Olaines panorāma
Centrs “Kastanis” svin gada jubileju

Centrs “Kastanis” svin gada jubileju

Centrs “Kastanis” svin gada jubileju

Neilgi pirms Mātes dienas, 10. maijā, sirsnīgā gaisotnē nosvinēta dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra “Kastanis” gada jubileja, lai, klātesot darbiniekiem, apmeklētājiem un centra draugiem, atskatītos uz paveikto un iezīmētu nākotnes ieceres.

Centra vadītāja Inga Ašmane pastāstīja, ka centrs sniedz dienas aprūpes pakalpojumu, kā arī aprūpes mājās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šos pakalpojumus saņem iedzīvotāji no visa Olaines novada. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai saņemti un izskatīti 154 iesniegumi, novadītas 85 ergoterapijas, 365 logopēda, 374 Montesori un 626 fizioterapijas nodarbības.

Dienas aprūpes centra apmeklētāji saturīgi pavada savu brīvo laiku. Kopā ar keramikas nodarbību vadītāju Āriju Spuņģi veido no māla, dzied pedagoģes Sanitas Šefleres vadībā, sporto ar veselības sporta speciālisti Annu Grebecu, radošās idejas palīdz īstenot muzejpedagoģe un radošo nodarbību vadītāja Santa Lubāne, gatavo kulinārijas nodarbībās, kā arī dodas sociālo prasmju apguves mācību braucienos ar sabiedrisko transportu uz muzejiem gan Rīgā, gan Jelgavā un dodas ikdienas pastaigās. Labprāt piedalās Olainē organizētos pasākumos, piemēram, Dzērveņu festivālā un Olaines 1. vidusskolas labdarības tirdziņā “Atver sirdi”.

Atzīmējot centra pastāvēšanas pirmo jubileju, to sveikt devās domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs, Olaines Sociālā dienesta vadītāja Anda Liepiņa, Olaines Sociālā dienesta nodaļu vadītāji Ingūna Zirne, Solvita Degle, Svetlana Jankova un Haralds Spunde, Olaines Kultūras centra vadītāja Rūta Bergmane, Daiga Krieviņa un Dace Kārkliņa no Pieaugušo izglītības centra, ikdienas darbā iesaistītās personas un īpašā viešņa – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas direktore asociētā profesore Līga Rasnača.

Sveicot centru jubilejā, visi kā viens atzina, ka šāds centrs novadam bijis ļoti nepieciešams, to apliecina arī vadītājas sauktie skaitļi. Savukārt Olaines Sociālā dienesta vadītāja Anda Liepiņa sacīja, ka priecājas “Kastanī” redzēt jaunekļus, kas jau no pirmās dienas nāk uz dienas centru, un tāpat pasniedzējas, kuras darbojas no centra pirmsākumiem, kad centrs vēl atradās tagadējās pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” telpās. “Pirmais gads ir pierādījis, ka jāskatās drošu skatu nākotnē. Novēlu “Kastanim” tik augt un noturēt augsto latiņu!” Jubilejas pasākumā izskanēja svētku uzrunas un apsveikumi. Pasākumu kuplināja muzikāli dienas centra apmeklētāju priekšnesumi.

Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs “Kastanis” tapis projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējumu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra mērķis ir dot iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sasniegt un saglabāt optimālo fiziskās, sensorās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni, kā arī nodrošināt ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kas palīdzētu mainīt viņu dzīvi, ļaujot sasniegt iespējami augstāko neatkarības līmeni.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz: sociālais darbinieks, fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, Montesori speciālists.

 

Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz 19.00 (bez pusdienas laika pārtraukuma).

Dienas aprūpes centra mērķis ir nodrošināt iespējas personām ar garīga rakstura attīstības traucējumiem attīstīt sociālās prasmes, izglītoties, veidot sociālos kontaktus, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.

Dienas centrs pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura attīstības traucējumiem. Sociālās aprūpes pakalpojumus var saņemt personas ar I un II grupas invaliditāti, ar garīga rakstura traucējumiem, kas neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbināti uz pilnu slodzi.