Olaines panorāma
Aicina pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam

Aicina pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam

Pašvaldības aģentūra “Olaines Sociālais dienests” aicina iedzīvotājus, kuru ienākumi atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības kritērijiem, pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam. Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, izdevumu par mājokli apliecinošus rēķinus un cita veida pierādījumus, kas jāuzrāda Olaines Sociālajā dienestā.

 

Kam tas paredzēts?

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” atbilst nosacījumiem, dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī Olaines novadā un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

 

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
  • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Kas jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;

3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;

4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;

5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;

6)  dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;

7) citus dokumentus, ja tie ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 

Vairāk informācijas par sociālo palīdzību (mājokļa pabalstu) var saņemt:

  • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Olainē, Zemgales ielā 33, informatīvais tālrunis 67146041;
  • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Jaunolainē, mājā “Zeiferti”, informatīvais tālrunis 67811295;
  • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Stūnīšos, Gaismas ielā 6, informatīvais tālrunis 25602268.

 

Informācijai

Olaines novada pašvaldība, saprotot, cik ļoti šobrīd iedzīvotājiem nepieciešams atbalsts, ir grozījusi Olaines novada domes saistošos noteikumus Nr. SN2/2021 “Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā” (grozījumi spēkā no 2022. gada 1. janvāra) ar mērķi palielināt mājokļa pabalsta saņēmēju skaitu.

Saskaņā ar grozījumiem:

  • palielināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 400 eiro uz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un no 280 eiro uz 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;
  • mājokļa pabalsta aprēķinām tiek piemēroti koeficienti, kas nodrošinās mājokļa pabalstu lielākam mājsaimniecību skaitam, kā arī lielāku mājokļa pabalsta apmēru mājsaimniecībām, kurās ir personas pensijas vecumā un personas ar invaliditāti, kā arī mājsaimniecības, kurās ir bērni, kā arī tiek precizēta pabalstu saņemšanas kārtība ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu.