Olaines panorāma
3. decembris - Starptautiskā personu ar invaliditāti diena

3. decembris - Starptautiskā personu ar invaliditāti diena

3. decembris - Starptautiskā personu ar invaliditāti diena

Starptautisko personu ar invaliditāti dienu pasaulē ik gadu atzīmē 3. decembrī, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz cilvēku ar invaliditāti ikdienu, akcentētu būtiskākās problēmas un meklētu iespējamos risinājumus, runātu par viņu tiesībām, kā arī mazinātu atstumtību un veicinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo iekļaušanos. Aicinām cilvēkus būt atvērtiem un līdzās šiem cilvēkiem ikdienā – izturēties saprotoši, laipni un, ja nepieciešams, sniegt arī praktisku palīdzību.

 

Ik gadu 3.decembrī cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības nevalstiskā organizācija "Apeirons" cenšas, lai par šo dienu un cilvēkiem uzzina lielāka sabiedrības daļa, lai sabiedrība kļūtu iekļaujošāka un pieejamāka ikvienam. Bet viss sākas ar komunikāciju, tāpēc šogad "Apeirons" ir sagatavojis īpašu video sēriju par to, kā komunicēt ar cilvēku, kuram ir invaliditāte.

Video – https://www.youtube.com/playlist?list=PLm4eXgSwCM2HNobNIU9tOlPFZviCC3suq

Šajos video tiek apskatītas vairākas dzīves situācijas, ar kurām saskārušies cilvēki ar invaliditāti komunikācijā ar citiem.

 

Olaines novada pašvaldības atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

Pamatojoties uz visneaizsargātāko Olaines novada iedzīvotāju vajadzībām, uzsākts darbs pie Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecības Zeiferta ielā 6b, Olainē (blakus Olaines sociālās aprūpes centram). Šis centrs būs liels ieguvums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī nozīmīgs atbalsts viņu ģimenēm. Bērniem ar fiziska rakstura traucējumiem šajā centrā būs pieejami pasākumi attīstībai un funkcionālo traucējumu mazināšanai – attīstošās nodarbības, individuālās speciālistu konsultācijas (audiologopēda vai logopēda, ergoterapeita, Montesori pedagoga, mākslas terapeita, mūzikas terapeita pakalpojumi), psihoemocionālais atbalsts (t.sk. psihologa pakalpojumi), kā arī iespēja pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām spējām, kas ilgtermiņā var uzlabot viņu rehabilitācijas procesu. Jāatzīmē, ka līdz šim Dienas centra cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem darbība notika telpās Veselības ielā 7, Olainē. Ņemot vērā, ka ēkā Veselības ielā 7 tiek veidota jauna pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, Dienas centra mājvieta būs jaunajā objektā kopā ar līdz šim Olainē nebijušo Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru. Šādi tiks palielināts bērnu skaits, kuriem tiks nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, un  Olaines novada iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem tiks turpināts sniegt sociālo atbalstu pamatprasmju uzturēšanai un attīstīšanai, tiks nodrošināta iespēja socializēties (šo pakalpojumu saņem I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma, kas neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas uz pilnu slodzi).

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums – 90% no aprēķinātās summas (nestrādājošām personām ar I un II invaliditātes grupu; personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti vai nestrādājošu personu ar I un II invaliditātes grupu, kura ir šīs personas vai tās laulātā lejupējie vai augšupējie radinieki).
Atlaide Olaines peldbaseinā I un II grupas invalīdiem (pieaugušajiem). Apmeklējuma maksa ir 1 EUR.

Ierastajā Olaines slidotavas darba režīmā I un II grupas invalīdiem (pieaugušajiem) apmeklējuma maksa ir 0.50 EUR.

Olaines sociālās aprūpes centrā sociālais dienests sniedz institucionālu aprūpi I un II grupas invalīdiem un pensijas vecuma cilvēkiem.

Transporta pabalstu līdz 40 euro kalendārajā gadā piešķir personai, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un tā ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes pilngadīga persona ar  invaliditāti.

