašumā kādu no pašvaldības atsavināmajiem dzīvokļiem, iesniedz pašvaldībā dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu:

ATSAVINĀŠANAS VEIDLAPA

 


Olaines novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi - zeme, kuru pēc fizisku personu atsavināšanas ierosinājuma, pašvaldība būtu gatava atsavināt publiskā atsavināšanas izsolē (pasūtot neatkarīga vērtētāja novērtējumu).

Interesenti ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā un iesniegt pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumus par šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemi), kura atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un paredzēta apbūvei:

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Nr.p.k.

NĪ nosaukums

Platība ha

NĪLM

1.

Celtnieks Nr.163, Stīpnieki, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 018 0741

0.0641

0601

2.

“Ielieči -2” Nr.49, Rājumi, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0124

0.0721 0601
3. Tiltiņi Nr.156, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 018 0449 0.0581 0601
4. Vizbuļi-2 Nr.3730, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 021 0674 0.0665 0601
5. Puriņi Nr.3103, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 022 0439 0.0500 0601
6. Vaivadi Nr. 146, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 80800160252 0.0559 0601
7. Plakanciema Egles Nr.122, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 80800160716 0.0781 0601
8. Plakanciema Egles Nr.112, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 80800160706 0.0614 0601
9. Zīles Nr.309, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 80800160524 0.0726 0601
10. Bērziņi Nr.87, Rājumi, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 015 0194 0.0621 0601
11. Atlantika Nr.208, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., kadastra apzīmējums 8080 020 1276 0.0733 0601
12. Zīles Nr.278, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov. kadastra apzīmējums 8080 016 0496 0.0654 0601
13. Straume Nr.105, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.  kadastra apzīmējums 8080 023 0608 0.0580 0601

Ar īres tiesību izsolēm saprot to, ka pašvaldība sev piederošo dzīvokļa īpašumu izlemj nodot publiskā īres tiesību izsolē. Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kurām ir pastāvīgi (ikmēneša) ienākumi (to pierāda ar darba devēja izsniegtu izziņu vai VSAA izziņu par ikmēneša pensijas saņemšanu). Ja pašvaldība izsola vienistabas dzīvokli, izsolē var piedalīties jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija u.tml.). Ja pašvaldība izsola divistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta divās kārtās. Pirmajā kārtā piedalās personas, kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas izsoli nepiesakās personas ar nepilngadīgiem bērniem, notiek otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona. Ja pašvaldība izsola trīsistabu dzīvokli, izsole tiek paredzēta trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir divi vai trīs nepilngadīgi bērni. Persona, kura vairāksolīšanā ir ieguvusi pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un viņa ģimenes locekļu (laulātā un nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai, nodrošinot iekšējo kosmētisko remontu, kā arī uz īres līguma pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi, interneta vai televīzijas pakalpojumu.

Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

 • īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod pašvaldības dzīvokļa īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem. Ja īres līguma darbības laikā netiek konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu var pagarināt uz noteiktu laiku. Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa atsavināšanu saskaņā ar likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām. Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
 • atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda un saņem zemesgrāmatu aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis kļūst par personas īpašumu, kas dod tiesības īpašniekam lemt par tālāko rīcību ar sev piederošo īpašumu, kā, piemēram, dāvināt, pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.