Olaines panorāma
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana 2023. gadā

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana 2023. gadā

Atgādinām, ka ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā” ir noteiktas iedzīvotāju un uzņēmēju kategorijas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu.

 

NĪN atvieglojumu automātiski (bez iesnieguma) piešķir:

  • ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem uz 1. janvāri;
  • maznodrošinātām un trūcīgām personām;
  • fiziskai personai, kuras daudzdzīvokļu mājā veikta pilna vai daļēja renovācija;
  • fiziskai personai par dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, kura atrodas uz citai personai piederošas zemes un ir īpašumā uz 2020. gada 1. janvāri un NĪN aprēķina dienu;
  • politiski represētajām personām (izņemot personas, kurām īpašuma tiesības reģistrētas pēc 01.01.2022., – tām jāraksta iesniegums).

 

Pārējām saistošajos noteikumos minētajām NĪN atvieglojuma saņēmēju kategorijām jāiesniedz rakstisks iesniegums.

Iesnieguma veidlapa

Atgādinām: lai saņemtu atvieglojumu par visu taksācijas gadu (t. i., par visu 2023. gadu), iesniegums jāiesniedz līdz 2023. gada 30. aprīlim. Savukārt, iesniedzot iesniegumu no 1. maija līdz 30. novembrim, atvieglojumu piešķir ar nākamo kalendāro mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas.

Vēršam iedzīvotāju (fizisko personu) uzmanību, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var pieteikt un saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kurš saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” ir persona, kurai pieder nekustamais īpašums, par kuru jāmaksā nodoklis, un persona uz taksācijas gada 1.janvāri ir deklarēta īpašumā kopā ar personām, kuras atbilst saistošo noteikumu atvieglojumu piešķiršanas kategorijai.


 

Ja iedzīvotājiem rodas kādi jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem vai iesnieguma iesniegšanu, aicinām:

  • zvanīt pa tālruņa numuriem 67146051, 67146058, 20365122;
  • rakstīt uz e-pasta adresēm sandra.straume@olaine.lv, inna.semenuka@olaine.lv, inara.olukalne@olaine.lv.