Olaines sociālais dienests sniedz transporta un ratiņkrēsla pacēlāja pakalpojumus personām, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar izmantot sabiedrisko transportu un kuru brauciena mērķis ir saistīts ar vienu no sekojošajiem nosacījumiem: veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu; juridisko pakalpojumu saņemšanu; darbību veikšanu valsts vai pašvaldības institūcijās.

Asistenta pakalpojumi pašvaldībā – pakalpojums paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piem., darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.), kā arī dažādām sabiedriskām aktivitātēm. Pakalpojumu var saņemt: pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību; bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Atbalsts ar Olaines novada nevalstisko organizāciju (biedrība "Citāds Es", Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Olaines nodaļa)  starpniecību. 

Pašvaldība iespēju robežās cenšas nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Arī jaunas, stacionāras publiskās labierīcības Olaines Mežaparkā ir pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Atbalsts bērnam ar invaliditāti

 

Pabalstu 360 euro mēnesī vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti aprūpi, ja ir spēkā visi minētie nosacījumi:

  • bērnam ar invaliditāti ir noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
  • bērns ar invaliditāti ir skolēns (sākot no 1. klases);
  • bērna ar invaliditāti vecāki veic algotu darbu, izņemot, ja kāds no bērna vecākiem sniedz tikai asistenta pakalpojumu pašvaldībā, bet neveic nekādu cita veida algotu darbu;
  • ja bērns ar invaliditāti nesaņem aprūpes pakalpojumu deinstucionalizācijas projekta ietvaros.

Pabalstu piešķir par vienu mēnesi, ja bērna ar invaliditāti aprūpi veic abi vecāki, bet, ja bērna ar invaliditāti aprūpi veic viens no vecākiem, tad pabalstu piešķir par diviem mēnešiem.

Pabalstu ārstniecības, rehabilitācijas, medicīnas preču un medikamentu izdevumiem līdz 250 euro kalendārajā gadā, pamatojoties uz kārtējā gadā izsniegtiem izdevumu apliecinošiem dokumentiem, piešķir:

  • ģimenei par bērnu ar invaliditāti;
  • pilngadīgai personai ar invaliditāti no bērnības, kurai noteiktas  medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un tā dzīvo ģimenē.

Pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās izdevumiem nometnē piešķir ģimenei par bērnu ar invaliditāti, kuram nav noteiktas medicīniskas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Pabalstu bērna ar invaliditāti vai pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, ja tā iegūst izglītību, ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē piešķir par faktiski apmeklēto dienu skaitu, ja attiecīgajā vispārējās izglītības iestādē netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.

Pabalstu 75 euro apģērba iegādei vienu reizi kalendārajā gadā piešķir par bērnu ar invaliditāti, ja bērns mācās izglītības iestādē, sākot no 1. klases, kā arī pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, ja tā iegūst izglītību. Pabalstu pārskaita personai, kura pieprasījusi pabalstu, uz kredītiestādes kontu katru gadu līdz kārtējā gada aprīļa mēnesim vai mēneša laikā pēc pirmreizējā iesnieguma saņemšanas un lēmuma pieņemšanas.

Bērns invalīds un viņa pavadonis (uzrādot attiecīgu dokumentu) apmeklē peldbaseinu bez maksas.

Publiskā slidošana Olaines slidotavā bērniem invalīdiem ar pavadoni ir bez maksas.

Pašvaldība Olaines novadā deklarētiem bērniem, kuri apmeklē speciālās  izglītības iestādes (pēc medicīniskiem norādījumiem) 100% apmaksā  transporta izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

Olaines novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" tiek piedāvātas speciālās izglītības programmas

Projekta „Deinstitucionalizācija (DI) un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tiek nodrošināts aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes un rehabilitācijas plānu DI projekta ietvaros piešķirtas fizioterapijas nodarbības, ergoterapijas nodarbības, mūzikas terapijas nodarbības, reitterapijas nodarbības, Montesori nodarbības, logopēda nodarbības. Bērnu ar invaliditāti likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem, aizbildņiem) piešķirtas fizioterapijas (masāžas) nodarbības.