Olaines panorāma
Jauna mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtība

Jauna mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtība

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. (Mājokļa pabalsts = GMI sliekšņu summa mājsaimniecībai + faktiskie izdevumi mājoklim - mājsaimniecības kopējie ienākumi.)

GMI slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, piemēram, viena cilvēka mājsaimniecībā GMI slieksnis ir 109 eiro, bet divu cilvēku mājsaimniecībā GMI sliekšņu summa – 185 eiro.

Lai veiktu mājokļa pabalsta aprēķinu, nepieciešami ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķini par iepriekšējo vai pašreizējo kalendāra mēnesi (saņemtie rēķini par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju, gāzi, telefonu, televīziju, internetu).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 77. pantu laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim pašvaldības, aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro šādu koeficientu:

1) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks par šajā punktā noteikto;

2) mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks par šajā punktā noteikto;

3) mājsaimniecībai ar bērnu/-iem – koeficientu 2 (saskaņā ar 2021. gada 24. februāra Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN2/2021 "Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā");

4) pārējām mājsaimniecībām - koeficientu 1,5.

 

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena persona no mājsaimniecības vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā lūdz aprēķināt un piešķirt mājokļa pabalstu;

2) dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus.

 

Vairāk informācijas par sociālo palīdzību (mājokļa pabalstu) var saņemt:

  • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Olainē, Zemgales ielā 33, informatīvais tālrunis 67146041;
  • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Jaunolainē, mājā “Zeiferti”, informatīvais tālrunis 67811295;
  • Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Stūnīšos, Gaismas ielā 6, informatīvais tālrunis 25602268.