Olaines panorāma
Kapu digitalizācija Olaines novadā

Kapu digitalizācija Olaines novadā

Kapu digitalizācija Olaines novadā

Olaines novada pašvaldība šogad realizēja projekta “Kapu digitalizācija Olaines novadā” pirmo kārtu. Tā īstenošanas rezultātā izveidota informācijas sistēma, kuru izmantos kapu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanai, nodrošinot iespēju vienkāršā un efektīvā veidā ilgtspējīgi plānot kapsētu izmantošanu un apsaimniekošanu.

Iedzīvotājiem, kā arī nākamajām paaudzēm radīta brīvi pieejama, sakārtota kapsētu dokumentācija un apglabāto personu uzskaite. Izveidotajā datubāzē iespējams attālināti veikt:

  • apbedīto meklēšanu,
  • apbedīto vai kapavietu informācijas papildināšanu,
  • atrast ziņas par brīvajām apbedījumu vietām,
  • saņemt kapsētu aktuālo informāciju (kapusvētki, svecīšu vakari u. c. notikumi).
    Kapsētu plāni ir pieejami izdrukai, kas uzlabos orientēšanās iespējas kapsētās. Informācija izmantojama gan sadzīves situācijās, gan kā nozīmīgs informācijas avots dzimtas koku veidotājiem, vēsturniekiem un novadpētniekiem.

Kapsētu digitalizāciju īstenoja SIA “Cemety”, kas veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījumu fotofiksāciju, izveidojot publisku datubāzi tīmekļvietnē www.cemety.lv, kas ietver informāciju par 16 Olaines novada kapsētām:

Sila kapi – karte

Olaines kapsēta – karte

Bērzkalnu kapsēta (Pēterniekos) – karte

Kalna–Baložu kapsēta – karte

Uzvaras Līduma kapi – karte

Stīpnieku kapi – karte

1. pasaules kara somu karavīru brāļu kapi (Galiņos) – karte

Jaunolaines 2. pasaules kara brāļu kapi – karte

Brāļu kapu piemineklis (Baložos) – karte

Bērzpils 2. pasaules kara brāļu kapi – karte

2. pasaules kara brāļu kapi (V8) – karte

2. pasaules kara brāļu kapi (autoceļa A8 mala) – karte

1. pasaules kara brāļu kapi (182. kvartāls, 9. nogabals, 609. apgabals) – karte

1. pasaules kara brāļu kapi (203. kvartāls, 6. nogabals, 609. apgabals) – karte

2. pasaules kara (vācu) brāļu kapi (V13) – karte

2. pasaules kara brāļu kapi (V28) – karte

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Sabiedriskā labuma projekts ar ELFLA atbalsta intensitāti 90% no attiecināmajām izmaksām. Kopējās projekta izmaksas, kas ir arī projekta attiecināmās izmaksas, ir 16 927,90 eiro, no kuriem publiskais finansējums – 9 885,90 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir 7 042,00 eiro.

Darbi turpināsies arī nākamajā gadā. Paredzēta informācijas stendu uzstādīšana Olaines novada kapos – Sila kapu kapsētā, Olaines kapsētā, Bērzkalnu kapsētā (Pēterniekos) un Kalna–Baložu kapsētā –, kuros būs redzams apbedījumu vietu plāns.

Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.