Olaines panorāma
Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, pieejams valsts atbalsts

Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, pieejams valsts atbalsts

Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, pieejams valsts atbalsts

No 19. maija ir spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus.

Šobrīd Latvijā pēc palīdzības ir vērsušies vairāk kā 27 tūkst. Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ierodas Latvijā patvēruma meklējumos dēļ Krievijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā. No šīm personām pašvaldībās izmitinātas ir vairāk kā 10 tūkst. personas.

Ņemot vērā, ka ir pārsniegts sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kā arī līdz šim piedāvātais izmitināšanas modelis ne vienmēr ir ekonomiski efektīvākais, nepieciešams piedāvāt plašāku risinājumu izmitināšanas un ēdināšanas jautājumā.

Latvijas iedzīvotāji ir izrādījuši lielu pretimnākšanu un rūpes, savās mājās uzņemot Ukrainas civiliedzīvotājus, kas bēg no Krievijas izraisītā kara. Vienlaikus šāda palīdzība rada arī papildu izmaksas mājsaimniecībām, tādēļ ir rasts risinājums, lai finansiāli atbalstītu tās mājsaimniecības, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus.

Tādejādi valsts nodrošinās stabilitāti izmitināšanas turpināšanai tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kam vēl nav izdevies atrast savu pastāvīgo mājokli. Vienlaikus paredzēts, ka tiks uzlabota Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas efektivitāte, gan palielinot kopējo Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanas kapacitāti, gan vienlaikus samazinot vidējos izdevumus no valsts budžeta šī pasākuma īstenošanai.

Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas var saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus, u.c. atbalsta pasākumus), par periodu līdz 90 dienām:

  • 100 eiro/mēnesī par pirmo izmitināto personu;
  • 50 eiro/ mēnesī par katru nākamo izmitināto personu;
  • ne vairāk kā 300 eiro/ mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.

Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi, kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Svarīgi – atbalsts attiecas tikai uz tām mājsaimniecībām, kuras brīvprātīgi un nepieprasot samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir gatavas viņus izmitināt.

Lai saņemtu atlīdzību mājsaimniecībai, fiziskai personai – mājokļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz pieteikums tajā pašvaldībā (pašvaldībā noteiktajā vietā), kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis.

Olaines novadā šāds pieteikums jāiesniedz “Olaines sociālajā dienestā”: 

  • klātienē (Zemgales ielā 33, Olainē (1. stāvā));

  • rakstot uz e-pastu igors.samoilenko@soc.olaine.lv (iesniedzot pieteikumu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšana. Pieteikumā jānorāda:

  • Iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kredītkartes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kontaktinformācija;
  • Mājokļa, kurā tiek uzņemti Ukrainas civiliedzīvotāji, adrese, izmitināšanai nodotā platība, paredzētais izmitināšanas periods;
  • Mājokļa piederību apliecinošs dokuments;
  • Katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds, personas kods;
  • Apliecinājums par to, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs ir dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā nerada apdraudējumu personu drošībai un veselībai.

Pieteikuma veidlapa pieejama te.

Ja fiziska persona ir gatava pie sevis izmitināt  Ukrainas civiliedzīvotājus, kurus izmitināšanai novirzīs pašvaldība, aicinām pieteikties, rakstot  uz e-pastu igors.samoilenko@soc.olaine.lv vai zvanot pa tālr. 25659946.

Atlīdzība tiks izmaksāta par periodu līdz 90 dienām, skaitot no pieteikumā norādītā datuma, bet ne agrāk kā no 2022.gada 1.maija.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma pārejas noteikumu 13. pantu iedzīvotājs var saņemt atlīdzību par izmitināšanas periodu no 1. maija, ja iesniegs pieteikumu atlīdzības saņemšanai 14 dienu laikā no 2022.gada 19.maija (t.i. panta par atlīdzības par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu spēkā stāšanās dienas). 

Pašvaldība atlīdzības pieteikumu izskatīs mēneša laikā un piešķirto atlīdzību par izmitināšanu par aktuālo mēnesi pārskaitīs iesniedzējam līdz nākamā mēneša 10.datumam.

Atbalsta mehānismam plānotais  valsts budžeta finansējums ir 937 500 eiro apmērā.

Vienlaikus, valsts nodrošinās primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu un pārtiku tikai tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurus nebūs izmitinājusi tāda mājsaimniecība, kura saņem vai ir pieteikusies mājsaimniecību atlīdzības maksājumam.

 


Kā zināms, 2022. gada 29. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja jaunu Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk - Plāns), kas nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu pakāpeniski līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no kara.