Olaines panorāma
Aicina pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam

Aicina pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam

Aicina pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam

Pašvaldības aģentūra “Olaines Sociālais dienests” aicina iedzīvotājus, kuru ienākumi atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības kritērijiem, pieteikties mājokļa pabalsta aprēķinam. Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, izdevumu par mājokli apliecinošus rēķinus un cita veida pierādījumus, kas jāuzrāda Olaines Sociālajā dienestā.

 

Kam tas paredzēts?

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” atbilst nosacījumiem, dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī Olaines novadā un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 1. par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 2. par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 3. ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Mājokļa pabalsta aprēķins:

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar attiecīgu šā panta piektajā daļā noteikto koeficientu, un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
(5) Lai mājsaimniecībai aprēķinātu mājokļa pabalsta apmēru, garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summai piemēro šādus koeficientus:
1) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti — koeficientu 2,5;
2) mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, — koeficientu 2;
3) mājsaimniecībai, kurā ir pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, — koeficientu 2;
4) pārējām mājsaimniecībām — koeficientu 1,5.

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Kas jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 7. citus dokumentus, ja tie ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 

Vairāk informācijas par sociālo palīdzību (mājokļa pabalstu) var saņemt:

 • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Olainē, Zemgales ielā 33, informatīvais tālrunis 67146041;
 • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Jaunolainē, mājā “Zeiferti”, informatīvais tālrunis 67811295;
 • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Stūnīšos, Gaismas ielā 6, informatīvais tālrunis 25602268.

 

Informācijai

Par trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo  ienākumu sliekšņa un garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta apmēru

 Olaines novada pašvaldībā 2023.gadā

Trūcīgas mājsaimniecības statuss

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 2023.gada 26.jūlijā Olaines novada Dome sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi.

Sākot no 01.07.2023.

 • trūcīgas mājsaimniecības statusa ienākumu slieksnis Olaines novadā ir 50 procenti no ienākumu mediānas* un tas ir 313 EUR (2023.gadā) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 219 EUR (2023.gadā)  katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.
 • garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 20 procenti apmērā no ienākumu mediānas un tas ir 125 EUR (2023.gadā) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un  87,50 EUR  (2023.gadā) pārējām personām mājsaimniecībā.

Lai sniegtu sociālo atbalstu lielākam klientu skaitam Olaines novadā, 2023.gada 26.jūlijā Domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumu  SN 15/2023 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”, kas paredz maksimāli pieļaujamo maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni 80 procentus no ienākumu mediānas (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 53.punkts).

 

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss

Saskaņā ar 2023.gada 26.jūnija Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN15/2023 (stājas spēkā 22.08.2023.) “Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”:

 • maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 80 procenti un tas ir 501 EUR (2023.gadā) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā.  Katrai nākamajai personai mājsaimniecībā tiek piemērots koeficients 0,7 no pirmajai personai noteiktā ienākumu sliekšņa un tas ir  351 EUR (2023.gadā).

 

Minimālo ienākumu slieksnis:

Minimālo ienākumu sliekšņu apmērus turpmāk pārskatīs katru gadu 1.janvārī, ņemot vērā aktuālo (jaunāko CSP mājaslapā publicēto) minimālo ienākumu mediānu.

*https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/jautajumi-un-atbildes-par-jaunajiem-minimalo-ienakumu-apmeriem 

** Centrālās statistikas pārvaldes publicētā minimālo ienākumu mediāna, skat. info.: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__NN__NNM/NNM080/table/tableViewLayout1/

*** Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojuma likuma anotācijā izmaksas otrajai un pārējām personām m/s rēķinātas uz nenoapaļotu skaitli un tas tiek piemērots SOPA GMI un mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam no 01.07.2023. līdz 31.12.2023.