Olaines panorāma
Olainē atklāts Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs “Kastanis”

Olainē atklāts Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs “Kastanis”

Olainē atklāts Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs “Kastanis”

Šodien, 12. maijā, Zeiferta ielā 6b, Olainē, atklāts Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs “Kastanis”, kas būtiski uzlabos Olaines novada bērnu ar funkcionāliem un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem ikdienu, būs nozīmīgs atbalsts viņu funkcionālo spēju attīstībā, kā arī sociālo prasmju apguvē.

Rehabilitācijas centra mērķis ir dot iespēju bērniem sasniegt un saglabāt optimālo fiziskās, sensorās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni, kā arī nodrošināt ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kas palīdzētu mainīt viņu dzīvi, ļaujot sasniegt iespējami augstāko neatkarības līmeni.

Savukārt Dienas centra mērķis atbilstoši vajadzībām ir nodrošināt iespēju pilngadīgām personām attīstīt sociālās prasmes, izglītoties, veidot sociālos kontaktus, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs. Nozīmīga ir arī centra loma, nodrošinot viņu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī kalpojot kā atbalsta mehānisms viņu ģimenēm.

Centrā strādās veselības aprūpes, izglītības un sociālā darba speciālisti ar profesionālo izglītību: sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, aprūpētājs, psihologs, logopēds, fizioterapeits, ergoterapeits, Montesori pedagogs, ABA terapeits, kā arī keramikas nodarbību vadītājs un citi radošo darbnīcu speciālisti.

Centrā darbosies dažādi sociālās rehabilitācijas programmu virzieni. Bērniem būs pieejami pasākumi attīstībai un funkcionālo traucējumu mazināšanai. Tās būs, piemēram, attīstošās nodarbības, individuālās speciālistu konsultācijas (logopēda, ergoterapeita, Montesori pedagoga, fizioterapeita u. c. pakalpojumi), psihoemocionālais atbalsts (t. sk. psihologa pakalpojumi).

Savukārt pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem Olaines Sociālais dienests turpinās sniegt atbalstu pamatprasmju uzturēšanai un attīstīšanai jaunajā Dienas aprūpes centrā. Tostarp centra klientiem tiks piedāvāts apgūt jaunas prasmes rokdarbu, kulinārijas un citās radošajās darbnīcās. Šo nodarbību mērķis ir attīstīt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sociālās, darba un funkcionālās prasmes, prasmes plānot un organizēt savu brīvo laiku, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā,  mācīt sadarboties un savstarpēji pozitīvi komunicēt, disciplinēt un uzticēties. Rezumējot – centrā tiks piedāvāts viss pakalpojumu spektrs, kas dos iespēju centra klientiem dzīvot pilnvērtīgu, ikdienā patstāvīgu cilvēka dzīvi.

Šis centrs ir vieta, kurā notiks pozitīvas pārmaiņas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem funkcionālo traucējumu mazināšanā un sociālo prasmju attīstībā, vieta, kura ar savu darbību mainīs sabiedrības domāšanu par labu iekļaujošai sabiedrībai, vieta, kura veidos platu jo platu tiltu pāri aizai “Mēs un Viņi”.

Ikviens iedzīvotājs laipni aicināts uz Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra “Kastanis” atvērto durvju dienu 15. maijā plkst. 9.00–18.00!

 

Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs “Kastanis” uzbūvēts projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 597 570,06 eiro, no tām attiecināmās izmaksas ir 1 098 066,55 eiro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 476 766,36 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 14 263,17 eiro, valsts budžeta finansējums – 111 065,72 eiro, pašvaldības finansējums – 495 971,30 eiro) un neattiecināmās izmaksas – 499 503,51 eiro.

Būvniecības izmaksas ir 1 463 738,10 eiro, būvuzraudzības izmaksas – 43 080,84 eiro, autoruzraudzības izmaksas – 2958,86 eiro, projektēšanas un būvekspertīzes izmaksas attiecīgi ir 26 249,26 eiro un 10 043,00 eiro, savukārt aprīkojuma iegādei – 51 500,00 eiro.

Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs izveidots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” ietvaros.

Logo rinda

 

Foto: Intars Šupiņš