Olaines panorāma
Dabas skaitīšana Latvijā

Dabas skaitīšana Latvijā

Dabas skaitīšana Latvijā

Šodien tiek svinēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena.

Latvijā gadsimtiem cilvēki ir dzīvojuši ar patiesu bijību pret dabu un apkārtējo vidi. Daba un apkārtējā vide ir tā, kas cilvēkam kalpo daudzu dzīves vajadzību apmierināšanai, – tā dod pārtiku, kalpo atpūtai mežā vai pie ūdeņiem, sniedz estētisku baudījumu. Tā ir bagātība, kuru nav iespējams novērtēt naudā vai citās materiālajās vērtībās.

20. gadsimta sākumā aizsāktā straujā industrializācija, patērētāju sabiedrības pakāpeniska veidošanās, pakāpenisks labklājības līmeņa pieaugums pēc pasaules kariem novedis pie straujāka dabas resursu izmantošanas tempa. Mēs dabu intensīvi patērējam. Ir pienācis brīdis apzināties, cik daudz mums pieder, cik daudz atstāsim nākamajām paaudzēm.

Gatavojoties Latvijas neatkarības simtgadei, aizsākās Latvijas dabas skaitīšanas kustība. Tā ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. Tiks apzinātas Latvijas dabas vērtības, to stāvoklis un daudzums. Mērķis ir apzināties bioloģisko daudzveidību Latvijas teritorijā. Uzsvars liekams uz vārdu “apzināt”. Dabas skaitīšanas mērķis noteikti nav aizliegt vai ierobežot saimniecisko darbību.

Dabas skaitīšanā iegūtie dati, piemēram, par bioloģiski vērtīgiem zālājiem, palīdzēs līdzsvarot dabas aizsardzības un lauksaimniecības attīstību, kā arī apzināt konkrētās teritorijas unikalitāti, tāpat arī būs atbalsts teritorijas plānojumam. Piebilstams, ka bez cilvēka apdomīgas līdzdalības bioloģiski vērtīgu zālāju pastāvēšana ir apdraudēta. Tie veidojas daudzu gadu desmitu laikā ar nosacījumu, ka zālājs tiek atbilstoši apsaimniekots, noganīts vai nopļauts, bet nopļautais tiek novākts no lauka. Šī vērtīgā biotopa galvenie sarukšanas iemesli ir to neapsaimniekošana vai nepiemērota apsaimniekošana, kā arī apmežošana un uzaršana.

Dabas skaitīšanā īstenotās aktivitātes palīdzēs samazināt administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažādu atļauju sagatavošanā un izsniegšanā, jo ievadītie dati dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” būs savietoti ar citām valsts informācijas sistēmām, piemēram, www.geolatvija.lv. Izmantojot datubāzēs iekļauto informāciju, būs iespējams mērķtiecīgāk plānot uzņēmējdarbību, rēķinoties ar īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību.

Lai veicinātu bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšanu, uzturot savvaļas augu, kā arī kukaiņu, putnu un citu dzīvnieku populācijas, bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki un apsaimniekotāji var pieteikties Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumiem, uzņemoties daudzgadu saistības, ja bioloģiski vērtīgā zālāja platība ir vismaz viens hektārs.

Dabas skaitīšanas eksperti ir apkopojuši informāciju par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, un vairāk nekā 5000 zemes īpašnieku ir saņēmuši informatīvas vēstules par to īpašumā esošajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Olaines novada pašvaldība ir tikusi informēta par vienu tās īpašumā esošu bioloģiski vērtīgu zālāju, kas uz līguma pamata ir nodots lietošanā lauksaimniekam. Jau aprīlī uzsākta ceturtā dabas skaitīšanas sezona, un tās laikā turpināsies arī bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošana.

Tepat rokas stiepiena attālumā ir vasara. Baudīsim tās skaistumu saudzīgi un apdomīgi! Ieskatam tīmekļa vietne, kurā atradīsit katra vēlmēm pieņemamu ceļošanas